Door op 23 juni 2016

Over vluchtelingen en asielzoekers

Op 28 juni 2016 is er een speciale raadsvergadering over hoe een wat de gemeente gaat doen met betrekking tot asielzoekers. Verder wordt besloten wat de gemeente gaat doen tav. vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Wij hebben een standpunt opgesteld, dit standpunt vindt u als u op lees verder klikt.

 

 

Op 20 juni, wereldvluchtelingendag, maakte de hoge vertegenwoordiger vluchtelingen van de Verenigde Naties bekend dat er wereldwijd nu 65 miljoen ontheemden zijn. Nog nooit in de geschiedenis is dat aantal zo hoog geweest. Van die 65 miljoen mensen die zijn gevlucht voor (oorlogs)geweld of vervolging blijven de meesten (41 miljoen) binnen de eigen landsgrenzen. Ongeveer 21 miljoen mensen zoekt een veilig heenkomen over de eigen landsgrens. Verreweg het grootste aantal blijft in de regio, in de nabijheid van oorspronkelijke eigen huis en haard. Bijvoorbeeld in de buurt van de op vijf na grootste Jordaanse stad Mafraq die in 2000 nog ongeveer 59.000 inwoners telde. Ertegenaan geplakt ligt nu het vluchtelingenkamp Zaatari waar 160.000 Syriërs verblijven, over opvang in eigen regio gesproken en de invloed daarvan op de oorspronkelijke omgeving. Europa heeft van de 65 miljoen er ongeveer 1,5 miljoen opgevangen. En Nederland werd vorig jaar geconfronteerd met bijna 59.000 asielzoekers.

De gemeente HollaScan_Pic0001nds Kroon is gevraagd een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Vorig jaar is dat gedaan met de tijdelijke noodopvang in sporthal Veerburg in Anna Paulowna. Afgezien van een vuurwerkincident is dat goed verlopen. Maar er is ook gevraagd naar een permanente vorm van opvang. Bijvoorbeeld door het vestigen van een asielzoekerscentrum (AZC) en/of het extra huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De gemeenteraad vergaderde erover in januari maar kwam niet tot een besluit. Het college van burgemeester en wethouders besloot om weer in gesprek te gaan met het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) om de mogelijkheid te bezien van een kleinschaliger AZC dan in januari aan de raad voorgelegd (600 bewoners). Het voorstel is nu om één AZC van 300 plaatsen te vestigen voor de duur van 10 jaar en daarvoor een geschikte locatie te zoeken. De locatie moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Daarnaast vraagt het college een positieve intentie uit te spreken om een tijdelijke aanvullende opvang locatie (AVO) in Middenmeer (De Oude Beurs) te gebruiken.

In het licht van waar dit stuk mee begon lijkt het voorstel van het college alleszins redelijk. Uit de vier informatie avonden is gebleken dat veel inwoners welwillend staan tegenover een humane opvang van asielzoekers/vluchtelingen/statushouders maar wel nadruk leggen op een goede integratie in de samenleving. Die integratie zou van meet af aan moeten worden ingezet bij aankomst in onze gemeente. Verder lijkt er een voorkeur te bestaan voor zo kleinschalig mogelijke opvang. Het COA hanteert nu nog een ondergrens van 300 bewoners in een AZC. Dat is voor het college de bovengrens. Zodra het COA een lagere bovengrens toelaat wil het college ook een lager aantal. De PvdA geeft ook de voorkeur aan zo kleinschalige opvang als maar mogelijk is.

De PvdA heeft nog een paar suggesties hoe om te gaan met asielzoekers die na de procedures een verblijfsvergunning hebben gekregen (ontleend aan De Correspondent, Shervin Nekuee). Daar kunnen en moeten we dus zelf iets aan doen. In de eerste plaats, met een vergunning zijn vluchtelingen niet meer zielig en niet langer slachtoffer. Stimuleer daarom hun eigen kracht en mogelijkheden. Ten tweede, laten we duidelijk maken dat zij hier blijven. Het idee dat vluchtelingen terugkeren naar eigen land als het daar weer veilig is werkt gewoon niet, ga er dus vanuit dat zij zich permanent vestigen in ons land. Laat ten derde vluchtelingen zich inspannen om een plek in onze samenleving en gemeenschap te verwerven en rechten op te bouwen die voor veel Nederlanders onderdeel zijn van de verzorgingsstaat. Zij hoeven niet altijd voorrang te krijgen bij de toewijzing van bijvoorbeeld (volwaardige) woningen of begeleiding naar werk. Het zou voorts mooi zijn als vergunninghouders makkelijker een onderneming kunnen beginnen door versoepeling van diploma eisen (daar gaat de gemeente echter niet over). Veel migranten hebben nu eenmaal een ondernemers achtergrond dus waarom daar geen gebruik van gemaakt. Als vijfde insteek dient de nieuwe inwoner zo snel mogelijk betrokken te worden bij onze (dorps)gemeenschappen via verenigingen en activiteiten. Er is een noodzaak aan contact met andere Nederlanders buiten de medewerkers van COA en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Dat sluit mooi aan op de opvattingen van LADA.

Helaas hebben VVD en LADA al stevige standpunten ingenomen (geen AZC) zonder inhoudelijk in te gaan op het college voorstel en verwijzend naar allerlei zorgen die er zouden leven onder onze inwoners. Dat is jammer. Juist een debat in de gemeenteraad over die zorgen en wat meer feitelijkheden van wat er nou klopt of juist niet klopt is nodig voor een goede inbedding en draagvlak. Dat wordt lafhartig uit de weg gegaan.

En over dat draagvlak, de nacht van de vluchteling bracht dit jaar 1 miljoen euro op, ruim meer dan de zes ton euro vorig jaar. Je zou zeggen een groeiend draagvlak. De noodopvang in Anna Paulowna kon rekenen op de steun van vele vrijwilligers. Vluchtelingenwerk meldde eveneens een toeloop van vrijwilligers. Dat zie je ook in de EO/IKON-documentaire ‘De asielzoekmachine’ die 20 juni werd uitgezonden (www.asielzoekmachine.nl). Die documentaire maakte ook iets anders duidelijk. Veel mensen voelen best wel een behoefte om hun solidariteit met anderen die in de verdrukking zitten tot uiting te brengen en zich voor die ander in te zetten. Je kan stellen dat het onze humanitaire plicht is.

Fijko van der Laan

Namens de PvdA fractie

nb. Klik hier voor het standpunt van het college. U kunt zich ook opgeven voor het bijwonen van de raadsvergadering van 28 juni. Als u zich niet hebt opgegeven wordt u ook niet toegelaten tot deze raadsvergadering. Kunt u deze vergadering niet bijwonen, dan kunt u deze volgen via internet.