Motie Wet Normering Topinkomens

Door Paul Medema op 23 december 2017

Namens de PvdA fractie heb ik  in de raadsvergadering van 19 december een zogeheten motie vreemd aan de orde van de dag ingediend.

 

 

 

 

Deze motie gaat erover dat iedereen  die werkt bij de overheid of een bedrijf waarvan de overheid aandeelhouder is, niet meer kan verdienen dan de wet normering topinkomens. Als ze dit wel doen dan moeten ze dit aangeven in de jaarrekening en daarbij vermelden waarom ze hier niet aan willen voldoen. Deze motie is mede ondertekend door de fractie van de Christen Unie en het CDA.

Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.

Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Hollands Kroon in vergadering bijeen op 19 december 2017.

Constaterende dat:

  • regelmatig blijkt dat voorzitters van de Raden van Bestuur van publieke en semipublieke organisaties een bruto jaarsalaris ontvangen dat hoger is dan het maximum dat is gesteld in de WNT;
  • dergelijke organisaties veelal in belangrijke mate werken voor het maatschappelijk belang;
  • de gemeente Hollands Kroon vaak als aandeelhouder of anderszins bestuurlijk bij instanties is betrokken.

Van mening dat:

  • bestuurders van een dergelijke organisatie, in lijn met de wet normering topinkomens (WNT), niet meer behoren te verdienen dan in de WNT

Verzoekt het college:

In de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te pleiten om gezamenlijk te komen tot een norm voor honorering van bestuurders voor gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, waarvan de aandelen deels of volledig in publieke handen liggen, conform de Wet Normering Topinkomens (WNT). Als de WNT norm niet wordt gehanteerd dit gemotiveerd toe te lichten in de jaarrekening.

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting

Van mening  dat de beloning voor bestuurders van organisaties met een publieke functie  dient te voldoen aan de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Beoogd resultaat

Het toepassen van de WNT op bestuurders van organisaties  met een publieke  of semipublieke taak.

Termijn voor uitvoering en terugrapportage

Voor het zomerreces van 2018.

Zie ook mijn artikel van 7 april 2017 Salaris HVC directeur

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema