Door op 17 februari 2016

Prestatie afspraken en woonvisie

Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het college wordt uitleg gevraagd hoe 80 sociale nieuwbouwwoningen, die aan de wooncompagnie wordt gevraagd, te rijmen valt met het koers document (de gemeentelijke woonvisie) en de prestatie afspraken met de wooncompagnie.

 

 

 

Geachte leden van het college,

In de vergadering van december 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie (Koersdocument) vastgesteld. Kort samengevat komt de woonvisie neer op:

 1. Nieuwbouw op kansrijke locaties in vier grote kernen;
 2. In de overige kernen vraaggestuurde particuliere initiatieven (kleinschalige kavel ontwikkeling).

Nadere uitwerking van deze twee kernpunten wordt gedaan aan de hand van de volgende uitgangspunten:

 • Ruime kavels, wooncarrière op eigen kavel, betaalbaarheid is van belang;
 • Nagaan innovatieve bouwconcepten voor een goede betaalbaarheid (grondprijzen, erfpacht);
 • Geen specifieke nieuwbouw voor starters (er zijn voldoende woningen in het goedkope segment, koop en huur, beschikbaar);
 • Geen specifieke nieuwbouw voor senioren, in grote kernen kleine aantallen die ook geschikt zijn voor senioren;
 • Uitnodigende houding t.a.v. particuliere initiatieven (zelfbouw, geclusterd wonen senioren, 10 – 15 per keer);
 • Faciliterend grondbeleid.

Op 9 februari 2016 heeft de Tweede Kamer de Wet Doorstroming Huurmarkt aangenomen. Zoals de titel al weergeeft is deze wet gericht op het tegengaan van scheefwonen. De maatregelen uit deze wet worden naar verwacht in 2017 van kracht. Op verzoek van de gemeente gaat Wooncompagnie 80 sociale huurwoningen bouwen onder meer in Middenmeer. De bouw zal al in 2016 starten.

Vraag 1.

Kunt u uitleggen hoe de bouw van de aangekondigde 80 extra sociale woningen past in de hierboven geciteerde kernpunten en uitgangspunten van het Koersdocument, mede met het oog op de Wet Doorstroming Huursector.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2015 heeft de gemeenteraad per amendement opgenomen dat in 2015 prestatie afspraken worden gemaakt met woningcorporaties werkzaam binnen onze gemeente. Op 1 juli 2015 is de herzieningswet Woningwet van kracht geworden. Volgens artikel 44 tweede lid van deze wet dienen er prestatieafspraken gemaakt te worden met de woningcorporaties op

basis van het overzicht van voorgenomen werkzaamheden in overeenstemming met artikel 43 van de genoemde wet. Deze afspraken worden gemaakt tussen college van B&W, toegelaten instellingen en de huurdersorganisaties van die instellingen. In het kader van het overgangsrecht dienden de toegelaten instellingen (de corporaties) per 1 november 2015 een bod te doen op de woonvisie van de gemeente. Uiterlijk 15 december 2015 dienden de prestatie afspraken gereed te zijn (zie Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, BTIV, artikel 126, lid 2).

Vraag 2.

Kan het college bevestigen dat met de drie toegelaten instellingen in onze gemeente er per 15 december 2015 prestatie afspraken zijn gemaakt? Zo nee, kan het college dan uitleggen waarom niet?

Vraag 3.

Kan het college bevestigen dat in het geval vraag 2 met ja is beantwoord, dat in de prestatie afspraken de onderwerpen zijn opgenomen zoals vermeld in BTIV artikel 39, te weten:

 • Voornemens nieuwbouw of aankoop sociale huurwoningen;
 • Gewenste ontwikkeling woningvoorraad (verkoop en liberalisatie);
 • Betaalbaarheid en bereikbaarheid;
 • Huisvesting specifieke groepen;
 • Kwaliteit en duurzaamheid woningvoorraad en woonomgeving;
 • Investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed.

Kan het college per woningcorporatie inzicht geven in de voorgenomen activiteiten ten aanzien van het tweede bolletje (ontwikkeling woningvoorraad)?

Vraag 4.

Zoals onder vraag 3 vermeld, dienden de prestatie afspraken van 15 december 2015, toen het vluchtelingenvraagstuk al ruim aan de orde was, aan te geven hoe om te gaan met de huisvesting van specifieke groepen zoals statushouders. Waarom dan nu plotseling de bouw van 80 extra sociale huurwoningen onder andere in Middenmeer? Stond dit dan niet in de prestatie afspraken?

In het coalitie akkoord van 2014 staat dat er zijn ‘aantrekkelijke en betaalbare woningen nodig. Dat vereist voortdurende bijstelling van de gemeentelijke woonvisie en het kwalitatief woningbouwprogramma van de regio’.

Vraag 5.

Wanneer krijgt de raad een bijstelling van het Koersdocument woningbouw/woonvisie voorgelegd? Is dat zodanig tijdig dat de toegelaten instellingen een herzien overzicht van voorgenomen werkzaamheden kunnen aanleveren per 1 juli?

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA-fractie,

Fijko van der Laan