Door op 7 november 2015

PvdA standpunt begroting 2016

Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2016 heb ik het standpunten van De PvdA naar voor gebracht. Deze standpunten zijn hebben een direct verband met ons visie document dan we voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben gepubliceerd.

Hieronder vindt u de mijn spreektekst van de begrotingsbehandeling.

Voorzitter,

Vanavond bespreken we de begroting 2016 en de meerjarenramingen 2017-2019. De begroting is gebaseerd op de in juni door de raad vastgestelde kadernota en geeft een verder gevolg aan het coalitieakkoord van 2014. Wij beoordelen deze begroting daarom tegen de achtergrond van deze besluiten. Daarnaast bezien we uiteraard ons eigen verkiezingsprogramma, dat is het voordeel van onze oppositierol, en natuurlijk onze maatschappelijke visie. Bij de kadernota heb ik die nog eens uiteen gezet en het kan geen kwaad die hier te herhalen:

Die is samen te vatten in vier kernbegrippen.

  1. Kan de lokale politiek bestaanszekerheid bieden, dat wil zeggen een behoorlijk levenspeil voor iedereen, door vrijwaring van uitbuiting en bescherming tegen crisisgevoeligheid van het kapitalistische systeem.
  2. In de tweede plaats goed werk voor iedereen, de mogelijkheid om je in je werk, naast je werk en via je werk te ontplooien.
  3. Ten derde streven wij naar verheffing, door gelijke kansen op een leven in vrijheid in materiële en culturele zin en het nastreven van maatschappelijke bloei.
  4. En tot slot binding, het scheppen en onderhouden van gemeenschappen waar je met plezier in kunt leven.

Van het totaal aan uitgaven van 85 M€ gaat ruim 32 M€ naar het sociaal domein. Programma 6 geeft daarvoor de ambities en doelstellingen. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het eerste kernbegrip. Wel wordt geconstateerd dat er een risico bestaat dat de geboekte bezuiniging bij de decentralisaties niet gehaald wordt. Dan gaat het om 577 K€.

Voor het tweede kernbegrip, stimuleren van werkgelegenheid, wordt regionaal samengewerkt in De Kop werkt. Jammerlijk is het om vast te stellen dat alleen het onderdeel destinatie marketing een extra impuls krijgt maar het programma zelf, waar bijvoorbeeld Den Helder komende jaren 3 M€ insteekt en Schagen 200 K€, geen extra budget krijgt. We zouden graag van de andere fracties willen vernemen hoe men nu aankijkt tegen regionale samenwerking. Wat is de reden dat Hollands Kroon er geen geld voor vrij maakt? Budget reserveren voor Leader is eveneens een goed voorbeeld van het stimuleren van kleinschalige initiatieven op het gebied van plattelandsontwikkeling. Het steunen van een aantal topevenementen kan ook behulpzaam zijn bij het stimuleren van bezoek aan onze gemeente. Vraag is wel hoe dat praktisch uitpakt aangezien de organisatoren ook een forse eigen bijdrage moeten leveren. De PvdA-fractie stelt wel vast dat de werkelijkheid inmiddels een andere is: mensen met een arbeidshandicap komen moeilijk aan werk, net als trouwens de 55-plussers. Verheugend is het daarom dat de gemeente zelf zich goed inspant: aantal werkervaringsplaatsen met 5% omhoog t.o.v. 2015, toepassen van ‘social return’ bij de gemeentelijke aanbestedingen en ook het aantal stageplaatsen groeit met 5% t.o.v. 2015.

Voor kernbegrip verheffing, gelijke kansen en maatschappelijke bloei hebben we voorstellen gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van VVE maar die zijn in meerderheid afgewezen. Bij de kadernota hebben we gevraagd om subsidies boven 50 K€ vanaf 2016 te indexeren. Veel van deze subsidies hebben te maken met maatschappelijke bloei en bescherming van medeburgers. Door niet te indexeren hollen we deze activiteiten geleidelijk uit. Bij de behandeling van de kadernota was de reactie van het CDA om het opnieuw af te wegen bij de begroting. Gebaseerd op de toegekende subsidies voor 2015 gaat het om € 23.561,96 in 2016. Het voorziene saldo in ruim 60 K€. Graag een reactie van de andere fracties om een deel van het saldo te bestemmen voor het indexeren van subsidies groter dan 50 K€.

