Door Fractie op 13 januari 2016

Openbare fractievergadering 20 januari.

Hierbij de uitnodiging, agenda en bijbehorende documenten voor het openbare fractievergadering op 20 januari. De vergadering start om 19:30 met een overleg met wethouder Meskers en de fractie van D66. Vanaf 20:00 uur start de reguliere vergadering. Het overleg wordt gehouden in MFA/gemeentehuis De Ontmoeting, vergaderzaal 3 op 20 januari om 19.30 uur.


We starten een half uur eerder dan gebruikelijk voor een overleg met wethouder Meskers (samen met fractie D66), onderwerp is het Regionale Ambitiedocument en eventuele vragen uit de fracties die van belang zijn voor de bijeenkomst van de regionale raadscommissie.

Vanaf 20.00 uur houden we ons normale overleg met de ontvangst van inwoners die ons een vraag of kwestie willen voorleggen of over een onderwerp van de raadsvergadering van 28 januari nog iets onder onze aandacht willen brengen. Na de notulen van het overleg in december komen de onderwerpen van de raadsvergadering aan bod.
1. De belangrijkste zijn een principe uitspraak of de gemeente Hollands Kroon wil meewerken aan de vestiging van een asielzoekerscentrum. Let wel, er is nog geen beoogde locatie, het gaat nu alleen om de vraag of we als gemeente ons steentje bijdragen in de vluchtelingenkwestie of niet. De uitwerking bij een ‘ja’ , samen met de belanghebbende inwoners, komt pas daarna.
2. Tweede belangrijke punt is de positionering van de wijkteams, gaan deze behoren bij de beoogde zorgaanbieder(s) of blijven deze onderdeel van de gemeentelijke organisatie.
3. Derde belangrijke onderwerp is de aanpassing van De Ontmoeting. In september heeft de raad daar al een besluit over genomen maar vond toen dat de vergaderzaal een tikkeltje soberder moest worden uitgevoerd. De uitwerking van dat laatste is nu ter beoordeling.
4. Vervolgens staan nog op de agenda het loslaten van de eerder vastgestelde dorpsvisie Wieringerwerf en een aantal aanpassingen op de verordeningen in het sociaal domein.

We besluiten ons overleg met actuele zaken zoals schriftelijke vragen over lichtuitstraling Agriport, Kunstbezit, maar ook geitenhouderij, zorginkoop en de politieke agenda.

Agenda fractieoverleg 20 januari 2016

1. Opening/mededelingen
2. Inspreken
3. Ingekomen post/stukken
a. Notulen overleg 2 december 2015 (zie bijlage)
4. Raadsvergadering 28 januari. Voorstel afhandeling en woordvoerders
5. Politieke agenda/uitnodigingen
6. Actuele zaken
7. Schriftelijke vragen aan B&W
8. Mededelingen van het bestuur
9. Rondvraag/wvttk
10. Sluiting

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie