Door op 20 september 2015

Beantwoording vragen positie wijkteam

Het college van B&W heeft mij vragen over te positie van de wijkteam in verband met de aanbesteding zorgtaken. Binnen de fractie overleggen we nog hoe wij op deze antwoorden reageren.

 

 

 

Geachte fractie,

Op 4 september heeft u schriftelijke vragen (nummer SV 1524) gesteld over de Positie wijkteams in relatie tot de aanbesteding 2016. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Uw vraag
Bij de raadsbehandelingen van de Strategische visie op de drie transities en transformatie binnen het sociaal domein Kop van Noord-Holland “Voor en met elkaar” van 3 maart 2013, de strategische visie gemeente Hollands Kroon “Ruimte voor rust en dynamiek” van 26 september 2013 en bij de raadsbehandeling van het dat de sociale wijkteams om wille van de onafhankelijkheid en het maximaal kunnen garanderen van invloed op de bejegening van burgers direct aangestuurd zouden worden en in dienst zouden komen van de gemeente. Daar waren zoals aangegeven goede redenen voor. Tijdens de informatiebijeenkomst van 26 mei 2015 stelde ik dat het bij het door u voorgestelde beleid de  wijkteams ook afgeschaft konden worden of overgedragen aan de nieuwe zorgaanbieder. U gaf toen aan dit absoluut niet van plan te zijn.

1. Bent u het met mij eens dat u tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 26 mei 2015 met deze uitspraak een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven?

Antwoord
Nee. De bewering dat wij absoluut niet van plan zijn de wijkteams af te schaffen of over te dragen is niet gedaan. Er is aangegeven dat dit tot de mogelijkheden behoort. Dit was ten tijde van de bijeenkomst nog niet
aan de orde.

Uw vraag
2. Indien u tussen de genoemde raadsinformatiebijeenkomst en de plaatsing op TenderNed tot andere inzichten bent gekomen, verneem ik graag wanneer dat is geweest en waar dit uit blijkt.

Antwoord
Het projectteam en de directie zijn begin juli tot voortschrijdend inzicht gekomen de taken en functies van het wijkteam mee te nemen in de scope van deze aanbesteding. Als portefeuillehouder heb ik daarmee ingestemd.
Dat licht ik graag toe.
Door de taken van toegang toe te voegen aan de aanbodscope wordt een link gemaakt tussen de indicering en de uitvoering van zorg. De partner heeft daarmee het overzicht en de kennis van zorg en producten. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van de voorliggende voorzieningen op het gebied van preventie. Door de partner van ‘toegang tot ontslag’ verantwoordelijk te maken voor de zorg, wordt een efficiëntieslag gemaakt. Niet alleen kan het proces sneller en efficiënter verlopen en worden wachtlijsten sneller gesignaleerd, ook kunnen dubbelingen in toeleiding en aanbod worden voorkomen. Door de partner(s) één budget te geven, voelt zij zich (en is zij) financieel verantwoordelijk om efficiënte zorg te leveren. Er kan eenvoudiger en proactief worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen wanneer de uitvoerder van zorg ook weet wat er binnen komt.
Kortom, het toevoegen van de indicatiestelling zorgt voor snellere, slimmere en directere zorg. Maximale  verantwoordelijkheid bij de partner leidt tot een goedkopere uitvoering. Het geld dat wordt bespaard kan  worden geïnvesteerd in de kwaliteit van hulpverlening en preventie.

Uw vraag
3. Bent u het met mij eens dat u de raad had moeten informeren over de deze voorgenomen beleidswijziging?

Antwoord

Zodra ik als portefeuillehouder, tijdens het reces, bovengenoemd besluit genomen heb, bent u hierover met een memo geïnformeerd.

Uw vraag
4. Bent u het met mij eens dat u voor een dergelijke wijziging een raadsbesluit nodig heeft?

Antwoord
Nee, dit betreft geen beleidswijzing maar een wijziging in de uitvoering. De wijziging is in lijn met de ambitie van Hollands Kroon een regiegemeente te zijn (strategische visie). Tevens gelden alle vier taken van de wijkteams, zoals beschreven in eerdere beleidsdocumenten, nog steeds als uitgangspunten; eenduidige toegang, coördinatie en regie, 1 gezin 1 plan, en lichte ondersteuning worden gewaarborgd.

Uw vraag
5. Bent u het met mij eens dat u niet zonder raadsbesluit de aanbesteding in deze vorm kunt publiceren?

Antwoord
Nee. Zie antwoord 4. Er is sprake van een wijziging in de uitvoering.

Uw vraag
6. Hoe en wanneer gaat u reflectanten informeren over het feit dat er vooralsnog geen overdracht van de  wijkteams – en daarmee geen invloed op de instroom in de zorg – mogelijk is?

Antwoord
Deze vraag lijkt mij prematuur, omdat wij nog niet weten welke invulling de partner gaat geven aan de taken
van het wijkteam. In de concretisering, waarin van de plannen van de opdrachtnemer worden besproken, en  tijdens de uitvoeringsfase, ontstaat hierover meer duidelijkheid. Dan informeren wij u zeker over de voortgang.

Uw vraag
Gedurende de vorige raadsperiode hebben college en organisatie van Hollands Kroon de lead gehad in de  ontwikkelingen van het sociaal domein in de Kop van Noord Holland. Hierbij werd een maximale samenwerking bereikt. Inmiddels horen wij terug van de andere gemeenten dat u hen slecht informeert over ideeën die er door u ontwikkeld worden en dat dat reden is van het feit dat de gemeente Hollands Kroon inmiddels een geïsoleerde positie heeft voor wat betreft het sociaal domein.
7. Herkent u zich in de kritiek die wij horen over de communicatie van uw college met de andere gemeenten?

Antwoord
Zoals tijdens de bijeenkomst van 26 mei is aangegeven, is er voor aanvang van deze aanbesteding bewust eerst intern gecommuniceerd over het voornemen de zorginkoop anders aan te pakken. Zodra het college haar richting gekozen had, is direct naar buiten getreden en zijn collega’s uit de Kop uitgenodigd voor een gesprek. Hoewel men niet tevreden was met de gang van zaken, begreep men de keuze. Inmiddels zijn misverstanden opgelost en zijn de korte lijnen op bestuurlijk, management- en ambtelijk niveau hersteld. De positie van Hollands Kroon is geenszins geïsoleerd. Onze buurgemeenten hebben aangegeven nog niet toe te zijn aan deze stap.

Uw vraag
8. Kunt u aangeven wat de meerkosten (in breedste zin van het woord) zijn geweest van het eerst verbreken van de samenwerking met Texel en Den Helder, en nu met Schagen?

Antwoord
Er van uitgaande dat u doelt op de gezamenlijke inkoop, is dit, vanwege het ontbreken van cijfers en een  referentiekader, niet mogelijk. Naar onze overtuiging leidt de samenvoeging van het zorgveld in Hollands Kroon tot efficiëntie en een mogelijke kostenbesparing en is de prognose voor meerkosten als gevolg van deze aanbesteding nihil.
NB. Bij het beantwoorden van deze vraag is het Cowwi buiten beschouwing gelaten.
Uw vraag
9. Kunt u aangeven hoe deze meerkosten gedekt gaan worden?

Antwoord
Er zijn geen aanwijzingen dat de strategie van Hollands Kroon leidt tot meerkosten.

Uw vraag
10. Kunt ons verzekeren dat deze kosten geen invloed hebben op de budgetten die beschikbaar zijn voor zorg aan onze inwoners?

Antwoord
Zie vraag 9. Wij zijn van mening dat onze aanbesteding op basis van prestatie-inkoop met deze partner(s) ervoor zorgt dat er juist meer geld voor daadwerkelijke zorg en preventie beschikbaar komt. Hier profiteren al onze inwoners van.

Met vriendelijke groet,

M.M.J. van Gent
wethouder Sociaal Domein