Door Sylvia Buczynski op 25 november 2016

Bespreking van de omgevingsvisie in de gemeenteraad.

Tijdens de gemeenteraad van 22 november heb ik het woord gevoerd over de omgevingsvisie. Als u op lees verder klik kunt u deze lezen.

 

 

 

 

Agendapunt 6. Omgevingsvisie Hollands Kroon

In Hollands Kroon is het maken van een omgevingsvisie voortvarend aangepakt. We hebben het wiel zelf een beetje moeten uitvinden, maar we zijn in het proces gegroeid en we zijn mooi op tijd. De ons omringende gemeenten zijn nog niet zover. In Hollands Kroon is bewust gekozen voor de fysieke leefomgeving en deze houdt niet op bij de gemeentegrenzen; sommige dingen, zoals op het gebied van toerisme, vragen om samenwerking met de buurgemeenten. Maar ook voor de teelt van de beschermde ‘Opperdoezer Ronde’ aardappel (gemeente Medemblik) op gronden in de gemeente Hollands Kroon is dat een vereiste.

Het is een uitgebreid proces geweest, met veel inspraak van belangengroepen per thema. Vanaf het begin is geprobeerd om zoveel mogelijk inwoners en belangenverenigingen te betrekken. Zoals helaas wel vaker het geval is, duurt het meestal even voordat dit doordringt tot onze inwoners, laat staan dat ze werkelijk massaal mee gaan doen. Bij de keuzes die gemaakt konden worden op de website vonden we sommige vragen soms wat sturend. Zo stond in eerste instantie onder het thema natuur de afbeelding van bloeiende bollenvelden. Hoewel het schitterende planten zijn en een toeristische trekker van formaat, is dit echt geen natuur.

Onvermijdelijk  dat sterke belangenorganisaties als LTO wat oververtegenwoordigd waren. Zij zitten traditioneel als een bok op de haverkist en weten een stevige stempel te drukken op de inspraak en daarmee op de inhoud. Je bent een agrarische gemeente of je bent het niet.

De omgevingsvisie is een stuk van de raad, namens deze voorbereid door de stuurgroep. De accenten zijn door de meerderheid gelegd; niet alle partijen zullen zich daarom in alle richtingen en keuzes kunnen vinden. Ook de PvdA heeft een deel van haar inbreng zien sneuvelen.

Omdat de omgevingsvisie een ‘dynamisch document’ is, is er in de toekomst nog steeds ruimte voor verdere politieke en publieke discussie. Ook een toetsing op actuele ontwikkelingen zal iedere 4 jaar plaatsvinden. Dat stelt ons enigszins gerust en betekent dat we alert moeten blijven. We hopen dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan,  bijvoorbeeld voor nieuwe woonvormen en de aanpak van leegstand, maar ook voor uitbreiding van agrotoerisme en betere vaarroutes.

De PvdA is tevreden met het proces en de integrale benadering en uitwerking van de thema’s en onderwerpen. De meeste kaders en richtingen vinden we prima, net als het principe dat niet de regels centraal staan, maar het initiatief. De subtitel van de omgevingsvisie is dan ook ‘ruimte voor elkaar’. Daar wringt het wat de PvdA betreft wel een beetje: het accent ligt vooral op ruimte voor de ondernemende inwoner en de agrarische sector. Achter alle opgesomde punten lezen we een ambitie en positieve insteek: dat we toejuichen, vooral willen stimuleren en ontwikkelen; behalve bij onderwerpen als cultureel erfgoed en natuur  – deze leggen het af. Dat past blijkbaar het beste bij het karakteristiek van onze gemeente.

Ter verduidelijking  een paar punten waar de PvdA kanttekeningen bij heeft:

Hollands Kroon wordt gekenmerkt door een gigantisch ‘agrarisch industriegebied’ waar men vooral gericht is op een zo efficiënt en groot mogelijke productie. Er wordt een enorme prestatie – van wereldformaat –geleverd, waar we allemaal trots op kunnen zijn. De keerzijde is dat men weinig op heeft met onderwerpen als cultuur, met monumenten, met natuur en archeologie. Allemaal dingen die het ondernemen in de weg zouden kunnen staan. Wat de PvdA betreft zou er best wat meer rekening gehouden mogen worden met juist deze aspecten die de aantrekkelijkheid van onze gemeente om te wonen, te werken en te recreëren mede bepalen en kunnen vergroten. Het zou de sector sieren als men wat verder zou kunnen kijken dan het directe eigen gewin en iets meer op zou hebben met historisch besef, met onze cultuur en natuur. Daar worden we uiteindelijk namelijk allemaal rijker van, het is een kwestie van beschaving.

Wij koesteren: Bij verschillende onderdelen in de omgevingsvisie staat: “Wij koesteren, wij willen inspelen op de beleving, wij willen helpen” om te eindigen met de conclusie: “Dit leidt niet tot extra regelgeving”. Het ‘koesteren’ is gemakkelijk gezegd, maar in de praktijk een wassen neus.

Archeologie: We beschermen alleen gebieden waar aardkundige elementen duidelijk waarneembaar zijn’ betekent blijkbaar dat we het rustig kunnen wegmaken als we het toch niet zien. Dat gaat ook op voor archeologie; kort door de bocht: Als je niet weet wat het belang van archeologisch onderzoek is, schaf je het gewoon af. Mogen ‘echte’ en ‘bewuste’ onwetendheid bepalend zijn voor de richting die we uitgaan?

Weidse uitzichten:Wat ook bijzonder is voor HK zijn de weidse uitzichten over het typische Hollandse landschap. Om dit te behouden zijn echter geen aanvullende regels nodig en volstaan de bestaande regels. Bouwen is namelijk niet overal in het landschap mogelijk’.  Het kan niemand ontgaan dat in ons weidse landschap in razend tempo supergrote schuren en stallen als paddenstoelen uit de grond worden gestampt, waardoor er steeds meer kleine industrieterreinen lijken te ontstaan. Daar zouden wat ons betreft best wat esthetische eisen – denk aan groen – aan gesteld mogen worden. Er wordt op papier gesproken over abstracties als ‘zichtlijnen’, maar in de praktijk kan dat vies tegenvallen. Voorbeeld: Een pittoresk dorp als Kolhorn is een parel die je vanuit verschillende windrichtingen prachtig ziet liggen, maar zoiets kan danig verpest worden als er om zo’n dorp allemaal grote schuren verrijzen die het zicht wegnemen.  Je kunt er al gauw een mooie draai aan geven door te stellen dat het fraaie van het dorp juist nog meer benadrukt wordt als je er een lelijke schuur voor zet!

Flora- en fauna-wet: We gaan een gedragscode opstellen. Dit betekent vrijstelling van een aantal verbodsbepalingen van de flora- en fauna-wet. Zonder gedragscode moet een ontheffing worden aangevraagd. Er wordt gesteld dat de code het eenvoudiger maakt om op een zorgvuldige manier om te gaan met flora en fauna. Wij hopen dat dit er niet toe leidt dat het gemakkelijker wordt om bepaalde ‘belemmeringen’ te omzeilen door een razend slimme formulering.

Groen: ‘Partners in beheer’: hoe verloopt het onderhoud ‘in eigen beheer’ van inwoners? Op sommige plaatsen gaat het goed, maar wat te doen als men er niet uitkomt en het een rotzooi wordt? Gaat de gemeente het weer zelf doen om het beeld-kwaliteit-plan te halen; is er een ‘plan B’?

‘Co-creatie’ bij de verwezenlijking van plannen klinkt erg mooi, maar hoe wordt straks de invulling? Kan de ‘doorsnee inwoner’ wel op tegen het geweld van de expertise en kennisuitwisseling die professionele organisaties (LTO, Bugel-Hajema e.d) leveren? Staat de inwoner niet bij voorbaat 1-0 achter? Wat dat betreft kan de herstructurering Wieringerwerf prima als proeftuin fungeren, door het ‘gebiedsatelier’ in te zetten.

Hoewel er dus een aantal onderdelen zijn waar we het niet mee eens zijn, staan we achter de omgevingsvisie. Het was een breed proces met inspraak en het is een product van de hele raad. Uiteraard zullen we de ontwikkelingen heel erg kritisch volgen en wanneer we dat nodig vinden aan de bel trekken. We zijn dan ook razend benieuwd naar de uitwerking in de praktijk, en spreken de wens uit dat heel veel inwoners hun steentje zullen bijdragen door met initiatieven te komen en creatief en kritisch mee te denken bij de realisatie van plannen.

Sylvia Buczynski, namens PvdA

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski