Door Sylvia Buczynski op 16 mei 2017

Het functioneren van het sociaal domein in Hollands Kroon

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zijn bezorgd over de gang van zaken in het sociaal domein in Hollands Kroon. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en het is de plicht van de gemeenteraad om zich goed te informeren en te controleren of inwoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

 

Op 11 mei vond een openbare beeldvormende bijeenkomst plaats over Partnerschap in Zorg, waarin het college van Hollands Kroon met de raad in gesprek ging over de samenwerking met Incluzio. Op de agenda stond onder andere de presentatie van het jaarverslag van Incluzio.

Aanvankelijk waren alleen Wonen Plus Welzijn, de GGD, Triversum/Psychologenpraktijk Noordkop, een huisarts en een aantal wijkteamconsulenten uitgenodigd. De WMO- adviesraad ontbrak op het lijstje, maar mocht op verzoek van de drie fracties alsnog aanschuiven. De raad kreeg een positief beeld voorgeschoteld, maar vanuit de samenleving zijn toch ook andere signalen te horen. Hoe zit dat?

De voorzitter van de WMO-adviesraad deed een kritische duit in het zakje. Zijn kritiek komt overeen met de bevindingen van de drie raadsfracties en gaat zelfs verder dan dat. Bovendien merkte hij op dat de gemeente niet genoeg verantwoordelijkheid voor de zorg neemt en alles overlaat aan Incluzio. Adviezen en opmerkingen van de WMO-adviesraad worden niet gehoord en niet opgevolgd.

Hieronder het verslag dat op 11 mei aangeboden is aan wethouder Mary van Gent.

Om meer te weten te komen over de gevolgen van de decentralisaties van het sociaal domein en de samenwerking tussen Incluzio, ketenpartners en de ervaringen van inwoners, deed de

PvdA in het presidium het verzoek om een informatieavond met deze ketenpartners te organiseren  – wat helaas niet werd gehonoreerd. De coalitiepartijen en D66 vonden dit ‘onbehoorlijk’, iets waar je je niet mee hoort te bemoeien omdat het een zaak tussen Incluzio en de partners is. PvdA, GroenLinks en Christen Unie zijn van mening dat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven en dat de relatie tussen ‘hoofdaannemer’ en ‘onderaannemers’ van grote invloed kan zijn op het functioneren van het sociaal domein.

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en het is de plicht van de gemeenteraad om zich goed te laten informeren en te controleren of onze inwoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Daarom werd besloten om samen met GroenLinks en Christen Unie zelf op onderzoek uit te gaan.

Zoveel mogelijk organisaties werden uitgenodigd en er is met een positieve insteek geluisterd naar hun bevindingen. Voor sommige was het te vroeg om conclusies te trekken, omdat men nog in een beginfase van samenwerking verkeert.

Een aantal organisaties aarzelde; men is in veel gevallen immers afhankelijk van Incluzio  (dit geldt duidelijk niet voor de vrijwilligersorganisaties) en durft niet vrijuit te spreken. Daarom hebben we dit verslag op hun verzoek geanonimiseerd. We betreuren het dat dit nodig is.

In hoofdlijnen kregen we dezelfde antwoorden en opmerkingen. De algemene indruk is dat Incluzio nog aan het ‘settelen’ is. In veel gevallen verloopt de communicatie moeizaam (toezeggingen over terugbellen of mailen worden niet nagekomen, maar dat scheelt per persoon). Bij contact moet men blijven herhalen en het verhaal telkens opnieuw doen. Er zijn veel wisselingen van contactpersonen. Mede hierdoor kan het heel lang duren voordat een beschikking rond komt. Men hoopt dat dit aanloopproblemen zijn.

Tarieven voor bepaalde diensten/organisaties gingen omlaag en de administratieve druk omhoog. Het is een commercieel bedrijf waarbij het om de winst gaat.

Het aanbod is beperkt, wat betekent dat er onvoldoende keuzevrijheid voor cliënten is. De indruk bestaat dat Incluzio liever geen PGB’s geeft.

Een aantal taken die eerst door andere organisaties gedaan werd, is door Incluzio ‘ingelijfd’, waardoor mensen hun werk zijn kwijtgeraakt. Sommige organisaties zijn bang dat ook zij straks de onafhankelijke schakel naar Incluzio zullen moeten missen. Er wordt vaak al lange tijd goed samengewerkt met mensen die over ervaring en de nodige expertise beschikken en dat dreigt verloren te gaan wanneer men telkens met wisselende ‘generalisten’ te maken krijgt, die

er niet allemaal hetzelfde in staan.

 De leden van de wijkteams worden intern geschoold om meer taken zelf te gaan doen. Scholing is echter niet hetzelfde als een opleiding. De vrees bestaat dat wijkteams de ernst van problemen niet herkennen en zelf gaan dokteren, waardoor cliënten te laat worden doorgestuurd naar specialistische hulp. Dat is slecht voor de cliënt en kost uiteindelijk veel meer dan directe doorverwijzing naar de juiste hulpverlener.

Er worden dan ook zorgen geuit over de kwaliteit van de zorg die Incluzio steeds meer overneemt van zorgprofessionals.

Men vindt het niet juist dat het wijkteam indiceert en doorverwijst naar een eigen medewerker, er is geen keuzevrijheid. Hoe zit het met onafhankelijke cliëntondersteuning en waar moet je met je klachten heen? Verzoek om meer contact met WMO-adviesraad en het benoemen van een sociaal raadsman in Hollands Kroon.

Vrijwilligersorganisaties ervaren de samenwerking met Incluzio als open en plezierig; goede communicatie, ook met de wijkteams. Men waardeert de korte lijnen. Er wordt veel beroep op ze gedaan. De vrijwilligers merken dat het voor inwoners niet altijd helder is waar ze terecht kunnen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van internet om iets te vinden moet beter).

Praktische zaken als een stoepje aanpassen o.i.d. worden meteen goed aangepakt door Kernbeheer.

 Onze conclusie is dat Incluzio de communicatie nog niet helemaal goed gestroomlijnd heeft, maar daarentegen wel probeert om het aanbod zoveel mogelijk in de meest ‘zuinige’ vorm te persen. Daar is niets mis mee, als het gebodene naar volle tevredenheid is en de werknemers hun werk op een prettige en verantwoorde manier kunnen doen en dit niet ten koste gaat van de cliënten.

De zorg wordt door Gemeente Hollands Kroon bij Incluzio ‘ingekocht’ en daarmee lijkt de eigen verantwoordelijkheid te worden ‘afgekocht’. Hiermee dreigen we de regie te veel uit handen te geven en de controle kwijt te raken. Als alles fantastisch en soepel verloopt is het niet erg als je je volledig overgeeft aan een partij, maar wanneer er problemen ontstaan lopen we het risico dat we niet meer op tijd een alternatief (de benodigde en passende zorg) kunnen bieden.

Namens PvdA, Christen Unie en GroenLinks.

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski