Door op 5 juni 2016

Uitnodiging openbare fractievergadering van 8 juni 2015

De fractie hoort graag van onze inwoners wat hen bezig houdt. Dat deden we bijvoorbeeld op 28 mei in Hippolytushoef maar ons fractie overleg komende woensdag is ook een mogelijkheid als men een kwestie onder onze aandacht wil brengen. In ieder geval bespreken we de agenda’s van de komende raadsvergaderingen op 16, 23, 28 en 30 juni.

 

 

Een zwaar programma op het eerste gezicht maar dat valt mee.

Op 16 juni oordeelt de raad over het vlekkenplan Wieringerwerf (herstructurering) en uitbreiding camping De Mienthorst te Lutjewinkel. In die vergadering besluit de raad over de gemeenschappelijke regelingen die gaan over archief, veiligheidsregio, uitvoeringsdienst, GGD en gesubsidieerde arbeid (Noorderkwartier) en de jaarrekening van de gemeente Hollands Kroon. Die laatste wordt interessant want gaat de raad een nieuwe reserve (sociaal domein) instellen of niet.

Op 23 juni bespreekt de raad de kadernota 2017. Deze wijkt aanzienlijk af van de versie die de raad vorig jaar behandelde aangezien de nieuwe programma indeling van de begroting 2017 erin is verwerkt.

Op 28 juni bespreekt de raad opnieuw het vluchtelingenvraagstuk. De verslagen van de inwonersavonden zijn inmiddels gepubliceerd. Nu zal de raad tot een standpunt moeten komen.

Tot slot op 30 juni is de herziening van de huishoudelijke hulp 1 aan de orde naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale raad van Beroep.

Kortom, allemaal onderwerpen die onze inwoners rechtstreeks of indirect raken en zoals we hebben gemerkt ook bezig houden.

Agenda fractievergadering 8 juni 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergaderingen 16, 23, 28 en 30 juni.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Namens de fractie

Fijko van der Laan

Klik hier voor de raadsagenda van 16 juni

Raadsagenda van 23 juni volgt

Raadsagenda van 30 juni volgt