Door Fractie op 14 oktober 2015

Uitnodiging openbare fractievergadering

De openbare fractievergadering is op woensdag 21 oktober om 20 uur in de Ontmoeting te Anna Paulowna.

Op de agenda de raadsvergaderingen van 29 oktober en 5 november. Op 29 oktober staat de programmabegroting op de agenda en op 5 november onder andere de uitwerking van het accommodatiebeleid.

 

Op 29 oktober gaat de raad de programmabegroting 2016 behandelen. Daarbij hoort een voorstel over bezuinigingen en nieuw beleid. De vergadering van 5 november is eveneens belangrijk: uitwerkingsvoorstellen accommodatiebeleid met als hoofdbestanddeel de toekomst van de zwembaden. De uitkomsten van 5 november hebben misschien weer gevolgen voor de begroting 2016 van de gemeente. Kortom, twee belangrijke vergaderingen!

Agenda fractievergadering 21 oktober 2015

1. Opening/mededelingen
2. Inspreken
a. Nog geen aanmeldingen
3. ingekomen post/stukken
4. Raadsvergadering 29 oktober en 5 november. Voorstel afhandeling en woordvoerders (svp fractie standpunt voorbereiden).
5. politieke agenda/uitnodigingen
6. actuele zaken
a. Presidium
b. Omgevingsvisie
c. Zorginkoop/sociaal domein
7. Mededelingen van het bestuur
8. rondvraag/wvttk
9. sluiting

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie