Door Sylvia Buczynski op 23 maart 2014

Initiatiefvoorstel startersleningen

Dit artikel is gepubliceerd op 20 januari 2014.

Namens de fractie van de PvdA heb ik een initiatiefvoorstel gemaakt en ingediend voor het invoeren van startersleningen.

 

 

 

 

Initiatiefvoorstel PvdA voor startersleningen Gemeente Hollands Kroon

In december heeft de PvdA in Hollands Kroon het initiatiefvoorstel ‘startersleningen in de Gemeente Hollands Kroon’ voorbereid met de bedoeling dit zo spoedig mogelijk – in januari -in te dienen.

In twee van de voormalige fusiegemeenten van Hollands Kroon konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening. Momenteel bestaat deze mogelijkheid niet.

Teneinde het juist voor een jonge groep kopers aantrekkelijk te maken om in Hollands Kroon te blijven of te komen wonen vindt de PvdA dit een mooi instrument. In de omringende gemeenten bestaat de ‘starterslening’ wel, wat de concurrentiepositie om starters binnen Hollands Kroon te halen verzwakt.

In februari 2013 heeft het kabinet overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen voor de woningmarkt. Onderdeel hiervan is een bijdrage van het Rijk aan startersleningen van € 50 miljoen.

In het coalitieakkoord ‘aanpakken en meedoen’ is afgesproken dat er wordt bevorderd dat wordt gebouwd naar behoefte, zoals meer levensloopgeschikte woningen, woningen voor starters, kangoeroewoningen bij particulieren.

De PvdA is van mening dat de starters op de woningmarkt in Hollands Kroon een ‘zetje’ kunnen gebruiken. Met de Starterslening wordt het starters gemakkelijker gemaakt om een woning te financieren. Deze lening overbrugt namelijk het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat een starter bij de bank kan lenen. Starters kunnen zorgen voor doorstroming op de woningmarkt, omdat ze meestal geen leeg (koop)huis achterlaten. En wanneer een starter met behulp van de Starterslening een nieuwbouwwoning koopt binnen een project waar een gemeentelijke grondexploitatie aan ten grondslag ligt, wordt hiermee het renterisico door stagnerende (achterblijvende) grondverkopen van de gemeente in zekere mate beperkt.

De ingangsdatum van de gewijzigde verordening is het eerst mogelijke moment na besluitvorming in de gemeenteraad. Om de kans op het mislopen van de rijksbijdrage zo klein mogelijk te houden, is een spoedige start van de regeling wenselijk. De rijksbijdrage kent namelijk het principe van ‘wie het eerste komt, wie het eerst maalt’.

De PvdA Hollands Kroon hoopt daarom op brede steun voor dit initiatiefvoorstel.

Klik hier voor het voorstel

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski