Door Fractie op 10 juni 2016

Memo over vluchtelingen.

In mei heeft het college van B&W ons een memo gezonden met een uitleg van verschillende termen over asielzoeker / vergunninghouders. Omdat deze memo heel verhelderend is willen we u deze niet onthouden. Tevens kunt u een link vinden naar een verslag van de 4 inspraakavonden.

 

 

Geachte leden van de raad,

Via deze memo informeer ik u over de stand van zaken bij de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. Aan de orde komen:

 1. Soorten opvang
 2. Huisvesten van vergunninghouders 2015 en 2016
 3. Participatie en integratie van vergunninghouders (waaronder de invoering van de Participatieverklaring per 1 januari 2016)
 4. Vervolgoverleg met COA over de vestiging van een azc
 5. Particuliere initiatieven voor opvang vluchtelingen en/of huisvesting vergunninghouders

Soorten opvang

 • Crisisnoodopvang. Deze opvang is bedoeld voor 72 uur, met een mogelijke verlenging tot maximaal 9 dagen (meestal in sporthallen). Daarna stromen de vluchtelingen door naar andere vormen van opvang.
 • Noodopvang: tijdelijke opvang voor zes tot twaalf maanden met een sober voorzieningenniveau en weinig pri Minimum aantal van 300 bewoners
 • Reguliere opvang (azc) voor een termijn vanaf twee jaar: normale kwaliteit en voorzieningenniveau met meer privac
 • Aanvullende opvanglocatie (AVO): Deze “nieuwe” vorm van opvang is niet opgenomen in het

Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom. Het COA sluit hierbij een gebruiksovereenkomst met een (externe) exploitant en beheerder van een locatie voor een periode van 1 tot 3 jaar. Minimum van 100 bewoners.

 • Huisvesting van vergunninghouders. Het Rijk en het COA zijn verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. De huisvesting van vergunninghouders is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Huisvesten van vergunninghouders

Na een versnelde realisatie van de taakstelling huisvesting vergunninghouders 2015, ligt de gemeente Hollands Kroon op schema bij de realisatie van de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2016 (56). De taakstelling voor het tweede halfjaar 2016 bedraagt 65, waardoor het totaal dit jaar uitkomst op 121.

In opdracht van voogdij instelling NIDOS zorgt Stichting Parlan voor de opvang en ondersteuning van alleenstaande minderjarige vreemdelingen met een verblijfstatus (de zogenaamde amv-ers). Deze stichting heeft onlangs de VHR-NHN en ook de gemeente Hollands Kroon verzocht een bijdrage te leveren aan het huisvesten van deze jongeren. De gemeente Hollands Kroon heeft hierop positief gereageerd en aangegeven meerdere groepen (van vier jongeren) in onze gemeente te willen huisvesten. Hiervoor is uiteraard overleg nodig met de woningbouwverenigingen. Deze jongeren tellen mee in de taakstelling huisvesting vergunninghouders.

Participatie en integratie van vergunninghouders

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning en bevordering van integratie en participatie van vergunninghouders. Hollands Kroon zet hiervoor onder andere Vluchtelingwerk Nederland (VWN) in (subsidierelatie). De activiteiten die VWN onder andere uitvoert zijn:

 • Het voeren van intakegesprekken met alle vergunninghouders die in Hollands Kroon wonen.
 • Begeleiding bij sleuteloverdracht en het regelen van diverse financiële zaken, zoals inkomen (bijstand), bankrekening openen, aanvraag huur- en kindertoeslagen, e.d.
 • Organiseren van cursussen en bijeenkomsten, zoals budgettraining en zogenaamde taalcafés (bijeenkomsten waarin de Nederlands taal extra geoefend wordt).
 • Bevorderen van de zelfredzaamheid bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk en het volgen van inburgeringscursussen, het houden van een spreekuur en de inzet van budgetcoaches.
 • Bevordering van toetreding tot de arbeidsmarkt door mogelijke samenwerking met bedrijven voor leerstages, zoals Noorderkwartier en netwerken (Lionsclub en dorpsraden). Het aantal vluchtelingen met een verblijfstatus in de bijstand bedraagt op dit moment 104 (op een totaal van bijna 700). In 2015 zijn 5 vergunninghouders uitgestroomd (met gemiddeld 16 uur per week werk) op een totale uitstroom in 2015 van 91 uitkeringsgerechtigden.
 • Ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met sociale wijkteam en ketenpartner.

Iedere vergunninghouder, of gezin wordt gedurende twee jaar vanaf de huisvesting in Hollands Kroon begeleid door een vrijwilliger van VWN (Vluchtelingen Werk Nederland).

Op 1 januari jl. is de zogenaamde Participatieverklaring geïntroduceerd. Alle inburgeringsplichtige nieuwkomers moeten deze verklaring vanaf 2017 ondertekenen als verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. De Participatieverklaring moet ervoor zorgen dat vluchtelingen kennismaken met de basisprincipes van de Nederlandse samenleving en vroegtijdig het belang inzien van integratie. Op dit moment wordt deze nieuwe regeling ingericht. Verwacht wordt dat na de zomervakantie gestart kan worden met het aanreiken van een cursus voor alle na 1 januari 2016 gehuisveste vergunninghouders.

Vervolgoverleg met COA over de vestiging van een azc

Op basis van de uitkomsten van de raadsvergadering van 28 januari jl. zijn in februari en maart gesprekken met het COA gevoerd over de haalbaarheid van een azc met minder bewoners dan de eerder voorgestelde 600 tot 800. Daarbij heeft het COA aangegeven dat een aantal van 300 op dit moment de ondergrens is die wordt gehanteerd en die ook is vastgelegd in het bestuursakkoord dat eind vorig jaar is afgeslot Het COA is bereid om mee te werken aan de vestiging van een azc in Hollands Kroon voor 300 bewoners.

Particuliere initiatieven voor opvang van vluchtelingen en/of huisvesting van vergunninghouders

Er is inmiddels een aantal particuliere initiatieven bij de gemeente binnengekomen die een bijdrage kunnen leveren aan het vluchtelingenvraagstuk.  De gemeente is met de diverse initiatiefnemers in gesprek over de haalbaarheid van hun plannen.

Met vriendelijke groeten,

J.R.A. Nawijn burgemeester

Klik hier voor het verslag van de 4  inspraakavonden.

Klik hier voor “Kleinschaliger opvang vluchtelingen Hollands Kroon”

Klik hier voor de agenda van de raadsvergadering van 28 juni 2016

Fractie

Fractie

De fractie van de PvdA bestaat uit de leden: Sylvia Buczynski Fractievoorzitter Elbert Volkers In Hollands Kroon zijn de fracties van PvdA, Groen Links, D66 en ChristenUnie van plan samen te werken in de oppositie. Hiervoor is het document Inbreng partijen progressieve samenwerking de leidraad.

Meer over Fractie