22 december 2013

Kadernota integrale handhaving

Het college van B&W heeft de raad een voorstel gedaan om het integrale handhavingbeleid voor omgevingsrecht vast te stellen. De PvdA- fractie stemt in met het voorstel.

 

 

 

In de kadernota integrale handhaving geeft de gemeenteraad aan het college de aanwijzingen (kaders) waarmee het uitvoeringsprogramma kan worden opgesteld. Het gaat om regels op gebied van de leefomgeving. Hieronder vallen toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen, omgevingswet, algemene plaatselijke verordening en brandmeldingen (nodeloze alarmeringen).

Voor de kwaliteitscontrole op kinderopvang en peuterspeelzalen heeft de gemeente de plicht tot handhaving. Bij de omgevingswet kan de gemeente prioriteiten stellen. Op individuele verzoeken om te handhaven moet de gemeente altijd ingaan.

De gemeente gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en burgers. Bovendien ontbreekt de capaciteit om op alles toezicht te houden. De gemeente houdt daarom toezicht op een aantrekkelijk werk- en leefklimaat binnen de gemeentegrenzen. Daartoe ligt de prioriteit bij de meest risicovolle activiteiten en situaties. Een risico inventarisatie geeft inzicht om welke activiteiten/situaties het dan gaat.

De gemeente maakt in de kadernota de keuze om bij de hoogste categorieën risicogevallen actief toezicht en handhaving toe te passen. Daarnaast hanteert de gemeente het zogenaamde piepsysteem, het reageren op klachten. Ook de manier waarop wordt opgetreden (bevorderen naleefgedrag, communicatie en inzet van sancties) heeft onze instemming.