Door op 12 oktober 2013

Uitnoding openbare fractie vergadering 16 oktober 2013

Ik nodig jullie uit voor de openbare fractie vergadering van 16 oktober

In de bijlage vinden jullie de agenda voor het openbare fractie vergadering op 16 oktober. De vergadering zal plaats vinden in Gasterij 64, 1774 BD Slootdorp en start om 20.00 uur.

 

 

De komende weken zal de gemeenteraad van Hollands Kroon wat vaker bijeen komen. Dat heeft te maken met de gemeentelijke begroting 2014-2017. Zo is er op 17 oktober een hoorzitting waarin onze inwoners aan de raadsfracties kunnen kenbaar maken wat zij van de voorstellen en plannen vinden. Op 24 oktober zal de raad de begroting inhoudelijk behandelen met algemene beschouwingen en eventueel voorstellen voor wijzigingen en aanpassingen. In de planning staat nog dat op 7 november dan de begroting (al of niet gewijzigd) wordt vastgesteld. Dat zou eventueel ook al in de raadsvergadering van 31 oktober kunnen plaats vinden. In het openbare fractie overleg van de PvdA op 16 oktober in Gasterij 64 te Slootdorp kunnen onze inwoners natuurlijk ook inspreken vanaf 20.00 uur.

De begroting 2014 bevat weer diverse bezuinigingsvoorstellen die samen oplopen tot ongeveer € 800.000, =. Deze bezuinigingen werken ook door in latere jaren en zijn noodzakelijk omdat de uitkering van het Rijk verder wordt verlaagd. Ook in volgende jaren zijn nog meer maatregelen nodig om de gemeentelijke financiën op orde te houden. Daar staan in 2014 ook enkele nieuwe impulsen tegenover. De servicepunten blijven langer geopend, het project controle huisvesting seizoenarbeiders vergt extra geld, het bevorderen van recreatie en toerisme krijgt een extra zet met bijna € 200.000, = en voor het uitvoeren van de omgevingswet is tijdelijk extra personeel benodigd. Samen telt dat weer op tot ruim € 800.000, = voor 2014. Daarbovenop is er nog wat extra ruimte voor een eenmalige injectie. De fractie denkt vooral aan het groenbeheer in de gemeente maar wil daar graag over van gedachten wisselen. Langjarig dreigt opnieuw een tekort op onze gemeentelijke begroting door recente afspraken in Den Haag. Dat vergt opnieuw extra inspanningen om de meerjaren begroting sluitend te houden.

De agenda voor de raadsvergadering van 31 oktober bevat opnieuw het onderwerp Onderwijshuisvesting. Het college zal met een memo ingaan op de gestelde vragen in de raad op 26 september. Die vragen betreffen vooral de locaties van de te bouwen scholen. Ook op de raadsagenda staat het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten, een regionale nota met uitgangspunten voor het onderbrengen van Oost-Europese seizoenwerkers.

 

De fractie laat zich op 16 oktober ook bijpraten door vertegenwoordigers van Nuon over het windplan Wieringermeer.

met vriendelijke groet,

Fijko van der Laan,

fractievoorzitter

Agenda fractie vergadering

 

 • Het overleg is openbaar dus belangstellenden zijn welkom.
 • Inspreken over bepaalde onderwerpen gebeurt aan het begin van het overleg, in beginsel ongeveer 10 minuten per inspreker.
 • Bij agendapunt 4 wisselt de fractie van gedachten over de raadsagenda, waarbij de woordvoerder een fractiestandpunt voorstelt. Bij dit punt is er alleen voor PvdA-leden gelegenheid per agendapunt, na de discussie door de fractie, een opmerking te plaatsen. De fractie gaat niet in discussie met belangstellenden (dus de niet-PvdA-leden).
 • Bij de agendapunten 5 t/m 8 gaat het om informatie uitwisseling, alleen de fractie, wethouder en vertegenwoordiger bestuur nemen aan deze punten actief deel. Bij de rondvraag/wvttk kan ieder een punt onder de aandacht van de fractie brengen.

 

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. De heren Mark Hooftman en Jaap van der Beek over Windplan Wieringermeer
 3. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 18 september (wordt nagezonden)
 4. raadsvergadering van 24 oktober. Dit betreft de Begroting 2014-2017.
 5. politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 10 oktober
 6. actuele zaken
  1. Trafostation
 7. van de wethouder
 8. van het bestuur
 9. rondvraag/wvttk

sluiting

Raadsvergadering 31 oktober