Door Sylvia Buczynski op 29 mei 2014

Schriftelijke vragen PvdA inzake snippergroen.

Samen met Folkert Niemantsverdriet heb ik namens de PvdA-fractie schriftelijke vragen gezien over snippergroen.

 

 

 

 

In januari 2013 heeft de raad kennis kunnen nemen van de nota snippergroen; daarin staat aangegeven hoe door het college om te gaan met verzoeken om aankoop c.q. afstoten van groenstroken ca.

In onder andere Wieringerwerf is op meerdere plekken zichtbaar dat er sprake is van verkoop van openbaar groen.

Achter de Vliestroom ter hoogte van de huisnummers 54 en 56 en achter de Sicco Mansholtstraat op de grens met het voetbalveld is dit onder meer het geval; boomsingels zijn gerooid en bewoners hebben de grond inmiddels bij hun erf gevoegd en zijn de tuinen druk aan het inrichten.

Ten aanzien van bovenstaande situaties hebben wij de volgende vragen:

  • hoe verhouden deze verkopen zicht tot de aangegeven toetsingscriteria genoemd in hoofdstuk 4 onder 1 en 2 van de nota snippergroen en op welke wijze zijn genoemde criteria toegepast ?
  • zijn er een specifieke collegebesluiten genomen in beide situaties ?
  • zo niet, op welke wijze is er dan uitvoering en toepassing gegeven aan de nota ?
  • kunt u een overzicht aanleveren van die gevallen waarin tot verkoop is besloten en een overzicht van die gevallen waarin verzoeken zijn afgewezen ?

De PvdA fractie heeft ingestemd met de nota snippergroen gelet op de toetsingscriteria daarin opgenomen. De bovenaangehaalde situaties lijken in afwijking van de nota snippergroen te zijn gehonoreerd. De fractie van de PvdA had bovenstaande situaties niet in beeld al potentieel op deze wijze te vervreemden singels en is daarom bezorgd over het effect nu en mogelijk in de verdere toekomst.

Sylvia Buczynski namens de fractie van de PvdA

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski