Door Ruud de Vroome op 31 december 2015

Een overpeinzing over onzekerheid, angst en de toekomst.

Terugkijkend naar 2015, op de drempel van het nieuwe jaar, wil ik graag een overpeinzing met u delen. In het afgelopen jaar heeft een aantal zaken ons niet onberoerd gelaten. Dat heeft bij veel mensen gevoelens van onzekerheid en angst losgemaakt.

 

 

2015 is een jaar dat gekenmerkt wordt door vragen als:

 • Krijg ik nog wel de zorg die ik nodig heb
 • Heb ik nog wel werk
 • Heb ik nog voldoende inkomen
 • Wordt ons land overstroomd door vluchtelingen
 • Moet ik bang zijn voor een IS aanslag
 • Houden we nog wel droge voeten

Heel veel angsten die hieruit voortkomen worden aangewakkerd door wat de media zeggen, schrijven en in beeld brengen. Er kunnen wel kanttekeningen geplaatst worden bij deze berichten, maar dat neemt niet weg dat er veel ongerustheid is bij de mensen.

Krijg ik nog zorg

In de zorg is veel veranderd en er gaat nog veel veranderen. Iedereen die echt zorg nodig heeft blijft deze houden. Of dat precies in dezelfde vorm blijft is moeilijk te zeggen. Eén ding is zeker: als we op de oude voet waren doorgegaan dan was er uiteindelijk niet genoeg geld. Daardoor zou de noodzakelijke zorg in gevaar komen. Door de genomen maatregelen is deze gewaarborgd. Of we tevreden moeten zijn met hoe de rest van de zorg wordt georganiseerd is nog maar de vraag. Daar zullen we in de komende jaren antwoord op krijgen.

Werk

Op dit moment neemt het aantal banen toe, waardoor meer mensen hun baan behouden of sneller een nieuwe baan kunnen vinden. Niemand heeft een baangarantie; het is de vraag of we gelukkig moeten zijn met het toenemende aantal ZZP-ers en flexwerkers. Pensioenen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen moeten ook voor deze groep goed geregeld worden. Dat is het beste voor de werknemers en de werkgevers.

Het hebben van voldoende inkomen hangt van een aantal factoren af

 • Heb je werk
 • Wat is de hoogte van je inkomen
 • Heb je een huis met een hoge huur
 • Hoe zit het met je hypotheek
 • Stijgt de premie van de zorgverzekering – en het eigen risico
 • Moet je studiekosten voor je kinderen betalen

Het arbeidsinkomen zal voldoende moeten zijn. De vraag is of we alle voorzieningen wel op pijl kunnen houden met het inkomen van één werkende per gezin; en wat is de situatie van alleenstaanden. Voor mensen met onvoldoende inkomen zal een aanvullende regeling moeten komen. We zullen ons moeten bezinnen op het wegvallen van werk door automatisering / robotisering en nadenken of het invoeren van een basisinkomen een goed idee is.

De huurverhoging zou minimaal moeten zijn. Woningbouwverenigingen moeten inspelen op de groeiende vraag naar sociale woningbouw. Naar de verkoop van sociale huurwoningen moet kritisch gekeken worden wanneer er lange wachtlijsten zijn. De verhuurdersafdracht alleen opleggen als de woningbouwverenigingen niet voldoende sociale woningen bouwen.

De totale kosten van de zorgverzekering per persoon zijn voor sommige mensen te hoog. Deze kan je naar beneden brengen door het eigen risico te verlagen. Ziekenhuizen moeten toegankelijk zijn voor alle verzekerden en iedereen zou bij de arts van zijn keuze terecht moet kunnen, ongeacht de zorgpolis die men heeft afgesloten.

Je hypotheek en de voorwaarden daarvan zijn een zaak tussen de hypotheekhouder en de hypotheekverstrekker. We kunnen alleen aandringen op een humaan beleid en begeleiding bij betalingsproblemen, effectieve schuldhulpverlening.

Goed werk met een voldoende inkomen en arbeidswaardering is essentieel voor het welbevinden van werkende mensen. De regering moet zich samen met de sociale partners inzetten voor een sterke verbetering van de werkgelegenheid.

Een grote kostenpost zijn de studiekosten voor kinderen. De studiebeurzen zijn afgeschaft, maar dat betekent niet dat ouders de studiekosten voor hun rekening moeten nemen. Studenten kunnen lenen voor hun studie. Deze lenig moeten ze afbetalen zodra ze een inkomen gaan verdienen.

Vluchtelingen

Er zijn politici die ons willen doen geloven dat er een tsunami van vluchtelingen naar Nederland komt. In 2015 zijn ongeveer 60 000 vluchtelingen naar Nederland gekomen. Dat is 0,35% op een bevolking van 17 miljoen Nederlanders. Best veel, maar om nu te zeggen dat we overstroomd worden door vluchtelingen en asielzoekers is demagogie. Van deze vluchtelingen zal een aantal terug worden gestuurd naar het land van herkomst. Het zal een extra inspanning vergen om de rest een plekje in onze samenleving te geven.

IS aanslagen

Door de recente aanslagen in Parijs is het duidelijk geworden dat onze wereld een stukje onveiliger is geworden. Maar als je kijkt hoeveel aanslagen er zijn geweest, dan is het risico nog niet zo groot. Je loopt een groter risico als je de straat oversteekt.

Droge voeten

Houden we in West Nederland in de toekomst nog droge voeten? We doen er in ons land alles aan om te zorgen dat onze kustverdediging op orde is. Met het klimaatakkoord van Parijs is een begin gemaakt om er voor te zorgen dat de stijging van de zeespiegel vertraagd wordt. Of alles voldoende is zal de toekomst leren. Er zal voortdurend gewerkt moeten worden aan veilige waterkeringen en maatregelen i.v.m. verzilting en bodemdaling. Overal in Nederland vindt dijkversterking plaats. Voor de komende 50 jaar zijn we voldoende beschermd om ons geen zorgen te hoeven maken.

Ik hoop dat 2016 een jaar wordt van vooruitgang.

Ruud de Vroome

Ruud de Vroome

Ruud de Vroome

Politiek en sociaal democratie is wat me met de paplepel is in gegoten. Dat heeft er toe geleid dat ik op 18 jarige leeftijd lid werd van de PvdA. In mijn jonge jaren was ik politiek actief. Dat is door werk en daarbij behorende verhuizingen een beetje in het slop geraakt. In die periode bleef

Meer over Ruud de Vroome