29 juni 2014

Wat is natuur nog in deze gemeente…

Donderdagmiddag 26 juni rond 13.00 uur, vier uur voor het begin van de raadsvergadering, werd de raad op de hoogte gesteld dat CDA en VVD een motie vreemd aan de orde van de dag zouden indienen.

 

 

 

De motie gaat over het plan van Landschap Noord-Holland om natuur te ontwikkelen in de noordwestelijke hoek van de Oostpolder. Er is inmiddels een Waddenfonds subsidie toegezegd voor dit project dat nog verder moet worden uitgewerkt. De subsidie is 90% van de inrichtingskosten en bedraagt 3,3 miljoen euro. De strekking van die motie is dat de raad het college van burgemeester en wethouders opdracht geeft om betrokken partijen te laten weten dat er geen medewerking aan zal worden verleend want het ligt buiten de provinciale ecologische hoofdstructuur.

Bij het debat over het coalitie akkoord heeft de PvdA al opgemerkt dat natuur er bekaaid afkomt. Met deze motie wordt dat nog eens bevestigd. Het indienen en behandelen is bovendien een handelwijze die LADA en Senioren in de vorige coalitie voortdurend hebben bekritiseerd. Met vier uurtjes was er nauwelijks tijd om ons voor te bereiden op een goede behandeling. Gelukkig konden we nog wel Landschap Noord-Holland raadplegen wat de stand van zaken is rond dit project. Wel, het overleg met allerlei partijen is nog gaande. Nog niet alle partijen zijn gehoord, nog lang niet alle feiten zijn op een rij gezet. Er liggen zelfs kansen voor agrarische ondernemers in het kader van subsidies van het Europese landbouwbeleid. Kortom beter op een later tijdstip een besluit nemen op basis van concrete feiten en voorstellen. Ook voorstanders van het project die zich inmiddels hebben geformeerd in de Oostpolder hebben nu geen mogelijkheid gekregen om de raad toe te spreken, een slechte beurt voor burgerparticipatie van de nieuwe coalitie.

In andere zaken en voorbeelden hoorden we altijd van CDA en ook wel VVD dat een besluit zorgvuldig moet worden genomen, meestal een reden om besluiten uit te stellen. Vaak was de achterliggende gedachte dat men het niet eens was met een besluit en dan het argument “zorgvuldigheid” maar weer eens inbracht. Niets over gehoord deze keer.

In de verkiezingscampagne stelden CDA en VVD Hollands Kroon per brief vragen aan de provincie per brief van 5 maart 2014. Die werden keurig opgepikt door partijgenoten die vragen stelde aan Gedeputeerde Staten. Die zijn keurig beantwoord op 15 april: inhoud project is niet strijdig met provinciale doelstellingen en kan gewoon verder uitgewerkt worden. Lees vooral de antwoorden, zeer belangwekkend! En nu die actie via de provincie is mislukt komen de vertegenwoordigers van onze agrariërs en LTO via een motie op de kwestie terug en deze wordt klakkeloos aangenomen. Wel stemden drie leden van LADA en Senioren ertegen, de enige bij de coalitie die nog een beetje hart voor natuur hebben en hun verstand gebruikten.

Wat nu als het college van B&W de motie letterlijk uitvoert? Dat zou zo maar kunnen met een CDA-wethouder op ruimtelijke ordening die bovendien zelf agrariër is. Dan gaat 3,3 miljoen subsidie niet besteed worden aan ons gebied, blijft bevorderen recreatie en toerisme bevorderen een loze kreet en ja, natuur is dan beperkt tot een stukje bos ter grootte van een krant zoals de dichter Bloem al schreef. Wat de aangenomen motie vooral laat zien is dat er een boerenwind door onze gemeente waait die voor natuurontwikkeling niet veel goeds voorspelt. De LTO lijkt het voor het zeggen te hebben in de coalitie.

Fijko van der Laan, fractievoorzitter PvdA

CDA en VVD een motie vreemd aan de orde van de dag

Vragen gesteld aan de provinciale staten over dit onderwerp