6 juli 2014

Kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen

Heb je belangstelling voor het werk van de waterschappen? Wil je voor de
PvdA als gekozen bestuurder in een Waterschap bijdragen aan de belangrijke
rol die de waterschappen spelen?

Dan kun je dat vanaf nu kenbaar maken tot en met 22 september a.s. 24.00
uur.

 

 

 

Oproep kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen 2015Dat kan middels een brief per e-mail met motivatie en cv. Ook verzoeken wij een
ondertekende Erecode van de partij, een Verklaring Omtrent het Gedrag (V.O.G.) en een
digitale foto bij te leveren. Nadere informatie over de V.O.G. wordt in de eerste week van juli op onze website gepubliceerd. Het is van belang de verklaring tijdig aan te vragen.

Geef duidelijk aan voor welk waterschap je je kandidaat stelt. Ons
gewest is verantwoordelijk voor de deelname van de PvdA aan de waterschappen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Gewest Zuid-Holland houdt zich bezig met
Waterschap Rijnland.

Je moet woonachtig zijn in het gebied van het waterschap waarvoor je je kandidaat wilt stellen, lid zijn van de PvdA en geen betalingsachterstand hebben.

Een commissie onder leiding van Jan Baas ( burgemeester Enkhuizen) zal
gesprekken voeren met de kandidaten en het bestuur adviseren over
geschiktheid en positie op de lijsten. DB-leden kunnen tegenwoordig ook
worden voorgedragen zonder te zijn verkozen.

De Gewestelijke Vergadering heeft op 21 juni jl. de profielen voor AB-lid en
DB-lid vastgesteld waaraan kandidaten voor de waterschapsverkiezingen moeten
voldoen. Ze zijn te vinden op onze website: www.noordholland.pvda.nl .

Het tijdpad is als volgt :

30 juni: Openstelling procedure.

–          22 september: sluiting Kandidaatstelling

–          25 september – 26 oktober: gesprekken met kandidaten

–          5 november: bespreking voordrachten  in Gewestelijk Bestuur

–          13 december: Vaststelling kandidatenlijsten (en Programma’s) door GV
Brieven richten aan:

Bestuur van PvdA Gewest Noord-Holland
Kerkstraat 201
1511 EE – Oostzaan
E-mail: secretariaatgewestnh@pvda.nl
06 542 74 504