Door Sylvia Buczynski op 14 november 2016

Schriftelijke vragen aangaande uitbreiding Z.A.P.

Namens de fractie heb ik schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van het college de plannen  van de Z.A.P. te steunen.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,
U bent voornemens het plan van coöperatie Z.A.P. voor uitbreiding op het eigen terrein aan de Binnenhaven in Van Ewijcksluis te steunen. Enkele jaren geleden nog werd zo’n uitbreiding – wegens de bestaande en verwachte overlast voor omwonenden – als onwenselijk bestempeld. De voormalige gemeente Anna Paulowna pleitte voor verplaatsing naar de Kerkweg. Dit werd tegengehouden door de provincie en Z.A.P. zag geen heil in verplaatsing naar een regulier industrieterrein in Anna Paulowna.

Vragen:
1. Waarom heeft het college besloten om – ondanks de ongunstige locatie voor omwonenden in de dorpskern – vergunning te verlenen?
2. Bent u met ons eens dat verplaatsing naar een terrein buiten het dorp veel wenselijker is?
3. Welke concrete initiatieven heeft het college genomen om tot een andere locatiekeuze te komen?
4. Heeft u een (nieuwe) poging gedaan om Z.A.P. alsnog te bewegen om naar een industrieterrein te verhuizen?
5. Bent u opnieuw in gesprek gegaan met de provincie?
6. Kunt u duidelijk maken of u alles op alles heeft gezet om de provincie ervan te overtuigen dat de Kerkweg een betere locatie is voor een bedrijf met dergelijke activiteiten en van deze omvang?
7. Vindt het college dat het bedrijfsbelang boven het belang van de inwoners, boven de verkeersveiligheid, boven de esthetische, cultuurhistorische en toeristische waarden gaat?

Toelichting
De PvdA heeft begrip voor de uitbreidingsbehoefte van Z.A.P., maar is van mening dat zo’n bedrijf niet thuishoort in een dorpskern. De gemeente Hollands Kroon heeft de ambitie om de inwoners een prettige leefomgeving te bieden en de aantrekkelijkheid van de dorpskernen – en het toerisme – te bevorderen. Daartoe dragen grote loodsen en een damwand langs het Oude Lage Veer (die bovendien een aardkundig monument zal aantasten) niet bij. Het zware verkeer van en naar het bedrijf blijft; de belasting van de wegen zal niet afnemen.
Voor een klein dorp als Van Ewijcksluis staat de voorgenomen grote uitbreiding van Z.A.P. in geen verhouding. Het zal het woongenot en het aangezicht – en daarmee de aantrekkelijkheid van het dorp – blijvend aantasten. Het college van Hollands Kroon laat door vergunning te verlenen het
bedrijfsbelang prevaleren boven het belang van de omwonenden. Het algemeen belang zou wat de PvdA betreft hierbij zwaarder moeten wegen.

Met vriendelijke groet,
Sylvia Buczynski, namens fractie PvdA

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski