Door op 17 augustus 2015

Wachtlijst jeugdzorg in de gemeente Hollands Kroon

Ik heb namens de gemeenteraadsfractie van de de PvdA Hollands Kroon schriftelijke vragen gested over wachtlijste bij de jeugdzorg in onze gemeente. Klik op lees verder voor de vragen.

 

 

Geachte leden van het college,

Landelijk zijn er steeds meer signalen dat er wachtlijsten voor de jeugdzorg ontstaan. Hiervoor worden verschillende verklaringen gegeven;

  • Er is te weinig capaciteit ingekocht.
  • Er is capaciteit ingekocht, maar door bijvoorbeeld huisartsverwijzingen ontstaan er bij sommige zorgaanbieders wachtlijsten.
  • Doordat organisaties geconfronteerd werden met kleinere volumes en een onzekere toekomst zijn medewerkers ontslagen, waardoor flexibiliteit is afgenomen.
  • Gemeenten hebben geen afspraken gemaakt over maximale wachttijden en/of de plicht overbruggingszorg te leveren indien de wachttijd meer bedraagt dan verantwoord is.

De PvdA is was en is warm voorstander van de overdracht van alle zorg naar de gemeente. Hierbij heeft zij aangegeven dat het niet reëel is om in de eerste jaren winst te verwachten, op welk terrein ook. De kosten gaan voor de baten uit. Snelle winst zal op termijn veel hogere kosten geven.

Daarom de volgende vragen:

  1. Zijn er wachtlijsten in de jeugdzorg in de gemeente Hollands Kroon? Zo ja, graag een specificatie van deze wachtlijst, waaronder het aantal personen, bij welke instellingen, welke producten, de gemiddelde wachttijd en ook of er aanbieders zijn van hetzelfde product met onderproductie.
  1. Wat is naar de mening van het college de verklaring voor het ontstaan van deze wachtlijsten?
  1. Is het college met de PvdA van mening dat de zorgvraag centraal staat en dus een gebrek aan geld en capaciteit nooit een reden kan zijn om een wachtlijst te hebben?
  1. Deelt het college de mening van de PvdA dat wachtlijsten ervoor kunnen zorgen dat de zorgvraag verzwaard wordt doordat er niet op tijd is ingegrepen? Dat er hierdoor onnodig zwaardere en dus duurdere zorg moet worden verleend en dat de kans op excessen en ongelukken groter wordt naarmate de wachtlijst langer wordt?
  1. Is het college bereid om er voor te zorgen dat de eventuele wachtlijsten in de jeugdzorg verdwijnen voor de gemeente Hollands Kroon? Zo ja, hoe gaat de gemeente dit organiseren en binnen welk tijdspad?
  1. Gelooft het college erin dat de wachtlijsten in de jeugdzorg worden verkleind door met aanbieder te gaan werken? Zo ja, op basis waarvan denkt het college dit?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid Hollands Kroon

Met vriendelijke groet,

Jan Steven van Dijk