Door Afdeling Hollands Kroon op 1 april 2015

Op 30 maart jl hield onze afdeling een ledenvergadering.

Zoals elke politieke ledenpartij betaamt hield onze afdeling op 30maart een ledenvergadering. Na het huishoudelijke gedeelte zijn we voorgelicht over de veranderingen in de zorg.

 

Samenvatting ledenvergadering PvdA afdeling Hollands Kroon 30 maart 2015 in de Cultuurschuur, Wieringerwerf

Afmeldingen: Aletta Isbrucker, Jan Steven van Dijk, Paul Medema en Jan Boeijink.

De waarnemend voorzitter Elbert Volkers heet allen hartelijk welkom. Er zijn een aantal gasten aanwezig, o.a John Kerstens (woordvoerder participatie in de 2e Kamer), Els Wessels (vertegenwoordiger WMO adviesraad), Ben Blonk (wethouder van de gemeente Schagen) en twee leden van een sociaal wijkteam in de gemeente Hollands Kroon: Jacqueline Mulder en Susan Dovis.

Rutger Jan Bredewold schetst de situatie rond afdelingsvoorzitter Jan Boeijink; deze treedt i.v.m. werkzaamheden af. Helaas kan Jan Boeijink wegens ziekte niet aanwezig zijn. RJ blikt kort terug op de verkiezingen van HHNK en de Provinciale Staten en benadrukt nogmaals het belang van de canvasactiviteiten van onze afdeling. Hoe meer rood op straat hoe beter. In de wijken waar we kort voor de verkiezingen geweest zijn scoren we beter. Hij spreekt een woord van dank uit voor de steun van de 2e Kamerleden tijdens het canvassen. Fijko meldt nog dat onze campagne-acties (schoon strand en biologische landbouw) in Hollands Kroon apart genoemd werden door Tjeerd Talsma.

Verkiezing voorzitter: er zijn geen tegenkandidaten en met algemene stemmen is Elbert Volkers gekozen tot voorzitter van de PvdA afdeling Hollands Kroon.

Verslag kascontrolecommissie: Amanda en Jan Steven hebben de boekhouding van Bertus Spaansen gecontroleerd. Een compliment voor Bertus is op zijn plaats. Amanda benadrukt wel dat de inkomsten minder zijn dan de voorgaande jaren. De gemeenteraadverkiezingen hebben voor een behoorlijke uitputting van onze kas gezorgd. Folkert Niemantsverdriet zal de plaats van Jan Steven als kascommissielid innemen. Allen gaan akkoord.

Congresvertegenwoordiger Loek Groen met Tonny Verdonk als secondant en Gewestvertegen-woordiger Theo van Herwerden blijven ook voor 2015 onze afdeling vertegenwoordigen.

Discussie: 3 decentralisaties van de zorg. Ben Blonk houdt een heldere inleiding en schetst de samenwerking tussen Schagen en Hollands Kroon. De twee medewerksters van het Wijkteam vertellen over hun werkzaamheden en houden een gedegen en enthousiast betoog. Zij geven een zeer duidelijk inzicht in de opzet en functioneren van een wijkteam. Maar ze belichten ook zeer goed de achtergrond van de consulenten met verschillende specialismen op het gebied van jeugdzorg, Wmo, schuldhulpverlening, zorg en welzijn, sociale activering en onafhankelijke cliëntondersteuning, evenals de CIZ/AWBZ-begeleiding. Op een plattegrond van onze gemeente is te zien waar de vier wijkteams opereren. De uitleg over het Click-Call-Face-programma roept wel vragen op voor personen die nog niet goed de computer beheersen. Gelukkig kan er ook telefonisch contact gemaakt worden. De melding dat medewerkers van het wijkteam niet aan een plaats gebonden zijn en ook op huisbezoek gaan is een voordeel. Uit de vele vragen na afloop van de presentaties kwam de suggestie dat zo’n uitleg over een halfjaar best herhaald kan worden om te bekijken hoe het dan met de wijkteams gaat.

Op verzoek van Tonny zou er bij een dergelijke presentatie een goede uitnodiging moeten komen in de media. Het neemt haars inziens heel veel onduidelijkheden weg. Dit voorstel word aangenomen.

Elbert bedankt allen voor de aanwezigheid en wenst allen wel thuis. Einde vergadering 22.00 uur

Afdeling Hollands Kroon

Afdeling Hollands Kroon

De PvdA Afdeling Hollands Kroon waarin we samen met onze actieve leden klussen aanpakken. Onze overtuiging is : Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en solidariteit zijn de ideële uitgangspunten van de sociaal democratie. Voor de PvdA Hollands Kroon staan deze uitgangspunten samen met het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Wij zetten ons in voor alle

Meer over Afdeling Hollands Kroon