Door Ruud de Vroome op 24 juni 2018

Gemeentraadsvergadering over Kunst en Cultuur raad

Op donderdag 21 juni boog de gemeenteraad over de vraag of ze konden instemmen met de instelling van een Kunst en Cultuur raad.

 

 

 

Op 15 mei 2018 heeft een beeldvormende raadsbijeenkomst plaatsgevonden over kunst en cultuur waarbij een werkgroep, ontstaan na het overleg met de portefeuillehouder op 10 januari 2018, haar plannen heeft gepresenteerd. Voorgesteld wordt om de werkgroep haar plannen verder uit te laten werken in een actieplan en hiervoor een startbudget beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld het college de opdracht te geven te komen met een visie over kunst en cultuur.

Het raadsvoorstel stelde de volgende vragen:

 1. In te stemmen met het voorstel om de werkgroep kunst en cultuur haar plannen verder uit te laten werken in een concreet actieplan, waarbij de op te richten kunst en cultuuradviesraad het college gevraagd en ongevraagd adviseert;
 2. het college opdracht te geven een voorstel te doen voor een gemeentelijke visie op kunst en cultuur;
 3. een startbudget van maximaal € 10.000,–, conform bijgevoegde begroting beschikbaar te stellen.

De PvdA had nog een aantal vragen die ze als technische vragen aan het college hebben gesteld:

Vraag;

Om tot de oprichting van een kunst- en cultuurraad te komen is een bedrag nodig van €10.000,-.

Het is ons niet helemaal duidelijk of de werkgroep de kosten gaat maken of de te benoemen adviesraad. Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1. Is dit bedrag mede bedoeld voor de werkgroep om te communiceren dat er een kunst- en cultuuradviesraad wordt opgericht en om leden voor deze adviesraad te werven?
 2. Is dit bedrag (eenmalig) bedoeld als ‘startkapitaal’ voor de komende 4 jaar voor de nog te benoemen adviesraad?

Antwoord:

 1. Het bedrag betreft een eenmalig startbudget voor de werkgroep, zodat zij de mogelijkheid heeft om uitvoering te geven aan haar plannen (waaronder in contact treden met alle culturele instellingen, het ontwikkelen van een website met een gezamenlijke evenementenkalender, etc.).
 2. Dit bedrag is niet bedoeld voor de op te richten adviesraad.

Vraag:

De werkgroep heeft nu al een invulling voor de besteding van € 10.000 gegeven, terwijl er nog geen officieel benoemde kunst- en cultuurraad is;

 1. Waar/wanneer houdt de rol van de werkgroep op?
 2. De € 10.000 is slechts bedoeld voor de opstart; kunt u een schatting maken wat (minimaal en bij benadering) de toekomstige structurele kosten per jaar voor de adviesraad zullen zijn?

Antwoord

 1. De werkgroep houdt op te bestaan zodra de kunst- en cultuurraad van start gaat.
 2. Op dit moment is het nog niet mogelijk om een inschatting te maken van de toekomstige structurele kosten per jaar voor de adviesraad. De raming hiervoor wordt opgenomen in de begroting 2019.

Uiteindelijk kon de PvdA fractie net als de rest van gemeenteraad instemmen met het raadsvoorstel.

Klik hier voor het video verslag van deze vergadering.

Opmerking er ontbreekt in het video verslag een deel van de bespreking van het agendapunt over Kunst en Cultuur.

Ruud de Vroome

Ruud de Vroome

Politiek en sociaal democratie is wat me met de paplepel is in gegoten. Dat heeft er toe geleid dat ik op 18 jarige leeftijd lid werd van de PvdA. In mijn jonge jaren was ik politiek actief. Dat is door werk en daarbij behorende verhuizingen een beetje in het slop geraakt. In die periode bleef

Meer over Ruud de Vroome