29 juni 2014

PvdA standpunten in de gemeenteraad 26 juni 2014.

Tijdens de gemeenteraad heb ik namens de fractie van de PvdA ket woord gevoerd . Tevens hebben wij een motie en een amendement ingediend deze zijn helaas verworpen.

 

 

 

5 Uitvoeringsprogramma’s accommodatiebeleid

Voorzitter,

Ons wordt gevraagd een positieve zienswijze kenbaar te maken over uitvoeringsprogramma’s, de gevolgen voor de taakstelling 2015 en de verdere fasering; het restant voorbereidingskrediet over te hevelen en incidenteel € 95.000,= tbv buitensport beschikbaar te stellen.

Wij hebben de indruk dat er door college en organisatie hard aan is getrokken om de uitvoeringsprogramma’s voor elkaar te krijgen. De naam zegt het al, het zijn uitvoeringskwesties van een eerder door de raad vastgestelde kadernota accommodatiebeleid. Dat betreft een aangelegenheid voor het college maar op verzoek van de raad mogen we er nog iets over zeggen.

Wij betreuren het dat er meer tijd nodig is en de taakstelling voor 2015 niet helemaal gehaald zal worden. Aan de andere kant, het college is nog steeds in gesprek en dat is positief.

Het verzoek om € 95.000 uit het voorbereidingskrediet te dekken laat zien dat we als raad veel te gedetailleerd om een invulling van de besteding van dat krediet hebben gevraagd. De PvdA herhaalt het nog maar een keer, het college heeft wel enige vrijheid van handelen nodig om dit proces tot het gewenste resultaat te brengen.

Voor de PvdA staat vast dat we niet alle zwembaden in onze gemeente kunnen blijven ondersteunen. Het voorstel om de discussie over de zwembaden pas te voeren in 2017 indien de beoogde exploitatie niet haalbaar is valt wel te billijken. Zeker gelet op de financiele ruimte die we straks bespreken bij de kadernota, is er ook wat voor te zeggen de discussie naar voren te halen.

Voorzitter, de PvdA wenst vast te houden aan de doelstellingen van de kadernota accommodatiebeleid maar erkent dat er nog veel uitzoekwerk en overleg resteert. Bijvoorbeeld bij de sporthallen, de niet-verenigingshallen en gymzalen. Maar ook de harmonisatie van de ondersteuning van buitensport accommodaties. Wat betreft de sporthallen, een belangrijk deel van de exploitatielasten zijn de energie kosten. Voor een gemeente die duurzaamheid hoog op de prioriteitenlijst heeft staan lijkt het ons van groot belang te bezien of de energielasten naar omlaag kunnen door het treffen van energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen (op de Arena in 020 liggen ze al), isolatie.

 

6. Kadernota

Voorzitter,

de kadernota geeft als het goed is de financiële feiten/randvoorwaarden voor de begroting 2015 en een meerjarig doorkijkje. Daarnaast is de kadernota het instrument van de raad om het college aan het werk te zetten door het doen van richting gevende uitspraken en het stellen van kaders.

De feiten: structureel moet er opnieuw ruimte in de begroting worden gevonden zodat kortingen in de uitkeringen van het Rijk van ongeveer 0,5 M€ en de extra uitgaven door allerlei ontwikkelingen van ongeveer 2,5 M€ opgevangen kunnen worden.

In de werkbijeenkomst van de raad van 20 mei heeft de raad gediscussieerd over de mogelijkheden en zijn richtingen aangeduid waarin gezocht zou kunnen worden.

In hoofdstuk 2 van de nota zijn deze verwerkt. Wat levert dat nu op?

De concrete ambitie is bestaande financiële beleid voortzetten, economie stimuleren, nieuwe taken in sociale domein uitvoeren en stimuleren van actieve burgerparticipatie.

