Door op 8 december 2016

Openbare fractievergadering van 14 december 2016

In deze benarde en onzekere tijden, de donkere dagen voor Kerstmis, zijn er gelukkig ook nog lichtpuntjes en zekerheden. Dat is natuurlijk de openbare fractievergadering. Die houden we weer in Veerburg, Anna Paulowna op woensdag 14 december om 20.00 uur.

 

 

 

Op woensdag 14 december houdt de PvdA-fractie weer het openbare overleg over actuele zaken en kwesties zoals de agenda van de raadsvergadering van december. Insprekers/inwoners zijn van harte uitgenodigd om de dingen die hen bezig houden onder de aandacht te brengen van de PvdA-fractie. Uiteraard bespreken we de standpunten voor de onderwerpen op de raadsagenda. Dat zijn onder meer het beëindigen van de samenwerking met de gemeente Schagen wat betreft de administratie van het sociaal domein en de daarmee samenhangende kosten (ruim 2 miljoen), het verbeteren van de bereikbaarheid voor het gebied Agriport (ook 2 miljoen), voorbereidingskrediet herstructurering Wieringerwerf, een andere manier van het toekennen van subsidies en het vergroten van de rol van de samenleving daarin en een evaluatie van het functioneren van de rekenkamerfunctie (toetsingskamer). Naast deze bespreek stukken voor het oordeelvormende deel staan er nog een reeks meer technische besluiten op de agenda waar in beginsel geen debat over wordt gevoerd maar alleen gestemd. Bijvoorbeeld de instructies voor de accountantscontrole over het jaar 2016 en een wijziging in het reglement van orde van de raad.

Naast de agenda van de raad bespreekt de fractie de dingen van de dag. Dus mocht u nog iets aan de fractie willen meedelen, van harte uitgenodigd en we maken tijd voor u vrij!

Agenda fractievergadering 14 december 2016

  1. Opening/mededelingen
  2. Inspreken
  3. Ingekomen post/stukken
  4. Raadsvergadering 20 december.
  5. Politieke agenda/uitnodigingen
  6. Actuele zaken
  7. Mededelingen van het bestuur
  8. Rondvraag/wvttk
  9. Sluiting

Klik hier voor de agenda van de gemeenteraad van 20 december 2016.