Door op 7 februari 2016

Eigen bijdrage hulp in de huishouding

Ik heb schriftelijke vragen gestel over de eigen bijdrage bij hulp in de huishouding in de gemeente Hollands Kroon.

 

 

 

 

Geachte leden van het college,

Nadat de PvdA-fractie al was benaderd door bezorgde cliënten verscheen op 6 februari een bericht in de Schager Courant over de eigen bijdrage voor de schoonmaakondersteuning die de gemeente verstrekt. De woordvoerster van de gemeente heeft in hetzelfde bericht het standpunt van de gemeente toegelicht. Kort gezegd komt het erop neer dat cliënten de eigen bijdrage, na afloop van de overgangsperiode, in één keer dienen te voldoen en niet maandelijks. De eigen bijdrage kan per maand behoorlijk hoog zijn, genoemd is zelfs € 85, =. De gemeente hanteert deze handelwijze omdat dit administratieve kosten bespaart. Voor inwoners die straks het bedrag niet in één keer kunnen betalen wordt desnoods een betalingsregeling getroffen. De PvdA-fractie heeft de volgende vragen.
1. Hoeveel cliënten hebben gevraagd om de eigen bijdrage per maand te mogen betalen?
2. Welk bedrag wordt er per cliënt bespaard door pas aan het eind van de ondersteuning de eigen bijdrage in één keer te innen?
3. Wat is de totale besparing die de gemeente zo denkt te kunnen realiseren?
4. Wat is de inschatting van het aantal cliënten dat door deze handelwijze in financiële problemen zou kunnen komen?
5. Wat zijn de kosten van een betalingsregeling indien cliënten niet in één keer de eigen bijdrage kunnen betalen?
6. De gemeente hecht aan een goede dienstverlening aan haar inwoners. Ontvangers van schoonmaakondersteuning horen daar vanzelfsprekend bij. Is het college van mening dat het wellicht in financiële problemen brengen van kwetsbare inwoners tot een goede dienstverlening kan worden gerekend?

Met vriendelijke groet,

Namens de PvdA-fractie,
Fijko van