Voorzitter,

Gelet op de onzekerheden van de algemene uitkering van het gemeentefonds is een begrotingsbuffer een goede zaak. In het verleden werd een behoedzaamheidreserve niet uitgekeerd door het Rijk om de fluctuaties op te vangen in het systeem samen trap op en af. Mocht het Rijk komend jaar minder uitgeven dan begroot, dan volgt een korting op de nu toegekende uitkering. Daarvoor nu al een buffer creëren is verstandig.

De PvdA-fractie is verheugd met de aangepaste werkwijze bij de heffing van OZB waarbij rekening wordt gehouden met areaal uitbreiding. In de auditcommissie hebben we daar op aangedrongen. Het levert nu al een flink voordeel op. Voorts vinden wij, ik heb het al eens eerder gezegd, dat geld volgt beleid en niet andersom. Als we bepaalde zaken van belang vinden dan is het ook gerechtvaardigd van onze inwoners een extra bijdrage te vragen en dat ook te verdedigen. Geld terugsluizen terwijl er nog zoveel wensen en risico’s zijn, risico’s zoals de vraag of de budgetten voor het sociaal domein wel voldoende zijn en bijvoorbeeld de taakstelling op accommodatiebeleid, is voor ons dan ook niet aan de orde. Het college ziet daarom terecht af van het verlagen van de OZB.

In het voorstel wensen en bezuinigingen wordt een extra jaarlijkse last opgenomen voor de aanpassing van MFA/Kroondomein. De raad heeft hiermee ingestemd op 24 september. In het voorstel werd echter een voordeel op huisvesting voorgespiegeld van € 26.282, = per jaar. Een verschil van ruim 90 K€. Graag een toelichting.

Tot slot een opmerking over reserves. De auditcommissie heeft geadviseerd om reserves, waaruit meerdere jaren geen onttrekkingen plaats vinden, te heroverwegen. Een voorbeeld is de reserve Duurzaam toerisme. Ieder jaar wordt deze gestort maar zowel begroting 2016 als meerjarenramingen geen onttrekkingen. Het lijkt dus een spaarpot waarvan de doelstelling onduidelijk is. Wat de PvdA betreft kan die verdwijnen.

Nu we het toch over duurzaamheid hebben, in het ook door de PvdA gesteunde coalitie akkoord van mei vorig jaar staat het zo: ‘in de vorige bestuursperiode is het er niet van gekomen om een integraal duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen. Dat zal voor deze bestuursperiode een actiepunt zijn’. We zijn nu anderhalf jaar verder. Het programma economie gaat uitsluitend over groei van regionaal bruto product en bevorderen werkgelegenheid. Graag een reactie van de coalitie wanneer we iets dergelijks kunnen verwachten, in deze begroting vind je er niets over.

Tot slot programma 8, ruimtelijke ontwikkeling en dan met name doelstelling 4, een actuele kwantitatieve en kwalitatieve planvoorraad woningbouw. We hebben hier een lokale woonvisie vastgesteld in onze vergadering van 19 december 2013 (alleen de Partij Vrije Liberalen en Progresief Wieringermeer tegen). Op basis daarvan is het Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWK) met de buurgemeenten opgesteld en gisteren is het convenant getekend samen met de provincie. De vraag is of de genoemde aantallen in het KWK komende tijd voldoende zijn met het oog op de huisvesting van doelgroepen en statushouders. Wat echter verbazing wekt zijn de vragen van ons raadslid Leever van de senioren als Statenlid over het plan van de Woningbouwvereniging Anna Paulowna naast Kruiszwin. Is dat tevens de mening van de Senioren HK over dit KWK? Hoe staan zij dan tegenover het college? En hoe zit het met wethouder Meskers, indertijd (mei 2011) de indiener van een amendement om woningbouw naast Kruiszwin mogelijk te maken?