Door Elbert Volkers op 14 december 2013

De hervorming van het sociale domein

Names de fractie heb ik het woord gevoerd bij de bespreking van het uitvoeringsdocument “met Kop en Schouders” voor de invoering van de veranderingen van binnen het sociale domein. Dit zijn de veranderingen die vanuit de landelijke politiek op ons afkomen ten aanzien van de jeugd, zorg en participatie.

 

 

Uitvoeringsdocument Met kop en schouders

 College, Raad en mensen op de publieke tribune,

Na het vaststellen van het visie document is er een ruime inspraakprocedure op gang gekomen om te komen tot één uitvoeringsdocument. Er hebben vele individuele gesprekken en plenaire bijeenkomsten met instellingen plaats gehad.

In het algemeen kunnen we vaststellen dat de reacties positief zijn. De uitwerking van de visie wordt gedeeld door de adviserende instanties. Er is steun voor het model van de sociale wijkteams met ondersteuning van een regionaal Administratief en Kenniscentrum. Dat het uitvoeringsdocument mede ondersteund wordt door WMO adviesraad en Cliëntenraden is voor ons als Fractie van de PvdA van groot belang. De zorgen die worden geuit door de raden kunnen we heel goed begrijpen en dat delen we met elkaar. Het uitvoeringsplan en het nog uit te brengen inrichtingsplan moeten antwoord geven op onze gedeelde zorgen. Het uitvoeringsdocument moet een levend document worden en we stellen ons dan ook voor dat we periodiek met elkaar in gesprek gaan.

Het is onze ambitie dat iedere inwoner die het zelfstandig, of met behulp van zijn omgeving  even niet meer redt, de weg naar hulp en ondersteuning weet te vinden. De gemeente moet niet langer zorgen voor, maar voorwaarden scheppen opdat mensen zelf met hun problemen aan de slag gaan en de regie houden. Hierbij gaan we uit van de kracht van onze inwoners; niet denken in problemen maar in oplossingen.

WMO

De nieuwe WMO heeft 3 doelen:

  • verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning
  • vergroting van de betrokkenheid van mensen bij elkaar en de samenleving
  • waarborgen van de financiële houdbaarheid

De WMO kan alleen goed uitgevoerd worden als onze inwoners meedoen. Dat is het centrale doel van de WMO. Deze wet maakt het voor ons duidelijk dat mensen met een beperking, meer dan in de AWBZ, mee moeten kunnen doen aan onze samenleving. Dat betekent meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen verschillende aanbieders. We vragen ook straks ook meer van familie, buren en vrienden bij de steun aan ouderen en gehandicapten. We willen toe naar een samenleving waarin we meer aandacht voor elkaar hebben, waarin gemeenschapszin is versterkt. Solidariteit komt niet alleen van de overheid.

Jeugdwet

Op dit moment zijn er nog teveel kinderen met problemen die te laat of zelf geen hulp krijgen. De reden is dat er bij gezinnen met meerdere, soms complexe, problemen de hulp erg versnipperd is. Uit onderzoek blijkt dat er meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken zijn. (soms wel meer dan 7) Wij gaan het gelukkig anders organiseren Voor één gezin komt één plan en één ondersteunende hulpverlener (regisseur) De hulpverlener komt thuis en helpt direct orde op zaken te stellen.

Maatwerk

De hulpverlener doet dit niet alleen maar kijkt ook naar wat het gezin zelf kan, samen met bijvoorbeeld familie, vrienden en de buren en het onderwijs. Daarnaast wordt er gezorgd voor professionele hulp.

Preventie is van groot belang; dit is één van de aandachtpunten van het wijkteam

( In Amsterdam is er nu al te zien dat deze aanpak spectaculaire vermindering van het aantal uithuisplaatsingen van kinderen met zich meebrengt)

Participatiewet

De PvdA is een voorstander van het samenvoegen van de WAJONG, de sociale werkvoorziening en de bijstand tot één regeling. Vanaf 2015 krijgen we instrumenten om mensen uit de sociale werkplaats, jonggehandicapten en bijstandsgerechtenden meer kans te geven om mee te doen op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk, want werken is voor heel veel mensen meer dat een loonstrookje ontvangen. Het betekent sociale contacten, structuur in je leven, meedoen, erbij horen, jezelf kunnen ontwikkelen. De schotten tussen de regelingen worden afgebroken en telt niet langer het stempeltje dat je hebt( WAJONG, WSW of bijstandsgerechtende) maar wat je kunt en wat je nodig hebt. Deze Participatiewet wordt over een langere periode uitgesmeerd, zodat een zorgvuldige invoering van de wet mogelijk is.

 

Als fractie keuren we het uitvoeringsdocument goed. Graag willen we een compliment geven aan ambtenaren en wethouder die hebben bijgedragen aan de tot stand brengen van deze nota

Vragen aan de Wethouder

De herbeoordeling van WAJONGERS brengt heel veel onrust met zich mee. Wij snappen dat, daarom pleiten wij voor een zeer zorgvuldige herbeoordeling. Ons inziens moet er een individueel plan van aanpak gemaakt worden om kansen richting arbeidsmarkt te vergroten en dat bij de in het sociaal akkoord afgesproken extra werkplekken met voorrang naar (gedeeltelijk) arbeidsgeschikte WAJONGERS wordt gekeken. Is dat realiseerbaar?

Dat er ook wordt ingezet op het wederkerigheidprincipe in het kader van de bijstandswet, betekent dat er anders gedacht zal moeten worden. Voor wat hoort wat. Je doet wat terug voor de samenleving. Willen we dat als Raad effectief maken

De bedoeling van de transitie van de jeugdzorg is niet alleen om de bestaande voorzieningen onder een regie te brengen, maar ook om het aanbod te transformeren. Welke diensten en voorzieningen contacteer je en voor hoelang maak je afspraken met het lokale en regionale zorgaanbod. Het moet uiteindelijk voor minder geld.

Namens de Fractie: Elbert Volkers

Elbert Volkers

Elbert Volkers

Ik ben Elbert Volkers geboren in 1947. Getrouwd met Tineke Hoekstra en samen hebben we 4 kinderen. Mijn kernwaarden zijn: Betrokken: wil zichtbaar betrokken zijn bij mensen achter de dossiers Geloofwaardig: ik vraag me dagelijks af of ons en mijn handelen geloofwaardig over komt Onafhankelijk: sta open voor initiatieven uit de samenleving, voor opvattingen van

Meer over Elbert Volkers