De toekomst van de zwembaden

Door Elbert Volkers op 25 januari 2018

Op 19 december hebben we in de raad een besluit genomen over de toekomst van de overdekte zwembaden in onze gemeente. We hebben besloten de zwembaden open te houden. Hieronder vindt u mijn spreektekst tijdens de raadsvergadering. Hierin is het standpunt van de PvdA verwoord.

 

 

 

 

In 2012 heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon een afspraak gemaakt met het College en de inwoners van Hollands Kroon.

De aanhef was: “De Raad in een veranderende omgeving”. Daarin staan een aantal voor de Partij van de Arbeid zeer richtinggevende punten voor de toekomst van Hollands Kroon

De eerste zin is:  Vertrouwen is de eerste trede nemen ook al zie je niet de hele trap

In onze vergaderstructuur van het BOB model staat:

De B voor beeldvormende vergaderingen, en dat is lezen, luisteren en vragen

De O voor inspreken, debatteren, en voorlopige politieke stand punten

En de andere B voor een Raadsbesluit

En dat hebben we gedaan. In gesprek met de HOZE groep, in gesprek met de Raad. We hebben intensief overleg gehad met vele betrokken mensen. Het BOB model heeft gewerkt om te komen tot besluitvorming. Daarnaast hebben we het accommodatiebeleid aangenomen.

In 2017 hebben we de kadernota vastgesteld met een belangrijk besluit in het programma Vitaliteit, er wordt gekeken naar het algemeen maatschappelijk effect van onze besluiten. Met als doel het vergroten van de sociale cohesie en binding met de leefomgeving

Met voorgaande tekst in het hoofd heb ik naar dit raadsbesluit gekeken.

De gemeente Hollands Kroon heeft in 2015 een voorstel aan de Raad aangeboden om het aantal overdekte publieke baden te reduceren van 4 naar 2. Dit voorstel heeft geleid tot scherpe reacties vanuit de samenleving en tot een prachtig burgerinitiatief.  Een duidelijke voorbeeld van binding met de leefomgeving en het vergroten van sociale cohesie. In overleg is een organisatiestructuur gekozen met een hoge lokale betrokkenheid en dat heeft geleid tot de oprichting van de HOZE groep. De HOZE groep heeft als doelstelling de 4 baden open te houden. De lokale betrokkenheid voor elk zwembad binnen de eigen kern is volgens de HOZE groep  noodzakelijk om draagvlak te krijgen voor het plan om de zwembaden open te houden.

Dit voorstel met als onderwerp:” De toekomst van zwembaden” voldoet dit aan onze wensen als ik kijk naar de punten die we als Raad belangrijk vinden.  De Partij van de Arbeid kan zich vinden in dit Raadsbesluit. De insteek is een groeimodel, waarbij we steeds met de HOZE groep in gesprek blijven over volledige overdracht van eigendom en verantwoordelijkheden. Wellicht komen we in 2019 of eerder al tot die conclusie. Maar het kan ook zijn dat er andere inzichten ontstaan, of er moet langer de tijd worden genomen om kwetsbaarheden en risico’s beter te onderzoeken.

De Partij van de Arbeid wenst in gesprek te blijven met de HOZE groep om waar nodig bijstand te verlenen om de zwembaden in de kernen open te houden.

We spreken ons vertrouwen uit in de HOZE groep. Alle succes gewenst in het belang van de leefbaarheid en de maatschappelijk waarden die aan het zwemmen verbonden zijn.  Wat ons betreft kan het naar de besluitvorming

Namens de fractie van de PvdA Elbert Volkers

 

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers