Door op 21 oktober 2016

Technische vragen over de begroting van 2017

Ik heb namens de fractie technische vragen gesteld over de begroting. Op de raadsvergadering  van 25 oktober wordt de begroting behandeld.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

 De fractie van de PvdA heeft de volgende technische vragen bij de programmabegroting 2017.

 1. In de Inleiding op bladzijde 5 stelt u dat de crisis voorbij is. Onze vraag:

Op basis van welke feiten (bijvoorbeeld stand van de werkloosheid weer gelijk als in 2008, aantal bijstandsgerechtigden procentueel weer op zelfde niveau als in 2008, beroep op kindregelingen afgenomen enz.) trekt u deze conclusie? Graag wat toelichtend cijfermateriaal.

 1. Programma Bedrijvigheid, bladzijde 17 bij voorkomen leegstand, opstellen regionale detailhandelsvisie. Onze vraag:

Wat is de reden dat de in juni 2012 vastgestelde regionale detailhandelsvisie moet worden herzien of opnieuw moet worden vastgesteld? Wat is de tijdplanning voor dit proces en hoeveel uren/kosten zijn ermee gemoeid? Is de eerste helft van 2017 niet te ambitieus?

 1. Programma Bedrijvigheid, bladzijde 17 bij voorkomen leegstand, opstellen regionaal beleid vrijkomende agrarische bebouwing. Onze vraag:

Welk tijdschema wordt hierbij gehanteerd? Waarom wordt dit regionaal opgepakt en niet beperkt tot de gemeente Hollands Kroon?

 1. Programma Bedrijvigheid, bladzijde 17 bij voorkomen leegstand. Onze vraag:

Welk percentage leegstand is voor het college acceptabel in 2017? Wordt hier nog onderscheid gemaakt tussen winkels en bedrijfsgebouwen?

 1. Programma Bedrijvigheid, bladzijde 18 bij versterken haven Den Oever. Onze vraag:

In de begroting van 2016 staat de doelstelling om het aantal arbeidskrachten in de haven van Den Oever vanaf 2010 t/m 2017 te laten stijgen met tenminste 15%. Wordt deze doelstelling vanaf de begroting van 2017 losgelaten? Zo ja waarom?

 1. Programma Bedrijvigheid, bladzijde 18, De binnenhavens zijn efficiënt. Onze vraag:

Betekent dit dat de havens zichzelf kunnen bedruipen zonder een geldstroom vanuit de gemeente? Hoe staat het met het onderzoek om de havens van Hollands Kroon te integreren in de Port of Den Helder?

 1. Programma Bedrijvigheid, Cluster Toerisme, bladzijde 19, ondersteuning 6 topevenementen. Onze vraag:

Naast de financiële ondersteuning is het voor deze evenementen van belang dat ook andere vormen van ondersteuning (zoals bij het verlenen van vergunningen en toezicht veiligheid) nodig zijn. Hoe wordt dat concreet vorm gegeven?

 1. Programma Bedrijvigheid, Cluster Toerisme, bladzijde 19, versterken identiteit Hollands Kroon. Onze vraag:

Welke doelstelling heeft het college voor 2017 voor het aantal bezoekers in Hollands Kroon en hoe wordt dit gemeten?

 1. Programma Bedrijvigheid, Cluster Toerisme, bladzijde 20, opstellen plan voor realisering regionaal sloepennetwerk. Onze vraag:

Wat is de planning en het tijdschema en hoeveel uren ambtelijke capaciteit zijn ermee gemoeid?

 1. Programma Vitaliteit, cluster Sport en Educatie, bladzijde 22, faciliteren van IKC-ontwikkeling. Onze vraag:

Tijdens de behandeling van het voorstel Voorschools aanbod voor ieder kind in de raad van 20 september 2016 is gesproken over het besteden van VVE-gelden voor deze facilitaire steun bij IKC-ontwikkeling. Daarbij is toegezegd dat inzichtelijk zou worden gemaakt welke extra kosten hiermee gemoeid zullen zijn. Wat zijn deze extra kosten? Gaarne het geraamde bedrag vermelden. Op welke manier worden de ontwikkelkansen van kinderen gemeten?

 1. Programma Vitaliteit, cluster Kunst en Cultuur, bladzijde 23. Onze vraag:

Kan het college een inventarislijst overleggen met het complete openbare kunstbezit in de gemeente Hollands kroon?

 1. Programma Vitaliteit, cluster Kunst en Cultuur, bladzijde 23, faciliteren van leskistontwikkeling. Onze vraag:

Kan het college aangeven welk bedrag hiervoor is geraamd (subsidieplafond is nogal vaag)?

 1. Programma Vitaliteit, cluster zorg, bladzijde 25, Inwoners beoordelen hun (sociale) leefomgeving met tenminste een 7,0. Onze vraag:

Het cijfer van het laatste belevingsonderzoek is een 6,8 en heeft een dalende trend. Als activiteit staat er een onderzoek. Welke activiteiten voert het college nog meer uit om deze doelstelling te halen of acht het college dat de doelstelling ook wordt gehaald zonder extra inspanningen?

 1. Programma Vitaliteit, cluster Bestaanszekerheid, bladzijde 27, kindpakket. Onze vraag:

Het kabinet Rutte-Asscher heeft vanaf 2017 €100 miljoen vrijgemaakt voor regelingen voor kinderen die opgroeien in armoede. Welk plan heeft het college met deze middelen om ieder kind mee laten doen?

