Door op 13 september 2013

Openbare fractievergadering 18 september 2013

Ik de uitnodiging nodig u uit voor het openbare fractie vergadering op 18 september. Op deze vergadering bespreken wij onder andere de onderwerpen van de  raadsvergadering van 26 september 2013

 

 

Op 26 september staan er een paar belangrijke onderwerpen op de agenda. Zo zal het college de raad een voorstel doen voor nieuwbouw en vernieuwing van een aantal basisscholen. Dit voorstel wordt op een nieuwe manier aan de raad gepresenteerd, namelijk in de vorm van een toelichtend filmpje. Natuurlijk kunnen de raadsleden wel de achtergronddocumenten raadplegen. Ik ben zeer benieuwd naar de effecten van deze vernieuwende wijze van presenteren van raadsvoorstellen.

De overige voorstellen op de agenda worden op de traditionele wijze (papier) aangeboden. Ik noem de belangrijkste. Welke vorm van burgerparticipatie gaan we kiezen voor een bijenhotel in Lutjewinkel en voor het opstellen van uitgangspunten voor bestemmingsplan Den Oever.

Wordt het kwaliteitsplan openbare ruimte (hoeveel onderhoud en tegen welke kosten willen we in onze plantsoenen, bermen, straatwerk enz.) ongewijzigd vastgesteld?

Volgt de raad de voorgestelde keuzes en prioriteiten voor het lokale gezondheidsbeleid in onze gemeente(overgewicht; alcohol/drugsgebruik; depressie en als vierde seksuele gezondheid jongeren)?

De geactualiseerde strategische visie lijkt me niet veel discussie te gaan oproepen.

Vervolgens staat de bestuursrapportage 2013 op de agenda. Die behandelt de uitvoering van de begroting tot nu toe. Veel mee- en tegenvallers op alle programma’s maar uiteindelijk een klein tekort van € 34.000, =. Op het totale begrotingsbedrag is dat niet schrikbarend.

Wel is er discussie mogelijk over de verordeningen toeristenbelasting en forensenbelasting, evenals over de winkeltijdenverordening.

Erfgoed en archeologische waardenkaart kunnen zonder meer vastgesteld worden.

Kortom, een interessante agenda die op een paar punten weer een boeiende discussie kan opleveren.

Fijko van der Laan, fractievoorzitter