Door op 27 september 2013

Gemeenteraad 26 september agendapunt 6 burgerparticipatie

In de raadsvergadering 26 september heb ik namens de PvdA fractie het woord gevoerd over het voorstel over burgerparticipatie. Mijn inbreng kunt u hieronder lezen.

 

 

 

Voorzitter,

In het coalitie akkoord van VVD, CDA en PvdA van december 2011 is vastgelegd dat communicatie over en participatie in de beleidsvorming naar een hoger plan getild moeten worden. Daarbij zal het college zoveel mogelijk invulling geven aan interactieve beleidsvorming met belanghebbenden. De coalitie laat zich daarbij leiden door de Participatiewijzer van de Nationale Ombudsman.

In de memo van 5 september 2013 deelt het college de raad mee dat in de vergadering van 9 juli 2013 is besloten de participatieladder vereenvoudigd toe te passen met in plaats van 10 spelregels een systeem van vier treden te gebruiken. Dat zijn in volgorde van belang en intensiteit van invloed van onze inwoners meeweten, dan meedenken, meewerken en tot slot meebeslissen. De PvdA fractie is het eens met deze uitwerking van spelregel 4 van de participatieladder, een vereenvoudiging van vijf treden naar vier treden. Het neemt niet weg dat de andere 9 spelregels meer of minder van toepassing zijn op wat de gemeentelijke organisatie doet of nalaat. Ik heb wel eens gekscherend daarover gezegd dat zodra een vinger in gemeentekantoor boven een toetsenbord hangt er onmiddellijk gedacht moet worden ’en wat betekent dit nu voor de inwoner of inwoners’.

 

Terug naar het agendapunt. De raad wordt gevraagd naar de mate van invloed van inwoners bij twee projecten, een bijenhotel in Lutjewinkel en het opstellen van kaders en uitgangspunten voor het bestemmingsplan Den Oever. De PvdA-fractie is van oordeel dat voor het bijenhotel in Lutjewinkel de hoogste trede het meest voor de hand ligt. Het betreft een vraag vanuit de inwoners voor een tijdelijke invulling van een braakliggend bouwterrein. Binnen wettelijke en financiële kaders kunnen de inwoners dit uitstekend zelf regelen: trede 4.

Voor Den Oever ligt het iets anders. Een bestemmingsplan is toch ingewikkelder dan een bijenhotel. Hier is sprake van uiteenlopende opvattingen van de raadsfracties. Een vorm van meedenken waarbij de adviezen in beginsel worden overgenomen door de raad is hier beter passend. Afwijken van de adviezen alleen op grond van argumenten. Daarom trede 2.

Een amendement met VVD en CDA samen legt dit vast in het raadsbesluit.