Door op 29 mei 2014

Snippergroen

In januari 2013 heeft de raad kennis kunnen nemen van de nota snippergroen; daarin staat aangegeven hoe om te gaan met verzoeken om aankoop c.q. afstoten van groenstroken ca.

 

 

 

 

Ik heb vanaf januari 2013 met de gemeente via de mail en telefonisch contact gehad over verkoop van een strook grond aan bewoners aan de Vliestroom; strook was ons allen aangeboden, ik was het daar niet mee eens; omdat niet collectief van aanbod gebruik gemaakt zou worden hoefde ik mij geen zorgen te maken over vervreemding, sterker nog betrokken ambtenaar meldde mij dat aanbod om tot verkoop over te gaan bij nader inzien niet zo handig was geweest; betrokkene was het met mij eens dat het hier meer structureel groen betrof…..

In het weekend van 12 april 2014 zie ik dat bij een tweetal woningen aan de Vliestroom middenin de rij men bezig is bomen te kappen; eerder had ik aan de Slenk ook al gezien dat hier en daar wat voorbereidende activiteiten plaatsvonden.

Ik heb daarover contact gehad met diegene die mij eerder daarover te woord heeft gestaan: die ging er niet meer over, alleen over de uitvoering, niet over het beleid; die beleidsmedewerker groen heeft mij bevestigd dat bij nader inzien men op een herhaald verzoek heeft besloten van de singel van 6.70 een strook van 5.20 te verkopen, op die wijze resteert een strook van 1.5 om erfafscheidingen te camoufleren; mij is aangeboden daar met de kernbeheerder afspraken over te maken; ik heb de beleidsmedewerker uitgenodigd te komen te kijken om naar mijn mening verdere dwalingen mogelijk te voorkomen; dwalingen die ik ook al elders heb geconstateerd in het dorp, lees aan de Slenk en nabij sportveld aan de Sicco Mansholtstraat.

De nota snippergroen.

Ik heb inmiddels kennis genomen van de nota snippergroen; de naam zegt het al: snipper….

In hoofdstuk 4 worden een 11 tal toetsingscriteria genoemd, onder het motto: grond wordt niet verkocht of verhuurd indien….

Onder punt 1: er sprake is van een verspringende groenstrook, dit voorkomt hogere onderhoudskosten aan de resterende groenstrook.

Onder punt 2: het groen beeldbepalend is voor de openbare ruimte.

Er staat aan het eind van hoofdstuk 4 een algemene term, een soort hardheidsclausule: daar waar de toetsingscriteria niet in voorzien beslist het college.

Naar mijn stellige mening heeft men deze criteria niet goed toegepast; ik heb daartoe ook nog een paar foto’s gemaakt, beter is nog om ter plaatse te komen kijken.

Hoe verder ??

Ik red mij wel met mijn privésituatie, kwaad is al geschied….

Ik ben wel van mening als dit beleid op deze wijze gehanteerd dan wel voortgezet wordt dat niet overeenkomstig de afspraak is met de raad gemaakt en derhalve vraagt dit m.i. om het stellen van schriftelijke vragen aan het college.

 

Folkert Niemantsverdriet