Enkele punten per programma licht ik nog toe. Zoals openbare orde en veiligheid. Gevoel van veiligheid scoort in onze gemeente een 8, dat willen we handhaven maar inwoners worden wel geacht dat rond de woning zelf te regelen. De doe-het-zelf-democratie en de zoek-het-maar-uit regeling in optima forma. Dat mag natuurlijk, maar stel dan wel je ambitie bij voor het geval de inwoners dat niet zelf oppakken. In de jaarrekening 2013, die we eerder vanavond behandelden, staat bijvoorbeeld dat de informatiebijeenkomsten over inbraakpreventie slecht bezocht werden.

Over openbare ruimte. Ondanks het streven dat beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen, bruggen en viaducten op het huidige niveau blijft staat op dezelfde pagina 4 dat er bruggen en wegen gesloten kunnen worden, dat de infrastructuur sober en doelmatig ingericht wordt en dat in het beeldkwaliteitsplan extra versobering noodzakelijk kan zijn. Volgens onze fractie zouden we eens moeten onderzoeken of wegen privatiseren naar bijv. agrarische sector een mogelijkheid is om te versoberen. Bij andere gemeenten gebeurt dat al. Waar bijvoorbeeld alleen agrarische bedrijven aan een stuk weg liggen kan je denken aan bordjes ‘eigen weg’ en ‘uitsluitend bestemmingsverkeer’. Hoe de eigenaren van die weg voor het onderhoud zorgen is dan geheel hun zaak. Slijtage aan buitenwegen komt voor een belangrijk deel door het almaar groter en zwaarder worden van landbouwvoertuigen.

In het programma economie zoeken we het onder meer in faciliteren van stuwende bedrijvigheid, maar wat is dat eigenlijk? Is dat arbeidsintensieve bedrijvigheid, is dat midden en klein bedrijf of middelgrote bedrijven en in welke sectoren van de economie? Verderop lezen we al dat zware industrie niet kan. Een verwijzing naar De Kop werkt helpt daarbij gelukkig om deze doelstelling nader af te bakenen, maar het blijft wat vaag. Graag zou ik van de coalitie partijen vernemen wat dat is.

Bij de bespreking van het coalitieprogramma maakte mijn fractie ook al een opmerking over het vliegwiel van de 25% toeristenbelasting. Dat levert wel € 15.000 per jaar op, niet echt een vliegwiel waarvan je onder de indruk raakt.

De positie van de vissersvloot in Den Oever wordt van groot belang geacht voor het project Waddenpoort.Bestuurlijke steun zal worden gegeven om de Wieringer vloot te concentreren in Den Oever, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is dat uitsluitend verbaal of vertaalt zich dat ook in harde euro’s? Voorts heeft de PvdA-fractie vorig jaar de suggestie gedaan de haven van Den Oever onder te brengen in Port of Den Helder, die laatste dan als de regionale verzelfstandigde havenbedrijf. Hoe ver staat het met die ontwikkeling die toen door het college werd onderschreven?

Op gebied van ruimtelijke ontwikkeling wordt wederom gesteld dat er geen verdichting tussen de kernen mag plaats vinden maar we willen zo min mogelijk belemmeringen voor recreatie en toerisme; dat kan wel eens conflicteren met elkaar. Wederom wordt gesteld dat natuurontwikkeling alleen kan binnen de ecologische hoofdstructuur. De PvdA vindt dat veelbelovende initiatieven ook daarbuiten een kans moeten krijgen. Met het oog daarop dienen wij een amendement in.

Bij de paragraaf over het sociaal domein vragen we ons wel af hoe de verdere samenwerking met Den Helder in het RAKC nu gaat verlopen. Texel heeft een voorlopig standpunt en Den Helder is naar wij begrepen uitermate kritisch en er is zelfs een concept motie van de CU om helemaal niet mee te doen met het RAKC. Mocht ons lid de heer De Groot wethouder worden in Den Helder dan kon dat wel eens waarheid worden, hij was tenminste hier in deze raad altijd categorisch tegenstander van het opheffen van de ISD, en wellicht dus ook van de sociale dienst van de gemeente Den Helder. Het college heeft per memo al enigszins opheldering gegeven maar het roept wel de vraag op hoe nu samen te werken in regionaal verband met een partner die zich niet gebonden acht aan gemaakte afspraken?

