Door Paul Medema op 13 januari 2017

Is het salaris van de HVC directeur in lijn met met WNT richtlijn WNT,

Ik, raadslid Paul Medema van de PvdA fractie, heb namens de fractie vragen gesteld of het salaris van de per 9 januari 2017 benoemde algemeen directeur van HVC. De PvdA fractie wil weten of dit in lijn is met de Wet Normering Topinkomens (WNT).

 

 

Mijn eerste vragen aan het college

Op woensdag 11 januari 2017 heb ik mijn eerste schriftelijke vragen gesteld aan het college, het onderwerp is het salaris van de nieuwe algemeen directeur van HVC.

Waarom stel ik hier vragen over? In de gemeenteraad van Hollands Kroon is meerdere keren gesproken over het salaris van de directeur van HVC. Dat lag namelijk boven de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wet, op initiatief van de PvdA, zorgt ervoor dat bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in het (semi)publieke domein worden tegengegaan. De gemeente Hollands Kroon is voor een deel eigenaar van HVC en HVC dient een publiek belang, namelijk het ophalen van het huisvuil in Hollands Kroon.

Op 26 mei 2016 is er een motie aangenomen in de gemeenteraad die het college oproept om een voorstel in te dienen ofwel een voorstel te ondersteunen om het beloningsbeleid in overeenstemming te brengen met de WNT. Met de komst van een nieuwe directeur is dit een mooie gelegenheid om het salaris aan te passen aan de WNT.

Ik heb namens de fractie de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Is het salaris van de per 9 januari 2017 benoemde algemeen directeur van HVC in lijn met de WNT?
  2. Zo nee, wat zijn de redenen waarom hiervan is afgeweken?
  3. Welke inspanningen heeft het college verricht om motie M201612 uit te voeren, bijvoorbeeld lobbyen bij andere gemeenten voor een gezamenlijk voorstel?
  4. Heeft het college een voorstel ingediend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 21 december 2016 om het salaris in lijn te brengen met de WNT?

 

Paul Medema

Paul Medema

Een samenleving waarin iedereen dezelfde kansen krijgt en wat kan maken van zijn leven, dat is waar ik voor strijd! Ik ben lid geworden van de Partij van de Arbeid omdat het niet uit mag maken waar je geboren bent. Daarnaast is een zuinige overheid van belang die het geld niet over de balk smijt

Meer over Paul Medema