Monumenten beleid in Hollands Kroon

Door Ruud de Vroome op 17 maart 2018

In de gemeente Hollands Kroon is de zorg om ons erfgoed, onze monumenten, een ondergeschoven kind geweest. Als de oppositie de laatste 4 jaar termen monumentenlijst en gemeentelijke monumenten beleid naar voren bracht, reageerden de coalitie partijen als of ze door een horzel gestoken werden. Dat kon niet, dan ging je in tegen de vrijheid van handelen van de burger in.

 

 

Als voorbeeld wil ik aanhalen hoe het college op vragen van de PvdA fractie over het principe verzoek van een projectontwikkelaar voor  het terrein bij de ABRI in Barsingerhorn. De projectontwikkelaar wil op dit terrein vakantie woningen bouwen. De antwoorden van het college vindt u direct onder de vragen.

 

Vraag

  1. Bent u met ons eens dat het om een beeldbepalende open ruimte in Barsingerhorn gaat?

Antwoord

De locatie valt onder het beschermd dorpsgezicht, dat is opgenomen in de ter plaatse geldende beheersverordening. Om de karakteristiek van het gebied te bepalen is het belangrijk om naast het feitelijke gebruik ook de maximale planologische mogelijkheden te betrekken. De bestemming is dagrecreatie en kan dus ook als zodanig worden gebruikt en bebouwd.

Vraag

  1. Zijn er andere gegadigden geweest aan wie u de grond heeft aangeboden?

Antwoord

Recentelijk zijn ons geen gegadigden voor de gronden en opstallen bekend.

Vraag

  1. Wat zijn de redenen dat een eerder, kleinschaliger plan niet in aanmerking kon

Antwoord

Er is in 2014 voor het eerst een plan besproken met de huidige initiatiefnemer. Een eerder initiatief voor de bouw van een molen is ons niet bekend.

Vraag

  1. Zijn uw opvattingen over de hoeveelheid verkeersbewegingen nu niet meer van toepassing?

Antwoord

Het is te verwachten dat het voorliggende, kleinschalige plan, niet leidt tot een onaanvaardbare verkeerssituatie. Als het plan doorgang vindt, dan moet dit worden aangetoond door middel van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Vraag

  1. Heeft u de inwoners van Barsingerhorn geraadpleegd/gevraagd naar hun ideeën voor de eventuele invulling van het perceel?

Antwoord

Nee, het plan is nog in de ‘principeverzoek-fase’. Betrokkenheid van inwoners van Barsingerhorn kan in een volgende fase plaatsvinden. Dit is een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

Vraag

  1. Wat is de ‘museale waarde’ van het plan?

Antwoord

De huidige tramabri is een replica van een tramabri, die stond aan de tramlijn tussen Schagen en Van Ewijcksluis. De originele abri heeft een tijd op het erf van een boer gestaan en is daarna herbouwd. De replica is een provinciaal monument. De abri is veelvuldig doelwit geweest van vandalisme en criminaliteit. Het plan behelst het behoud van de abri en het bouwen van twee recreatiewoningen in de vorm van een replica van een ooit bestaand tramstation ‘Lutjewinkel’ en een opslaggebouw. De uitstraling vormt straks een geheel. Als er sprake is van ontwikkeling op deze locatie, wordt er met de kopende partij afgesproken dat het beheer en onderhoud van de abri en het omliggende terrein worden overgedragen. Beoogd wordt ook om hiermee de sociale controle op de abri te vergroten.

Vraag

  1. Waarom gaat de wens dat we ons open landschap zoveel mogelijk open moeten houden niet op voor deze locatie?

Antwoord

Planologisch is deze locatie door de gemeenteraad niet bestemd met een status om het geheel als open landschap te behouden. Het is mogelijk om onder de huidige bestemming het terrein te gebruiken voor recreatie, en hier ook bouwwerken voor dit doel op te richten. We vragen de initiatiefnemer om een plan aan te leveren waarin veel aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inpassing.

Uit de antwoorden van het college is duidelijk dat men liever de grond verkwanselt aan een projectontwikkelaar die uit is op winst, dan oog heeft voor de historische, de landschappelijke en monumentale waarde van dit gebied.

Uit de beantwoording van de vragen is duidelijk, dat het bij het college ontbreekt aan een historische besef en oog voor landschappelijke waarden. Het was beter geweest dat het college direct had gezegd dat ze hier niet aan mee werkt. Nu is de deur naar een ontwikkeling die door velen niet gewenst is, op een kier gezet.

Dat zij niet bekend waren met  het plan van een molen was snel op te heffen met een korte zoek actie op internet. Zie Plan molen bij Abri

 

Ruud de Vroome

Ruud de Vroome

Politiek en sociaal democratie is wat me met de paplepel is in gegoten. Dat heeft er toe geleid dat ik op 18 jarige leeftijd lid werd van de PvdA. In mijn jonge jaren was ik politiek actief. Dat is door werk en daarbij behorende verhuizingen een beetje in het slop geraakt. In die periode bleef

Meer over Ruud de Vroome