De financiele grondslagen moeten wat betreft de PvdA nader aangevuld worden. Met name de loonkostenontwikkeling op 0% is wat ons betreft niet-realistisch. De CAO onderhandelingen lopen nog maar een stijging in 2015 en volgende jaren is verwachtbaar. We kunnen instemmen met het voorlopig op 0 stellen van de stijging maar we verwachten in de begroting dat de nul niet haalbaar zal blijken. Eventuele stijging zal ook doorwerken bij de GR’ n. Vergelijkenderwijs is de organisatie van Hollands Kroon al behoorlijk lean, nu alleen wel nog meaner worden en daar is geld voor nodig. Wel nog eens goed bezien of het echt allemaal moet en of sobere varianten niet beschikbaar zijn.

Wat we missen in de nota is een richting waarin we de ombuigingen of bezuinigingen ter grootte van 3 M€ gaan zoeken. Bij voorgaande exercities is de verdeling geweest 30% op fysiek, 30% op sociaal, 30% bedrijfsvoering en 10% lastenverzwaring. Een dergelijke verdeling spreekt ons wel aan, met dien verstande dat de verdeling nu anders zou moeten zijn. Dat zouden we als raad dus als kader mee kunnen geven, onder de kanttekening, maar dat staat ook in de nota, dat de zwakkeren in onze gemeenschap zoveel mogelijk worden ontzien. Ook de bibliotheek heeft wat de PvdA betreft genoeg ingeleverd.

Mooie nota maar weinig concrete uitspraken. Daarom een motie met als strekking geen verdere bezuinigingen op de programma’s natuur, openbaar groen, cultuur, sociale zaken en volksgezondheid maar wel ombuigingen op bestuur, veiligheid, verkeer en vervoer, economische zaken, onderwijs, ruimtelijke ontwikkeling en financiele dekkingsmiddelen.

 

10. Jaarstukken HK

Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over de resultaten van het gevoerde beleid en de financiële vertaling daarvan.

Voorzitter, het college heeft de meeste beleidsdoelstellingen zoals vermeld in de begroting 2013 gehaald en uitgevoerd. Een paar dingen vallen op.

In programma 0 , dat gaat over onder meer dienstverlening aan onze inwoners (die we o zo belangrijk vinden). ontbreken tot onze teleurstelling de servicenormen en ook is er geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Bij de kengetallen valt op de stijging van het aantal meldingen openbare ruimte. Van 2400 naar 3200. Dat kan duiden op grote ontevredenheid of op het feit dat met meldpunt meer en meer bekendheid geniet.

Programma 1, we komen erop terug bij de behandeling van de kadernota, geringe belangstelling voorlichtingsbijeenkomsten inbraakpreventie.

Programma 2, openbaar vervoer, de frequentie op de lijn Wieringerwerf – Alkmaar is gehalveerd a.g.v. extra lijn Niedorp – t’ Veld – Schagen.

Programma 4, de LEA (Lokale Educatieve Agenda) is uitgesteld.

En programma 8, compliment aantal bestemmingsplannen van 77 teruggebracht tot 30 en slechts 3 resterend ouder dan 10 jaar (van 53).

Bij de balans en de programmarekening zien we dat er in ieder geval ongeveer € 5 miljoen meer is ontvangen dan uitgegeven. Na de mutaties in reserves wordt het een ander verhaal maar per saldo, de totale reserves zijn ook in 2013 weer toegenomen net als in 2012. Overigens geen reden om nu toch de vlag maar uit te steken, de algemene reserve zakt tijdelijk weg dit jaar tot ongeveer nul dus voortzetting van het oude beleid door het nieuw college is terecht en heeft onze steun.

Voorzitter, geen punten om het college zwaar aan te rekenen. In het bankwezen zouden ze die vermaledijde vette bonus wel verdiend hebben.