Door Elbert Volkers op 26 april 2013

Wij onderschrijven de visie van de kadernota subsidiebeleid

Als fractie van de PvdA onderschrijven we de visie van de kadernota. We hebben met elkaar een traject bewandeld dat ons over en weer heeft doen beseffen dat het optrekken met onze inwoners ons nieuwe inzichten heeft gegeven.

 

 

 

De centrale visie die Hollands Kroon heeft voor het Sociale Domein is voor ons het uitgangspunt.

Inwoners kunnen zolang mogelijk zelfstandig  functioneren en participeren met inzet van informele netwerken.

Inwoners kunnen zich in voldoende mate ontwikkelen en ontplooien.

Op kern- en wijkniveau is er voldoende goede samenhang  en een veilig en een gezond leef- en opgroeiklimaat.

Inwoners voelen zich actief betrokken bij de samenleving en willen zich inzetten voor anderen.

Deze visie en ambitie is vertaald in kaders voor subsidieverstrekking

De bezuinigingen voor 2013 hebben zich reeds voltrokken en hebben geleid tot vele gesprekken met betrokkenen. Het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid om zelfstandig het sociale, sportieve en culturele leven in Hollands Kroon in stand te houden en om daarin actief te zijn heeft zijn basis gevonden in de ronde tafel gesprekken. Het behoud en het verder versterken van deze houding is essentieel voor de sociale binding voor alle inwoners van onze gemeente.

De 6 kaders die vastgesteld worden, geven enkel richting over de subsidieverstrekking. De financiële middelen zijn een flexibele schil om de 6 kaders uit te voeren en waar dat noodzakelijk is te wijzigen. Overeind blijft dat we alleen subsidie verstrekken aan activiteiten die passen binnen de beleidsdoelstellingen die we vast gaan stellen. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe aanbieders en innovatieve activiteiten.

De uitdaging voor 2014 is om vast te stellen aan welke onderwerpen er subsidie wordt verstrekt. In 2013 hebben we gezegd dat er alleen subsidie wordt verstrekt als daar een meetbare tegenprestatie tegenover staat. De verdeling tussen de 4 subsidiesoorten kenmerkt het maatschappelijk effect. Dat is buitengewoon lastig. Op grond van de door ons gestelde beleidsregels en subsidieplafond kunnen we dus meer of minder middelen beschikbaar stellen voor een beleidsterrein. Dat betekent dat er regelmatig  geëvalueerd moet worden. En we zeer goed op de hoogte gehouden moeten worden, en niet op ieder geluid uit onze gemeenschap kunnen reageren. Dat is buitengewoon lastig.

Ook is het lastig nu het vaststellen van het accommodatie beleid wordt uitgewerkt in hoeverre dat raakt aan deze kadernota. Dat is op dit moment onvoldoende zichtbaar

Wat vragen we van het College: Een zeer proactieve houding om het MINIMA beleid onder de aandacht te brengen van onze inwoners. Wij vinden dat onze jeugd mee moet kunnen doen op het moment dat het aan financiële middelen ontbreekt.

Ook verzoeken wij het College om na te gaan welke organisaties,  dezelfde doelgroep vertegenwoordigen binnen Hollands Kroon. Om zo aanbod op elkaar af te stemmen en een samenwerkingsverband aan te gaan om zich bestuurlijk te versterken.

Voor kunst- en cultuur projecten verzoeken wij het College om zoveel mogelijk de scholen te betrekken. De scholen een bedrag te geven op papier waarop  zijn kunnen intekenen op het aanbod van cultuureducatie in onze gemeente. Als scholen aangeven niet mee te willen doen, kunnen de financiële middelen terugvloeien naar het project. Voor de aanbieders van cultuureducatie een goed moment om zich over heel Hollands Kroon de profileren en zich niet te beperken tot een voormalige gemeente.

Dorpsraden die zijn met ons (als Raad) de ogen en oren zijn van de samenleving, zij komen in deze kadernota onvoldoende in beeld. Zijn de dorpsraden door  Hollands Kroon ingestelde adviesorganen en vallen zij onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid,  of zijn de dorpsraden belangenbehartigers in de vorm van burgerparticipatie. College graag duidelijkheid.

Vraag van de fractie:

Gesubsidieerde organisaties kunnen een beroep doen op eenmalige subsidies. Als er geen subsidie wordt verleend aan organisaties (zoals Studio WJN) kunnen zij dan wel voor activiteiten subsidie in aanmerking komen?

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers