Door op 26 oktober 2016

Spreektekst begroting 2017.

Als u op lees verder klikt vindt u de tekst die ik heb uitgesproken tijdens de behandeling van de begroting 2017 op de raadsvergadering van25 oktober jl.

 

 

 

Begroting 2017

Op 25 oktober werd in de gemeenteraad de programmabegroting 2017 besproken en vastgesteld. Hieronder geef ik de mening weer van de fractie over de gemeente begroting.

Gevraagd wordt om in te stemmen met 10 voorstellen over de programmabegroting 2017. In de voorbereiding naar deze raadsvergadering is afgesproken geen algemene beschouwingen te houden. Die hebben we al gedaan bij het behandelen van de kadernota in juni. De kadernota was de opmaat voor de nieuw ingedeelde begroting 2017. De PvdA is tevreden over de tot nu toe bereikte resultaten. Het aantal programma’s is aanzienlijk verminderd, er is meer samenhang in de programma’s en de beoogde maatschappelijke effecten zijn voor het eerst beschreven. In een aantal werkvergaderingen is er veel tijd geïnvesteerd in deze nieuwe opzet. Natuurlijk is er nog verbetering mogelijk maar er ligt nu een goede basis. De nieuwe indeling biedt veel meer de mogelijkheid om prioriteiten tussen de programma’s te stellen. In de laatste werkbijeenkomst is daartoe ook een handreiking gedaan in de vorm van de beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten binnen de programma’s.

De genoemde 10 voorstellen moeten in samenhang worden gezien met het voorstel noodzakelijkheden en bezuinigingen. De uitkomst van de begroting op basis van doorgaan op slagroeier geeft een flink tekort in 2017. Daarbij opgeteld de noodzakelijkheden komt het op bijna een miljoen. Door ombuigingen wordt het tekort omgezet in een klein overschot van ruim 7.000 euro. Het blijft dus allemaal wat krap in het pak.

De antwoorden op de technische vragen hebben voor de PvdA nog wel een en ander duidelijker gemaakt maar desondanks toch een enkele opmerking. Er is nog veel onzeker in de begroting. Dat betreft in de eerste plaats de activiteiten, de jaarschijf 2017, van het programma De Kop Werkt. Pas begin 2017 kan de raad zich daar definitief over uitspreken en daarbij zijn we voorts afhankelijk van onze buurgemeenten en de provincie of de voorgenomen activiteiten wel doorgang vinden. Een andere onzekerheid volgens de PvdA is de inboeking van 400.000 euro aan besparing/inkomsten door een efficiëntere bedrijfsvoering en de verkoop van snippergroen. De efficiëntie komt onder meer door de verdere digitalisering. Voor inwoners die wat minder bedreven zijn op internet en met e-mail bepleiten wij voor een kadertje in een huis-aan-huisblad met de bereikbaarheidsgegevens van de gemeente. De te behalen besparing zal nog maar moeten blijken in de loop van 2017. De PvdA is echter bereid dit risico te lopen en zal bezien in de bestuursrapportage of deze posten daadwerkelijk opleveren wat we nu verwachten.

Ronduit teleurstellend is de manier waarop de gemeente omgaat met het openbare kunstbezit. Al meerdere keren hebben we daar aandacht voor gevraagd. Uit de antwoorden op de technische vragen blijkt dat de gemeente niet eens een inventaris kan overleggen wat er nu eigenlijk aan bezit is, dus datgene wat de vier voorgaande gemeenten hebben ingebracht. Hoog tijd om daar nu eindelijk eens werk van te maken.

Wat ons als sociaal democraten stoort is de verhouding vast-flexibel personeel, namelijk tweederde vast en eenderde flexibel. Dat komt neer op ongeveer 100 medewerkers met een tijdelijk contract. De discussie over vast-flexibel is volop gaande waarbij nogal eens wordt gewezen op de nadelen van het vele flexwerk waarin Nederland voorop loopt in vergelijking met andere landen. Wij vinden het jammer dat de gemeente als grote werkgever (330 werknemers) een dergelijke groot percentage flex-werkers moet aanhouden om de beoogde efficiëntie te bereiken. In onze beginselen gaan wij uit van fatsoenlijke banen met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden zodat ook jongere medewerkers hun toekomst kunnen baseren op een vast inkomen, noodzakelijk voor bij voorbeeld het kunnen kopen van een eigen woning.

Daarnaast is het jammer dat de Schager Courant van 25 oktober zo prominent veel aandacht schenkt aan veiligheid. Bij de laatste werkvergadering waarin de keuzes werden gemaakt op welke clusters eventueel meer gedaan of minder gedaan zou kunnen worden scoorde veiligheid in de middenmoot van wensen en op plaats 4 wat betreft bezuinigingsmogelijkheden. Uit de website ‘Waarstaatjegemeente’ blijkt ook nog eens dat Hollands Kroon in vergelijking met Nederland relatief erg veilig is. De doelstellingen in de clusters zorg en bestaanszekerheid zijn wat de PvdA betreft heel wat belangrijker. Zo ook de bestrijding van armoede onder kinderen. Er is in 2017 extra geld beschikbaar vanuit het Rijk maar dan moet er wel een plan worden ingediend vóór 1 januari 2017. Vraag aan het college of dit ook zo is werd door wethouder Van Gent bevestigd.

Wij onderschrijven het advies van de auditcommissie. Dat advies hoeft uiteraard niet meer in deze begroting verwerkt te worden maar kan als richtlijn dienen voor de volgende jaren.

Ondanks deze opmerkingen zien wij geen beletselen om in te stemmen met alle voorstellen van het college.

Klik hier voor de agenda van de raad van 25 oktober. Daar is ook de begroting te vinden in agendapunt 5.