Door op 16 februari 2016

Brievenbus van de Dichtbij Hollands Kroon/CTR

In de rubriek Brievenbus van de Dichtbij Hollands Kroon/CTR doet de heer A. Blijdorp verslag van de raadsvergadering van 28 januari. Ik heb daar een reactie op schreven.

 

 

 

Geachte redactie,

In de rubriek Brievenbus van de CTR van 3 februari doet de heer Aart Blijdorp verslag van de vergadering van de gemeenteraad Hollands Kroon van 28 januari over het vluchtelingenvraagstuk. Hij schrijft dat hij verbijsterd is omdat ‘niemand van de raad ook maar één vraag had voor een inspreker’ en ‘ook bij de daarop volgende behandeling door de raad was er geen enkele terugblik op hetgeen door de insprekers naar voren was gebracht’. Tot zover zijn beleving. Nu de mijne. Als woordvoerder had ik mij van tevoren zeer terdege verdiept en ingelezen in het onderwerp. Bovendien was de raad de vrijdag voorafgaande aan de raadsvergadering op werkbezoek geweest bij twee AZC’s (Alkmaar en Almere). Ik was daardoor goed voorbereid op de te verwachte opmerkingen en vragen van bezorgde inwoners. Door de insprekers werden onder meer genoemd de komst van economische vluchtelingen, het te groot geachte aantal voor onze dorpen, de veiligheid rond een locatie, het traject van de democratie, de ‘verkrachtingsgolf’ door Europa, twijfel aan de positieve effecten op werkgelegenheid, de kosten voor de gemeente en de belastingbetaler en de eventuele waardevermindering van het eigen huis. In mijn bijdrage aan het debat of de positiebepaling ben ik stuk voor stuk op deze punten ingegaan en heb daar meer dan voldoende antwoord op gegeven (volledig te bekijken via de website van de gemeente) . Ik voel mij daarom totaal niet aangesproken door de opmerkingen van de heer Blijdorp, sterker nog, die zijn ver bezijden de werkelijkheid. Grootste gemene deler van de opmerkingen zowel bij de insprekers als bij de woordvoerders van de fracties in de gemeenteraad was ‘best college, als het dan moet, dan liefst zo kleinschalig als maar kan’. Het college heeft deze opvattingen vervolgens overgenomen en gaat opnieuw met het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) overleggen om inderdaad een veel kleinschaliger opvang te bepleiten. Het is juist in tegenstelling van wat de heer Blijdorp schetst, dus bij uitstek niet zijn ‘schijnvertoning’ geweest maar juist goed luisteren naar de inspraak van onze inwoners! Jammer van zijn ingezonden reactie die de raad ronduit in een kwaad daglicht stelt. Er is door de raad, zoals zo vaak heel goed naar de inwoners geluisterd. De heer Blijdorp heeft wel meer in het verleden ernstige kritiek gespuid op gemeente en gemeenteraad. Advies aan de heer Blijdorp: stel je zelf eens kandidaat voor een raadszetel als je het zo goed weet!

Fijko van der Laan,
Fractievoorzitter PvdA-Hollands Kroon

 

Voor wie het verslag van de heer Blijdorp niet heeft gelezen, volgt hieronder zijn verslag.

Inspraak?

Donderdag 28 januari werd tijdens een reguliere raadsvergadering ook gesproken over een mogelijk in Hollands Kroon te realiseren AZC en het bouwen van extra woningen. Het raadsvoorstel beoogde het nemen van een principebesluit tot het realiseren van een AZC, het in 2016 en 201 7 huisvesten van 400 statushouders en het bouwen van extra woningen. Dit om de reguliere woningzoekenden n iet nog langer te laten wachten. Voorafgaand waren er insprekers over dit onderwerp. Met belangstelling heb ik naar de verschillende insprekers, sommigen emotioneel, geluisterd. Allemaal betrokken, vol oprechte zorgen, vragen goed bedoelde adviezen en opmerkingen. Na iedere inspreker werd door de voorzitter gevraagd naar eventuele vragen bij raadsleden voor de inspreker. Ik vond het verbijsterend dat niemand, maar dan ook niemand van de raad ook maar één vraag had voor een inspreker. En ook bij de daarop volgende behandeling door de raad was er geen enkele terugblik op hetgeen door de insprekers naar voren was gebracht De voorzitter concludeerde aan het einde van de beraadslagingen dat binnen de raad een groot draagvlak bestaat voor een kleinschalige opvang. Over draagvlak onder de inwoners van Hollands Kroon werd met geen woord gerept. Dat is dus niet van belang.

Gevoelsmatig was dit voor mij tekenend hoeveel waarde werd toegekend aan wat door de insprekers naar voren was gebracht en dat het een verplicht nummertje was om daarmee te voldoen aan de wens tot inspraak. Een van de redenen waarom veel burgers geen vertrouwen meer hebben in de politiek is dat men het gevoel heeft niet meer te worden gehoord en niet serieus te worden genomen. Hel realiseren van een AZC vraagt om draagkracht in de samenleving c.q. onder de inwoners van Hollands Kroon. Dat bereik je zeker niet door een schijnvertoning als donderdagavond. Een gemiste kans.

Aart Blijdorp.

Anna Paulowna

Bron: Dichtbij Hollands Kroon