7 december 2013

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering van 11 december 2013

De fractie nodigt u uit voor het openbare fractieoverleg. Tijdens de vergadering bespreekt de fractie onder meer de agenda van de raadsvergadering van 19 december. Er staan weer belangrijke zaken op de agenda die onze inwoners rechtstreeks of indirect kunnen of zullen raken.

 

De gemeenteraad besluit op 19 december over de lokale belastingtarieven (onder meer onroerende zaak, rioolheffing, en staangeld heffing). Daarnaast bespreekt de raad het voorstel van het college van B&W om mee te werken aan het vestigen van een permanente motorcrosslocatie op ons grondgebied. Een ander belangrijke kwestie is de woonvisie, waar kunnen in de (nabije) toekomst nog woningen worden gebouwd en waar willen we dat beperken. Ook de uitgangspunten voor het bestemmingsplan buitengebied Wieringen komt aan de orde. Voorts willen we nog van gedachten wisselen over de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein, een verzamelterm voor de ontwikkelingen rond jeugdzorg, participatiewet en persoonlijke zorg/begeleiding.

 1. Opening/mededelingen
 2. Inspreken
  1. De heer J.G.M. Huiskens van de NHMF over locatie motorsport
 3. ingekomen post/stukken
  1. notulen overleg 23 oktober en 20 november
 4. Raadsvergadering 12 december (Uitvoeringsdocument 3 transities Sociaal Domein) en19 december.
 5. Politieke agenda/uitnodigingen
  1. zie bijlage agenda 14 november
 6. Actuele zaken
  1. Presidium en coalitie overleg
 7. Van de wethouder
 8. Van het bestuur
 9. Rondvraag/wvttk
 10. Sluiting

 

Als u hier klikt krijgt u de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 12 december 2013

Als u hier klikt krijgt u de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2013