Door op 24 juni 2016

De mening van de PvdA over de kadernota.

Wanneer u op lees verder klikt, kunt u mijn woordvoering lezen, die ik heb uitgesproken tijdens de behandeling van de kadernota. Dit was tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2016.

 

 

 

Kadernota 2017

Voorzitter,

Met deze kadernota wordt gekozen voor een andere indeling van de programma’s in de begroting. Met deze andere indeling willen wij meer samenhang in de programma’s bewerkstelligen. Bovendien willen we met een andere indeling de gemeenteraad meer sturingsmogelijkheden op hoofdlijnen geven, sturing op hoofdlijnen op de te bereiken maatschappelijke effecten. De bekende wat vraag: wat hebben we nu na alle inspanningen over een aantal jaren bereikt. Onmiskenbaar hebben de beoogde maatschappelijke effecten een directe relatie met de omgevingsvisie die nu ter inzage ligt. De PvdA is positief over de nieuwe begrotingsindeling. De drie kernprogramma’s bedrijvigheid, vitaliteit en leefbaarheid met hun onderverdeling in clusters weerspiegelen wat ons betreft zeer goed wat onze inwoners het meeste bezig houdt en waar de lokale overheid een rol in behoort te spelen. Om onze inwoners nog beter te betrekken bij dit spannende proces zouden we wel graag de Engelse termen en woorden vervangen zien door Nederlandse, bijvoorbeeld ‘services’ door ‘diensten’ en ‘cross channels’ door’ meer sporen’. Het college vraagt bij de behandeling aan te geven welke prioriteiten en accenten de raad wil per cluster en speerpunt. Dat doen wij graag.

Bedrijvigheid.

Voor het cluster economische ontwikkeling is het speerpuntgebied duurzaamheid voor de PvdA van doorslaggevend belang. Kunnen we de huidige en voorgenomen activiteiten over pak weg 100 jaar nog steeds op dezelfde manier blijven doen? Vermindering gebruik fossiele brandstoffen, terugdringen grondstoffenverbruik en hergebruik van materialen en verbetering van de bodem-,  water-, en luchtkwaliteit heeft daarbij prioriteit. Hier verwachten we al of niet via de RUD meer inzet het komende jaar. In het cluster havens gaan we uit van voortzetting huidige activiteiten met inderdaad als toevoeging een onderzoek naar levenskracht Oude Zeug. In het kader van De Kop Werkt kan meer inzet worden gepleegd bij het onderbrengen van de havens in de Noordkop bij regionaal havenbedrijf Port of Den Helder. Bij de luchthaventrends is overigens wel sprake van enige luchtfietserij. De huidige inzet op het cluster toerisme kan worden voortgezet met prioriteit voor wandel- en vaarroutes.

Vitaliteit

In het cluster sport en educatie wil de PvdA voorrang geven aan doorgaande educatieve ontwikkellijn en talentontwikkeling in brede zin. Uit onderzoek blijkt dat ongelijkheid toeneemt onder meer door het scholingsniveau van je ouders. De Onderwijsinspectie meldt dat er groeiende onderwijs ongelijkheid voorkomt als gevolg van bijles, examentraining en extra begeleiding. Hogere inkomens kunnen hier meer gebruik van maken dan lagere inkomens. Wij willen dat ook lagere inkomens een beroep kunnen doen op deze instrumenten door toevoeging aan het kindpakket. Recent onderzoek (CPB, UTw en UU) naar de effectiviteit van VVE laat zien dat taalles op peuterzalen werkt. De PvdA vindt dat in de begroting 2017 VVE voor 0-4 jarigen geregeld moet worden. Culturele identiteit is belangrijk en kan het beste worden ingebed door koppeling met onderwijs. De in het verleden geschrapte kunst en cultuur programma’s in het basisonderwijs, zoals door Triade werd verzorgd, zouden wat ons betreft heringevoerd moeten worden. Om Terpen Tijn te citeren: ‘De kunst wordt altijd aan de zolen gelapt, makker’ zei hij onder het kraken van een augurk. Voor het cluster zorg heeft de PvdA als speerpuntprioriteit aandacht voor kwetsbare groepen. We gaan ervan uit dat de extra middelen vanuit de algemene uitkering ook daadwerkelijk begroot worden voor het sociaal domain of toegevoegd worden aan de te vormen reserve sociaal domein. Voor het cluster bestaanszekerheid vragen wij nadrukkelijk aandacht voor werk en re-integratie. Het hebben van betaald werk is de beste manier van ‘meedoen’ in de samenleving en (als het niet om pulpbaantjes gaat) ook de beste manier om economisch onafhankelijk te zijn. Het organiseren van werk in het kader van de Participatiewet loopt over meer schijven. We gaan ervan uit dat de samenwerking met Noorderkwartier en de drie gemeenten (DH, S en HK) op de meest efficiënte wijze vorm wordt gegeven. Daarnaast denken wij dat schulddienstverlening na afronding van het formele traject een langere periode van begeleiding noodzakelijk maakt. Graag zien we dat in de begrotingsvoorstellen terug.

Leefbaarheid

In het programma leefbaarheid legt de PvdA de nadruk op de clusters infrastructuur en milieu. Op het gebied van infra heeft de aanleg van laadpalen voor elektrische of hybride auto’s onze instemming en verdient prioriteit. Vergeet daarbij niet de oplaadmogelijkheden voor de elektrische fiets. Bij de inrichting van wegen kunnen er wellicht nog meer borden verwijderd worden. De invoering van overal duurzame openbare verlichting en daar waar het kan het verminderen van openbare verlichting heeft onze steun. Nogmaals vraagt de PvdA aandacht voor het eventueel afstoten van wegen en kunstwerken die uitsluitend of voornamelijk gebruikt worden voor agrarisch verkeer. Op het gebied van milieu vragen wij nog maar weer eens aandacht voor prestatie afspraken met de corporaties waarin het energiezuiniger maken van de huursector vastgelegd dient te worden. Het staande beleid afvalinzameling met bijvoorbeeld een derde container moet worden voortgezet. Het energiebeleid van de gemeente (inkoop groene energie) dient inderdaad als voorbeeld en moet zo snel mogelijk ingevuld worden. De genoemde trend over afvalinzameling kan niet op onze sympathie rekenen, dat blijft gewoon een overheidstaak.