Door Sylvia Buczynski op 4 november 2013

Vragen bij locatie Moerbeek voor trafostation

Op zaterdagmorgen 2 november ben ik samen met de fractie en nog enkele belangstellenden gaan kijken naar de mogelijke plaats voor een trafostation nabij Moerbeek/Haringhuizen. Hieronder staat een verslag.

 

 

 

haringhuizen

De beoogde locatie ‘Moerbeek’ voor een trafostation roept niet alleen bij de omwonenden, maar ook bij menig raadslid de nodige vragen op. Daarom besloot onze fractie om ter plekke te gaan kijken en de omwonenden uit te nodigen voor een gesprek, om meer inzicht te krijgen in de gevoelens, de argumenten en de gang van zaken.

 

Al voordat we met een aantal fractievolgers en bestuursleden op pad gingen belde een Moerbeker aan om zijn verhaal te doen. Nuttige informatie, net als de bezichtiging van het gebied (we werden onderweg gastvrij op het erf ontvangen en bijgepraat door een omwonende).

Daarna volgde in dorpshuis ‘De Oude Stal’ een informatief gesprek met een groot aantal omwonenden en vertegenwoordigers van de dorpsraad Moerbeek/Haringhuizen.

Fractievoorzitter Fijko van der Laan legde uit voor welk dilemma men zich geplaatst ziet: enerzijds willen we allemaal dat de electriciteitsvoorziening in onze regio op peil is en blijft, maar niemand wil een transformatorstation in zijn achtertuin. Welke locatie heeft de minste impact op omwonenden en omgeving? Welk belang laat je het zwaarst wegen? Is er voldoende onderzoek geweest?

De inwoners vonden dat er niet goed gecommuniceerd was, dat de digitale illustraties van slechte kwaliteit zijn (erg korrelig wanneer je ze vergroot) en spraken hun vrees uit dat er wel naar de grootste groep schreeuwers geluisterd wordt, waardoor de locatie nabij de Weel is afgevallen en waar het veel kleinere aantal Moerbekers en Haringhuizers niet tegenop kan.

Het mag duidelijk zijn dat de bezorgdheid bij de inwoners van het gebied groot is, niet alleen vanwege de aantasting van het landschap, maar ook wegens geluidhinder en magnetische straling. Er is onvoldoende gecommuniceerd door Tennet/Liander waarom de keuze voor locatie B3-2 zo snel gemaakt is.

Het was een zeer informatieve ochtend, waarbij een aantal nieuwe argumenten naar voren werd gebracht.

Ook de fractie van de PvdA plaatst vraagtekens bij deze locatiekeuze. Daarom zijn een aantal schriftelijke vragen ingediend, o.a. over richtafstanden, schadeloosstellingen voor omwonenden, aanplant van struiken, geluid, het uitzicht vanuit de woningen (zijramen zijn bijvoorbeeld niet meegenomen), de ‘hardheid’ van de belemmeringen rond de ‘oude’ locatie 6 en Zijtwende, flora- en faunaonderzoek, gebruik van verschillende tekeningen (schaalgrootte van het trafostation in verhouding tot de locatie), lichthinder en over de kosten. Bovendien vraagt men zich af waarom er geen RIVM-rapport is gemaakt.

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski