Door Fractie op 9 oktober 2014

Uitnodiging voor de openbare fractievergedering van 16 oktober 2014

Graag nodigen wij ieder uit voor het openbare overleg van de PvdA-fractie. Het overleg wordt gehouden in De Mafkikker, Dorpsstraat 36a, 1734 JH Oude Niedorp op donderdag 16 oktober vanaf 20.00 uur. Het overleg is openbaar en de fractie nodigt belangstellenden uit om zaken van belang onder de aandacht van de fractie te brengen, aanmelden is niet nodig maar wordt wel op prijs gesteld.

De fractie en eventueel belangstellenden kunnen ingaan op de onderwerpen die tijdens de volgende raadsvergaderingen worden behandeld. Dat zijn in de eerste plaats alle belangrijke regelingen rond wat we noemen het sociaal domein: de nieuwe taken van de gemeente op gebied van werk en inkomen, jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Het beleidsplan is uitgewerkt en de gemeenteraad wordt nu gevraagd de uitwerkingen goed te keuren. Voorts komt opnieuw op de agenda de toekomst van de peuteropvang, een voortzetting van de discussie in de vorige raadsvergadering over voor- en vroegschoolse educatie. Verder bespreekt de raad de vernieuwde plaatselijke verordening, het delegatiebesluit, ontwikkelingen rond het regionaal haven gebonden bedrijventerrein en de herziening van het bestemmingsplan buitengebied Wieringermeer. Belangrijkste onderwerp is wellicht de gemeentelijke begroting en de bezuinigingen voor 2015.

De vergadering is op dorpsstraat 38a, links naast de school. Ingang NIET de hoofdingang (daar is de zangclub) maar 10 meter verder onder het afdak. Naar binnen en trap op.

 

Agenda fractievergadering 16 oktober 2014

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. nog geen aanmeldingen
 3. Ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 17 september 2014 (zie twee bijlagen)
 4. Raadsvergadering 23 oktober. Raadsvergadering 30 oktober.
 5. Actuele zaken
  1. presidium
 6. Mededelingen van het bestuur
 7. Rondvraag/wvttk

Sluiting

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering van 21-10-2014.

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie