Door op 5 september 2015

Positie wijkteams in relatie tot de aanbesteding 2016

Mijn fractie maakt zich zorgen over de positie van de wijkteams tot de aanbesteding van de zorgtaken van 2016. Daarom heb ik namens de fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

 Op 3 augustus jl. publiceerde u op TenderNed informatie inzake de aanbesteding Partnerschap in zorg (Taken Jeugdwet, WMO & voorliggende voorzieningen) BVP. Uit deze informatie blijkt dat u voornemens bent ook de sociale wijkteams over te dragen aan de opdrachtnemer.

Bij de raadsbehandelingen van de Strategische visie op de drie transities en transformatie binnen het sociaal domein Kop van Noord-Holland “Voor en met elkaar” van 3 maart 2013, de strategische visie gemeente Hollands Kroon ”Ruimte voor rust en dynamiek” van 26 september 2013 en bij de raadsbehandeling van het uitvoeringsnota “met Kop en Schouders” van 15 oktober 2013 is steeds gesteld dat de sociale wijkteams om wille

 • van de onafhankelijkheid en
 • het maximaal kunnen garanderen van invloed op de bejegening van burgers

direct aangestuurd zouden worden en in dienst zouden komen van de gemeente. Daar waren zoals aangegeven goede redenen voor.

Tijdens de informatiebijeenkomst stelde ik dat het bij het door u voorgestelde beleid de wijkteams ook afgeschaft konden worden of overgedragen aan de nieuwe zorgaanbieder. U gaf toen aan dit absoluut niet van plan te zijn.

 1. Bent u het met mij eens dat u tijdens de raadsinformatiebijeenkomst met deze uitspraak een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven?
 2. Indien u tussen de genoemde raadsinformatiebijeenkomst en de plaatsing op TenderNed tot andere inzichten bent gekomen, verneem ik graag wanneer dat is geweest en waar dit uit blijkt.
 3. Bent u het met mij eens dat u de raad had moeten informeren over de deze voorgenomen beleidswijziging?
 4. Bent u het met mij eens dat u voor een dergelijke wijziging een raadsbesluit nodig heeft?
 5. Bent u het met mij eens dat u niet zonder raadsbesluit de aanbesteding in deze vorm kunt publiceren?
 6. Hoe en wanneer gaat u reflectanten informeren over het feit dat er vooralsnog geen overdracht van de wijkteams – en daarmee geen invloed op de instroom in de zorg – mogelijk is?

Gedurende de vorige raadsperiode hebben college en organisatie van Hollands Kroon de lead gehad in de ontwikkelingen van het sociaal domein in de kop van Noord Holland. Hierbij werd een maximale samenwerking bereikt.

Inmiddels horen wij terug van de andere gemeenten dat u hen slecht informeert over ideeën die er door u ontwikkeld worden en dat dat reden is van het feit dat de gemeente Hollands Kroon inmiddels een geïsoleerde positie heeft voor wat betreft het sociaal domein.

 1. Herkent u zich in de kritiek die wij horen over de communicatie van uw college met de andere gemeenten?
 2. Kunt u aangeven wat de meerkosten (in breedste zin van het woord) zijn geweest van het eerst verbreken van de samenwerking met Texel en Den Helder, en nu met Schagen?
 3. Kunt u aangeven hoe deze meerkosten gedekt gaan worden?
 4. Kunt ons verzekeren dat deze kosten geen invloed hebben op de budgetten die beschikbaar zijn voor zorg aan onze inwoners?

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid Hollands Kroon

Met vriendelijke groet,

Jan Steven van Dijk