Door op 15 oktober 2013

Het delegatie besluit.

Er gaat bijna geen raadsvergadering voorbij of een insprekende burger verwijt de raad dat door het delegatiebesluit het college van B&W maar zijn gang kan gaan in de ruimtelijke ordening. “De raad loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid”. Ik zal u uitleggen hoe het nu echt zit.

 

 

Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad een delegatiebesluit genomen waarbij het college met de nodige slagvaardigheid aanvragen voor omgevingsvergunningen kan behandelen zonder dat de raad daarbij nog een oordeel moet geven, het afgeven van een verklaring van geen bezwaar. Die is vereist als het omgevingsvergunningen betreft voor zaken die een afwijken van bestemmingsplannen inhouden. Een voorbeeld daarvan is het oprichten van een trafostation of het verplaatsen en vergroten van een kippenhouderij. Bij de behandeling in de raad van 27 september 2012 heeft de PvdA fractie betoogd dat bij gevoelige kwesties de raad zal worden betrokken. Als voorbeeld noemden wij toen intensieve veehouderij. Maar verder waren wij akkoord met volledig delegeren van de bevoegdheid.

De oppositie partijen hebben voortdurend aangehikt tegen het vrijwel unaniem genomen besluit want daardoor vonden zij dat zij de greep op het proces van vestigen trafostation verloren. Deze voortdurende discussie over de strekking van het delegatiebesluit heeft ertoe geleid dat wij samen met LADA uit de oppositie een onderzoek en enquete onder de raadsleden hebben gestart naar hun opvattingen over het delegatiebesluit. Door een lijst met voorbeelden van categorieën van uitzonderingen voor te leggen hoopten we tot een verbijzondering van het delegatiebesluit te komen.

De resultaten zijn nu binnen. Onze opvattingen daarbij waren:

Bij de beraadslaging rond het delegatiebesluit heeft het college toegezegd om de gemeenteraad om een zienswijze te vragen bij politiek gevoelige onderwerpen. De gang van zaken rond het Trafostation heeft laten zien dat het college zich aan die toezegging houdt. Op advies van de raad is voor de locatie van het Trafostation serieus gewerkt aan alternatieven.

Bij de discussie over het delegatiebesluit is vanuit de PvdA fractie ook gesuggereerd om rond megastallen eveneens de raad te betrekken.

De gevoegde kruisjeslijst biedt de PvdA fractie op grond van bovenstaande overwegingen onvoldoende aanknopingspunten. De genoemde categorieën zijn wat ons betreft te beperkend voor het college om in alle gevallen slagvaardig te kunnen opereren. Een uitzondering zouden wij daarom alleen willen maken voor de nieuw vestiging van agrarische bedrijven, in het bijzonder intensieve veehouderij. Voor het overige willen wij graag het college laten beoordelen of een aanvraag politieke gevoeligheden oproept met daarbij in gedachten de voorkeur van de raad om burgerparticipatie een zinvolle rol te geven zo dat niet al wettelijk is geregeld.

Deze opvatting wordt in feite door de meerderheid van de raad gedeeld, met uitzondering van ons standpunt dat het college de raad moet bevragen bij nieuwvestiging van agrarische bedrijven. Er verandert dus niets aan het delegatiebesluit. Betekent dit nu dat het college van B&W maar zijn gang kan gaan? Nee, natuurlijk niet. De raad heeft altijd het laatste woord. Als het college de raad om een zienswijze vraagt en in meerderheid zegt de raad “doe plan A” en vervolgens doet het college “plan B”, dan is er een politiek probleem en kan de raad het vertrouwen in het college opzeggen. Daarvoor kijkt het college wel uit.

Mocht B&W geen zienswijze aan de raad vragen, dan kan de raad altijd besluiten zelf een zienswijze naar voren te brengen, de meenteraad gaat over de eigen agenda en kan daar altijd onderwerpen op plaatsen. Maar ook zonder de zienswijze zijn er nog andere mogelijkheden om het college aan de tand te voelen en tot andere gedachten te bewegennzoals schriftelijke vragen, interpellaties, raadsenquete en moties. De insprekende burgers/inwoners hebben daarom geen gelijk als zij beweren dat de raad een onderwerp uit handen geeft. De gemeenteraad heeft altijd het laatste woord, kwestie van uitgebrachte stemmen tellen! Ook in het geval van het Trafostation loopt de raad dus helemaal niet weg voor zijn verantwoordelijkheid.

Fijko van der Laan

Fractievoorzitter PvdA