Technische vragen ‘Partnerschap Incluzio’

Door Elbert Volkers op 19 februari 2018

Ik heb technische vragen gesteld bij het raadsvoorstel agendapunt 11 ”Partnerschap met Incluzio”. In dit voorstel wordt € 1.096.018 beschikbaar gesteld als aanvulling voor het tekort 2017 van Incluzio. Incluzio is de organisatie die de zorg voor de gemeente Hollands Kroon uitvoert.

 

 

 

 

De fractie is voor het verstrekken van een extra bijdrage aan Incluzio van 1.096.018 euro. Wel zijn er de nodige vragen. De kernvraag is het feit dat Incluzio een commercieel bedrijf is.

De PvdA heeft enkele vragen m.b.t. ‘Partnerschap Incluzio’.

  1. Kunt u de presentatie die is gehouden op donderdag 8 februari 2018 over het partnerschap nog toezenden naar de Raad?
  2. In het document ‘Inschrijfleidraad zorginkoop 2015’ staat het volgende: ‘De totale kosten gedurende de eerste tweeëneenhalf jaar worden in principe niet geïndexeerd. De Gemeente verwacht dat Inschrijver prijsontwikkelingen meeneemt in de inschrijfprijs. We verwachten dat Opdrachtnemer na tweeëneenhalf jaar een efficiëntieslag heeft doorgevoerd, waardoor het budgetplafond voor de jaren hierna kan worden bijgesteld.’ Is dit nog steeds het uitgangspunt van het college voor het budgetplafond voor de komende jaren?
  3. In het document ‘Inschrijfleidraad zorginkoop 2015’ staat het volgende: ‘LET OP: op dit moment zijn er nog 400 ongeregistreerde aanvragen.’ Hoeveel van deze ongeregistreerde aanvragen waren op het moment dat Incluzio de opdracht werd gegund nog steeds ongeregistreerd?
  4. In het memo ‘terugverdientijd COWWI’ staat het volgende: ‘De jaarrekening 2016 van Incluzio laat een tekort zien. Dit past de focus van het eerste jaar die vooral lag op zorgcontinuïteit. De mogelijkheden om te sturen op (zorg)cijfers waren in deze periode beperkt. Dat is eigenlijk pas vanaf oktober van dit jaar op orde. Hiermee rekening houdend stellen wij vast, dat een extra bijdrage van € 400.000 aan Incluzio op basis van het addendum juist is. We brengen het bedrag in 2017 ten laste van het uitvoeringsbudget COWWI (de post ‘meerwerk inkoop en processen’). Is deze € 400.00 al verwerkt in het bedrag van € 1.096.018 dat wordt voorgesteld in het raadsvoorstel of staat het bedrag van € 400.000 hier los van en wordt dit sowieso al betaald aan Incluzio?
  5. In het memo ‘Afrekening zorgconsumptie 2016’ staat het volgende: ‘Wanneer de extra kosten voor zorgconsumptie worden verrekend met de nog te ontvangen bedragen vanuit Incluzio geeft dit een nadeel van € 220.517 in 2017.’ ‘In februari 2018 komen we bij u terug met een voorstel om het tekort ten laste te brengen van de reserve sociaal domein’ Is het bedrag van € 220.517 verwerkt in het bedrag van € 1.096.018 dat ten laste wordt gebracht van de reserve sociaal domein, of ontvangen we hiervoor nog een apart voorstel? Zo ja, wanneer kunnen we dit ontvangen?
  6. In het raadsvoorstel staat het volgende: ‘Incluzio stelt dat bij aanvang van de opdracht een grote groep cliënten die wel in zorg zit, niet in beeld was. Dat vertegenwoordigt in 2017 een waarde van € 1.276.557.’ Wat wordt bedoeld met ‘niet in beeld’? Op welk bedrag had de gemeente zelf gerekend?
  7. In het raadsvoorstel staat het volgende: ‘Per saldo dus een extra bijdrage van (€ 271.018 +     € 825.000 =) € 1.096.018’ Staat het bedrag van € 370.147 i.h.k.v. de scope uitbreiding hier los van? Zo nee, in welk bedrag is dit verwerkt?
  8. Wat is het totale bedrag dat vanuit de gemeente over het jaar 2017 aan Incluzio is betaald of nog zal worden betaald, inclusief de € 1.096.018 in het raadsvoorstel?

                                                                         

Elbert Volkers,

namens fractie PvdA

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers