Door op 26 oktober 2016

Coalitiemotie over onderhoud openbare ruimte

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober hebben de coalitiepartijen een motie ingediend over het openbaar groen. Klik op lesverder voor mijn commentaar op deze motie.

 

 

 

Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2017 in de raadsvergadering van 25 oktober werd door de coalitie een motie ingediend over het onderhoud van de openbare ruimte. De vier coalitie partijen (LADA, SHK, VVD, CDA) zijn er namelijk achtergekomen dat door inwoners veel geklaagd wordt over het groenonderhoud. Dat wisten wij al veel langer door onze geregelde bezoeken aan de kernen. In de motie overweegt de coalitie dat het maaien van de bermen in een laat stadium een verhoogde onkruiddruk geeft. De coalitie constateert verder dat een veelgehoorde klacht de kwaliteit van de verhardingen en bermen betreft en dat de veiligheid in het geding kan komen. Daar wil de coalitie iets aan doen door de beeldkwaliteit buiten de bebouwde kom van C naar B te brengen. Belangrijkste doel is de verkeersveiligheid te verhogen en de onkruiddruk voor agrariërs te verlagen.

In de discussie met de coalitiepartijen werd benadrukt dat de motie bedoeld was als een signaal naar de inwoners dat we de klachten over de openbare ruimte serieus nemen. De Senioren hadden het erover dat de vastgestelde beeldkwaliteit moet worden gehandhaafd (de motie wil echter een ophoging in het buitengebied naar B). Al eerder heeft de VVD gevraagd naar de kosten van een maaibeurt in het buitengebied. Dat kost € 115.000, = volgens het college. Maar dat bedrag stond nergens in de motie, nee, in plaats van een extra maaibeurt (en daar gaat het eigenlijk om bij de coalitie) krijgt de burger een onderzoek door het college. De behandeling van de begroting is nu juist de plaats om prioriteiten tussen de programma’s te stellen, bijvoorbeeld een extra maaibeurt of extra onderhoud aan de openbare ruimte ten bedrage van ruwweg € 150.000, = en dan bijvoorbeeld minder inspanningen op het gebied van recreatie en toerisme. Dat zou pas echt een signaal geweest zijn richting de inwoners die klagen over het onderhoud van het groen.

Vanwege de signaalfunctie heeft de PvdA ook maar vóór de motie gestemd maar wel net de kanttekening dat de strekking niet ver genoeg gaat. Er had geld bij gemoeten, met andere woorden een maaibeurt in plaats van een onderzoeksrapportje.