Door op 22 december 2013

Motorcross locatie

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 december heeft de PvdA-fractie ingestemd met het verder onderzoeken en mogelijk maken van een permanente motorcross locatie in Hollands Kroon. De PvdA-fractie heeft wel grote moeite met dit besluit, zoals ook door mij naar voren werd gebracht.

 

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 december heeft de PvdA-fractie ingestemd met het verder onderzoeken en mogelijk maken van een permanente motorcross locatie in Hollands Kroon. De PvdA-fractie heeft wel grote moeite met dit besluit, zoals ook door onze woordvoerder Henk Fortuin naar voren werd gebracht.   Als enige fractie stelde de PvdA nog een aantal aanvullende voorwaarden om tot dit besluit te komen die de belangen van omwonenden zo goed mogelijk moeten gaan beschermen. Het amendement dat wij indienden werd met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. Het college gaat nu samen met de motorsport federatie een locatie verder uitwerken en onderzoeken en met de direct belanghebbenden een exploitatie opzet maken. Hieronder leest u de spreektekst van mij en de aangenomen motie van de PvdA. Gaande de raadsvergadering is het amendement twee maal aangepast zodat een zo breed mogelijke steun kon worden gekregen.

Woordvoering van Henk Fortuin

Voorzitter,

de fractie van de PvdA heeft grote moeite met het voorstel van het college om een motorcrosslocatie op grondgebied van Hollands Kroon mogelijk te maken. Laten we er niet omheen draaien. Motorcross is regelrecht in strijd met de strategische visie, waarin staat dat we willen streven naar bijvoorbeeld duurzame energie ontwikkeling en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Motorcross levert aanzienlijke milieubelasting als gevolg van geluidproductie, levert bepaald geen bijdrage aan een energieneutrale gemeente en zorgt zeker niet voor een aantrekkelijke woonomgeving door alle extra uitlaatgassen.

De vraag naar een permanente motorcross locatie heeft een lange voorgeschiedenis, vooral in de voormalige gemeente Wieringermeer. In die gemeente zijn in het verleden besluiten genomen, waarvan we in het fusieproces hebben afgesproken dat we die zullen respecteren. Stond Wieringermeer bij een eerste aanvraag vanuit de Provincie positief tegenover het meewerken aan een locatie, het meest recente besluit uit 2010 van de gemeenteraad Wieringermeer was het niet verder meewerken aan de zoektocht naar een geschikte plek. Immers, de provincie vond het niet langer nodig nu er in Den Helder een tijdelijk terrein beschikbaar was gekomen. Het lag en ligt ook het meest voor de hand om dit tijdelijke terrein permanent te maken. Het ligt in een bedrijventerrein in de nabijheid van andere lawaaibronnen (vliegveld en meer). Het is voor onze fractie zeer teleurstellend dat de gemeente Den Helder niet bereid is aan die omzetting mee te werken. Vanuit de regionale samenwerkingsgedachte een gemiste kans.

Voorzitter, bijna twee jaar geleden is ons gevraagd wat wij vonden van een motorcrosslocatie op grondgebied Hollands Kroon. Wij zeiden toen dat wij de behoefte aan een terrein voor motorcross onderschreven maar dat het niet in eerste instantie een verantwoordelijkheid van Hollands Kroon was om hierin het voortouw te nemen. De gesprekken tussen provincie en gemeente Den Helder waren toen nog gaande. Wij noemden ook dat als het een breder durfsportcentrum van allure zou worden, met outdoor activiteiten als fietsen en indoor de motorsport, er met ons over te praten viel.

De omstandigheden sinds twee jaar geleden zijn inmiddels gewijzigd. voor ons de vraag of wij op grond daarvan ons standpunt wat moeten bijstellen. Deze zomer heeft Den Helder laten weten niet verder mee te werken en de gesprekken met de provincie beëindigd. De provincie vraagt ons nu alsnog om te zien naar een locatie binnen Hollands Kroon. Daartoe zijn een aantal locaties door het college onderzocht. Van alle vier resterende locaties kan vastgesteld worden dat er weerstand tegen zal bestaan. NC10 vanuit de gemeente Opmeer, Oostwaardhoeve vanuit Nieuwersluis, RHB vanuit Breezand en buurtschap Kooijpunt en Zijtwende vanuit de gemeente Schagen. Vanuit de motorcross federatie is een gelijke voorkeur kenbaar gemaakt voor Oostwaardhoeve en de locatie NC10 bij de Alkmaarse weg. Die laatste was al eerder in beeld.

Voor Oostwaardhoeve is iets te zeggen aangezien daarmee meerdere doelen zouden kunnen worden gediend, waaronder het behoud van die locatie ook voor agrarische beproevingen. Echter, grote hinderpaal voor ons is dat daarmee commerciële partijen worden bevoordeeld en dat zouden we sinds de buurtsuper in ’t Veld niet meer doen.

Voorzitter, de PvdA-fractie is verdeeld over dit voorstel. Op zeer goede gronden kan gezegd worden dat de eerdere besluitvorming in Wieringermeer gestand wordt gedaan en er dus geen locatie op grondgebied van die voormalige gemeente in aanmerking komt. Anderzijds is het na jarenlang worstelen met dit probleem langzamerhand ook wel tijd om een knoop door te hakken en een locatie toe te wijzen voor verdere uitwerking.

In meerderheid is onze fractie daarom bereid het college voorstel te steunen maar stelt dat er gestreefd dient te worden naar het overkappen van de locatie. Voorts wensen wij maximale  geluidreductie zodat er minimale overlast ontstaat voor de omgeving. Wij zien dat gaarne tegemoet in de uitwerking van de businesscase of gewoon exploitatie opzet.

De nadere voorwaarden hebben wij neergelegd in een amendement dat wij hierbij aanbieden.