 

 1. Programma Vitaliteit, cluster Bestaanszekerheid, bladzijde 27, onderdeel schulddienstverlening. Onze vraag:

Maakt ‘nazorg’ onderdeel uit van de dienstverlening zodat wordt voorkomen dat cliënten weer terugvallen in problematische omstandigheden? Wat is op dit moment de duur van een schulddienstverleningstraject?

 1. Programma Leefbaarheid, cluster Veiligheid, bladzijde 29 en 30. Op deze pagina’s worden als doelstellingen geformuleerd ‘afname van aantal inwoners dat jongerenoverlast als probleem ervaart’ en ‘geen toename strafbare feiten gepleegd door jongeren onder 18 jaar’. Onze vraag:

Waarom wordt de groep jongeren zo nadrukkelijk eruit gelicht? Is er in vergelijking met andere gemeenten een groot jongerenprobleem in Hollands Kroon? Waarom wordt ‘ondervonden overlast’ in het algemeen niet genoemd? Betekent deze formulering dat een toename van strafbare feiten gepleegd door inwoners ouder dan 18 jaar wel acceptabel wordt gevonden?

 1. Programma Leefbaarheid, cluster Infrastructuur, bladzijde 32, Vermindering klachten bermen/wegen. Onze vraag:

Welke concrete maatregelen treft het college in 2017 om de klachten te verlagen? Over welke wegen zijn op dit moment de meeste klachten en over hoeveel klachten spreken we?

 1. Programma Leefbaarheid, cluster Infrastructuur, bladzijde 32, aansluiting van particulieren en ondernemingen op snelle digitale infra. Onze vraag:

War verstaat het college onder ‘uitgebreide communicatie via Breedband Hollands Kroon’? Betekent dit dat Breedband Hollands Kroon op basis van een overeenkomst communicatie voor de gemeente gaat verzorgen? Hoeveel uren ambtelijke capaciteit zijn geraamd voor dit onderdeel?

 1. Programma Leefbaarheid, cluster Omgevingskwaliteit, bladzijde 35, mogelijk maken 600 nieuwe woningen. Onze vraag:

Onlangs heeft de provincie NH toegestemd in de bouw van woningen in het project ’t Veld-Noord. Wordt de Dorpsraad ’t Veld door het college ten nauwste betrokken bij het ontwikkelen van het plan en de samenstelling van de te bouwen woningen (zoals voor jongeren, starters enz.)?

 1. Programma Bedrijfsvoering, cluster bestuur, bladzijde 37, verbeteren fysieke dienstverlening. Onze vraag:

Wat is op dit moment de klanttevredenheid? Voor 2016 is een doelstelling van 7,8 afgesproken, is dit ook de doelstelling voor 2017? Waarom is er in 5 jaar Hollands Kroon nog geen nulmeting geweest voor de klanttevredenheid terwijl dit wel elke begroting een activiteit was?

 1. Paragraaf 2, Financiering, bladzijde 53, ‘onderstaand renteschema’. Onze vraag:

Waar is het schema?

 1. Paragraaf 4, Grondbeleid, bladzijde 61, afnemende woningmarkt. Onze vraag:

Waarop is gebaseerd dat er sprake is van een afnemende woningmarkt? U verwacht zelf dat de WOZ waarde in 2017 stijgt, er is veel vraag naar nieuwbouwprojecten zoals Elshof-zuid, plan aan de Dorpsstraat in Winkel en Nieuw-Colhorn. Daarnaast zijn de huizenprijzen in het derde kwartaal van 2016 met 16,6% gestegen t.o.v. het derde kwartaal 2015 in deze regio.

 1. Paragraaf 6, Verbonden Partijen, bladzijde 77 en raadsvoorstel 5B bladzijde 8, BNG. Onze vraag:

U verwacht dat het dividend over 2016 stijgt en ook zo blijft. Waarop is dat gebaseerd? Het dividend over 2015 was €61.500. De halfjaarcijfers 2016 laten een daling zien van de winst met €29 miljoen t.o.v. het eerste halfjaar van 2015. Dit komt o.a. door de lage rentestand en de verwachting is niet dat deze snel stijgt. Daarnaast zal de pay-out ratio van 25% niet stijgen om zo te voldoen aan de eisen van Basel 3.

 1. Paragraaf 7, Bedrijfsvoering, bladzijde 79, Maatschappelijk Ondernemen. Onze vraag:

In deze paragraaf wordt vooral gesproken over de inzet van mensen (trainees, SROI enz.) maar maatschappelijk ondernemen gaat ook over materialen. Maken leveranciers onderdeel uit van de keten maatschappelijk ondernemen?

 1. Paragraaf 7, Bedrijfsvoering, bladzijde 81, Formatie, in de derde alinea wordt gesproken van een basisorganisatie en een grote mate van flexibiliteit om extra menskracht in te zetten op speerpunten en bij piekmomenten. Onze vraag:

Kan het college aangeven de ontwikkeling van de verhouding tussen vast personeel en flexkrachten voor 2015, 2016 en de geraamde verhouding voor 2017?

 1. Paragraaf 7, Bedrijfsvoering, bladzijde 81, Formatie. Onze vraag:

Hoeveel medewerkers heeft Hollands Kroon in dienst genomen in 2015 en 2016 die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en wat is de doelstelling voor 2017? Dit in het kader van de participatiewet.

Wat is de medewerkerstevredenheid op dit moment en welke doelstelling heeft het college voor 2017?

 1. Bijlage 4, Beoogde dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen, bladzijde 92, bijdrage N241. Onze vraag:

Wanneer is de verwachting van het college dat de bijdrage aan de N241 moet worden betaald aan de Provincie?

Met vriendelijke groet,

 Namens de PvdA-fractie

Fijko van der Laan

Voor de raadsagenda klik u hier.