Door op 19 april 2013

Regionale samenwerking heeft een prijs…

Vorige maand was ik samen met de rest van de fractie aanwezig op de regionale conferentie over samenwerking bij de gebiedsagenda. Voor de duidelijkheid haal  ik even een beetje geschiedenis op.

 

 

 

Op 15 oktober 2010 bracht het team Deetman/Mans het rapport ‘Krimp of Niet’ uit over de demografische ontwikkelingen in Den Helder en omstreken. De conclusie was dat er weinig groeipotentieel vanuit de verschillende economische sectoren is met uitzondering van de haven gerelateerde activiteiten. Voorts dat samenwerking op lokaal en regionaal niveau een absolute noodzaak is. Gelet op het regionale en bovenregionale karakter van de haven pleitte het team Deetman/Mans voor een op te stellen gemeenschappelijke regionale visie. Initiatieven dienen verder te passen in de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland.

Op 15 november 2010 besluit Provinciale Staten om te stoppen met het Wieringerrandmeer project. De commissie Dwarshuis wordt gevraagd alternatieven aan te dragen voor een sociaaleconomische en ecologische impuls voor het gebied en de regio. Op 20 april 2011 wordt de eerste conferentie gehouden voor gemeenteraadsleden, Statenleden en leden van de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. Op die conferentie is besloten om te komen tot een gebiedsagenda Kop van Noord-Holland. In de gebiedsagenda worden samenwerkingsafspraken gemaakt over 5 benoemde economische clusters. De ambitie is om in regionaal verband met elkaar samen te werken aan een optimaal klimaat voor bedrijven in agribusiness, maritiem/offshore, duurzame energie, medische sector en vrijetijdseconomie.

Om een en ander in goede banen te leiden is er een stuurgroep ingesteld waarin de gemeenten en provincie vertegenwoordigd zijn. Voor de speerpunten maritiem/offshore en agribusiness zijn in de stuurgroep prioriteiten en Quick wins vastgesteld en bekrachtigd bij een tweede conferentie op 21 maart 2013, ook weer voor leden gemeenteraden, provinciale staten, colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. Daar is ook de Publieke Ruimtelijk-economische uitvoeringsagenda ‘De Kop Werkt’ gepresenteerd. De komende jaren worden nog tientallen projecten gelanceerd waarvoor aan de deelnemende partijen keer op keer een bijdrage zal worden gevraagd.

Voor maritiem/offshore is overeengekomen om de mogelijkheden van de haven van Den Helder te promoten. De haven biedt werkgelegenheid aan meer dan 10.000 mensen die voor een deel ook woonachtig zijn in Hollands Kroon. Zorgen voor bekendheid met de vestigingsmogelijkheden in de havengebieden van de Kop gebeurt onder meer door het organiseren van Sail 2013 gelijktijdig met marinedagen. Alle gemeenten van de regio en de provincie ondersteunen dit project in meerdere of mindere mate.

Een andere grote werkgever is de agribusiness. Met de regio werd ingezet op het organiseren van de Floriade in 2022 in Hollands Kroon of in ieder geval in de Noordkop. Mocht dat gelukt zijn geweest dan zouden de regiogemeenten ook die promotie mede ondersteund hebben zoals Hollands Kroon nu Sail ondersteunt.

De bijdrage van Hollands Kroon spekt de kas van Sail kopte de Schager Courant. Op een begroting van meer dan 1,5 miljoen euro is de bijdrage van Hollands Kroon niet overdreven hoog en vergelijkbaar met Schagen en Texel. Het is de prijs die betaald zal moeten worden voor regionale stimulering van de economie, waar we allemaal weer profijt van hebben.