Door op 17 oktober 2014

Technische vragen over een agendapunt 5 van de raadsvergadering

Namens de PvdA-fractie heb ik vragen gesteld over de berekening systematiek van de rijksbijdrage aan onze gemeente.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

In het voorstel bezuinigingen 2015 op bladzijde 5 is in de tabel aangegeven dat de septembercirculaire uitkering gemeentefonds een positieve uitkomst heeft voor 2015 en volgende jaren. In 2015 is volgens de tabel sprake van een positieve uitkomst van 412 k€. De PvdA-fractie heeft de tabellen behorende bij meicirculaire en septembercirculaire, zoals beschikbaar gesteld door ministerie, nagerekend. Dat levert als uitkomst voor 2015 een bedrag op van respectievelijk € 52.997.667 (mei) en € 52.822.892 (sep). De septembercirculaire heeft volgens deze berekening een negatieve uitkomst voor 2015 van € 174.775

Dit zou betekenen dat er een extra taakstelling is van:

€ 412 000 + € 175000  = € 587000.

Vraag: kan het college toelichten waarom het college meent dat de september circulaire een licht positieve uitkomst heeft zoals vermeld op bladzijde 6 van het raadsvoorstel.

Met vriendelijke groet,

namens de PvdA-fractie,

Fijko van der laan