Door op 7 mei 2014

Schriftelijke vragen die betrekking hebben op zwembad de Terp en camping Land uit Zee

Namens de fractie heb ik schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in de Schager Courant over het zwembad de Terp en camping Land uit Zee.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

 Inde Schager Courant van hedenmorgen stond een verontrustend bericht over ontwikkelingen bij zwembad De Terp en camping Land uit Zee. Uit deze berichtgeving kan opgemaakt worden dat de communicatie en coördinatie tussen gemeente Hollands Kroon en de GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gebreken vertoont. Hierdoor dreigt een veelbelovende ontwikkeling in Wieringerwerf niet door te gaan.Tevens bereiken ons signalen dat gesprekken over de haven van Kolhorn uiterst stroef verlopen. En dat terwijl bevorderen recreatie en toerisme een speerpunt is voor Hollands Kroon (zie geactualiseerde Strategische Visie). de PvdA-fractie heeft daarom de volgende vragen.

 1. Klopt het beeld dat de Schager Courant heeft geschetst?

2. Zijn de gesprekken over zwembad De Terp en camping Land uit Zee met de ontwikkelende partij inderdaad beeindigd?

3. Waarom wordt er niet voortvarender aan deze ontwikkelingen gewerkt? De voorbereiding van besluitvorming kan toch gewoon slagvaardig ter hand worden genomen ondanks dat sommige onderwerpen controversieel zijn door de demissionaire status van het college?

4. Uit het krantenbericht komt een beeld van gebrekkige samenwerking tussen twee ambtelijke organisatiedelen van de gemeente, namelijk het eigen apparaat en de op afstand geplaatste RUD. Wat gaat het college doen om deze samenwerking op het gewenste kwalitatieve niveau te brengen (dat was toch het doel van de vorming van de RUD, een kwalitatieve verbetering)?

5. Hoe denkt het college alsnog te komen tot een positieve wending voor zowel de ontwikkelingen in Wieringerwerf en in Kolhorn?

 namens de PvdA-fractie,

 Met vriendelijke groet,

 Fijko van der Laan