Door op 3 juni 2014

Analyse coalitie akkoord 2014

Ik heb een analyse geschreven van het coalitie akkoord tussen de Senioren Hollands Kroon, Lada, de VVD en het CDA. op deze analyse is mijn woordvoering van 3 juni 2014 gebaseerd.

 

 

 

Kon de oude coalitie tot stand komen op basis van een programma op slechts vijf A4-tjes, de nieuwe samenstelling heeft er 27 voor nodig. Erg veel vertrouwen in elkaar is er klaarblijkelijk niet; expliciet wordt gesteld dat de coalitie partijen de voorstellen van B&W die uit dit akkoord volgen moeten steunen. Het is dus maar afwachten hoe lang het stand houdt.

In het coalitie akkoord wordt in de eerste alinea gesteld dat Hollands Kroon een gezonde financiële gemeente is. Voor de nieuwe lokale college partijen een draai aangezien bij de behandeling van de begroting 2014 dat nog in twijfel werd getrokken. Zo staan er wel meer flinke koerswijzigingen in het stuk ten opzichte van de ronkende taal in de verkiezingsprogramma’s en de uitspraken gedaan tijdens de campagne door de lokale partijen. Zo zijn de afspraken over het vergadermodel van deze raad en het aanpassen van het delegatiebesluit maar slappe aftreksels van de bezwaren die vanuit de oppositie voortdurend werden aangevoerd. De PvdA fractie heeft zich tijdens de langdurige formatiebesprekingen al helemaal voorbereid op de invoering van het commissiestelsel zoals de informateur had voorgesteld. Gaat dus niet gebeuren en de opmerking over delegatiebesluit in het akkoord is gewoon de voortzetting van de bestaande praktijk. Maar LADA, dat delegatiebesluit zou toch worden ingetrokken?

Voorzitter, de nieuwe coalitie wil meer ruimte maken voor beeldvorming en dialoog met de betrokken burgers. Dit akkoord, dat wij nu bespreken is daar geen toonbeeld van. Op de klassieke wijze gewoon in een achterafzaaltje in elkaar geknutseld zonder enige samenspraak of consultatie van betrokken inwoners. Het zou echt vernieuwend geweest zijn als dit akkoord eerst beeldvormend met betrokken belangstellenden was gedeeld voor hun opvattingen.

Onze bij de informateur genoemde speerpunten zijn grotendeels verwerkt in dit akkoord. Zo hebben wij gesteld dat de rol van dorpsraden gestimuleerd moet worden en dat contact kan verlopen via de kernbeheerder. Staat keurig in het akkoord. Ook de gemeentelijke communicatie moet wat ons betreft verbeteren, bijvoorbeeld in reactietijden op meldingen en het beantwoorden van vragen van inwoners.

Voor het sociaal domein hebben wij bij de informateur gezegd dat de gemaakte afspraken doorgezet zouden moeten worden, dat sociale wijkteams ingericht moeten worden en dat zorg in de buurt moet worden gebracht. In het akkoord is dat ook verwerkt. Waar we moeite mee hebben is dat de coalitie een plafond stelt aan de uitgaven voor het sociale domein. Hoe gaat het CDA dat doen, de belofte van mevrouw Vlaming om degenen die zorg nodig hebben niet in de kou te laten staan als het plafond van het budget is bereikt? Het is dus zaak voor inwoners die een beroep moeten doen op jeugdzorg, ondersteuning of participatie hulp dat maar in de eerste helft van het jaar doen want anders zou het geld wel eens op kunnen zijn. Voor ons is dat onaanvaardbaar. Dit had nu mooi beeldvormend met onze inwoners besproken kunnen worden. De rijksbijdrage is wat ons betreft leidend bij het opstellen van de begroting maar in de bestuursrapportage zien we wel hoe we met dat geld uitkomen.

De lokale woonlasten stijgen met niet meer dan de inflatie. In oktober werd de begroting 2014 door Senioren en LADA nog afgekeurd omdat de OZB een stijging vertoonde met de inflatie. Gelukkig zijn deze partijen nu zo realistisch dat ze de draai gemaakt hebben naar een inflatievolgende lokale lastendruk. Dat zal heel wat van hun kiezers teleurstellen.

Voorzitter op gebied van economie krijgt het bedrijfsleven alle ruimte van deze coalitie. Sterker nog, het aanjaagteam wordt zo mogelijk versterkt. We zouden wel eens een evaluatie willen zien van de effecten van dat aanjaagteam. Wat zijn de kosten en baten geweest? Als we het goed begrijpen is Microsoft hier binnengehaald met de inzet van het ontwikkelingsbedrijf NHN en niet door het aanjaagteam. Van veel groter belang is volgens de PvdA de verdere uitrol van breedband internetverbindingen, ook in de zogenaamde witte vlekken. Dat stimuleert kleine startende ondernemingen en helpt bestaande ondernemers met hun bedrijf veel meer dan een extra aanjaagteamlid. Wij hebben de informateur gezegd werkgelegenheid op gebied van recreatie en natuur te willen stimuleren. Het coalitie akkoord zet daar ook op in. Wat we niet helemaal begrijpen is hoe een fonds kan groeien als je er ook jaarlijks investeringsbijdragen uithaalt. En laten we niet overdrijven, 25% van de toeristenbelasting is slechts € 19.000, = en alleen in 2014 is het budget voor toeristische activiteiten in de begroting € 185.000, =

Wat we missen bij economie en werkgelegenheid is onze wens om als gemeente meer arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Voorts had een ambitie op gebied van social return on investment bij gemeentelijke aanbestedingen hier ook een plaats moeten hebben, net als een vorm van maatschappelijk aanbesteden door de gemeente.

Bij ruimtelijke ordening en de paragraaf over omgevingsvisie wordt gesteld dat natuur zich kan ontwikkelen binnen de ecologische hoofdstructuur. Dat is een duidelijke beperking. Wat betekent dit nu voor bijvoorbeeld het initiatief van Landschap NH in de Oostpolder. Daar kan met Waddenfondsgeld een natuurontwikkeling plaats vinden die de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur te buiten gaat. Betekent deze opmerking in het coalitie akkoord dat dit initiatief al in het geboortestadium de nek wordt omgedraaid? En wat vinden de senioren daarvan? Bij de start van deze gemeente konden zij de coalitie niet steunen omdat onder meer er te weinig werd gedaan aan natuur en behoud van de Waddenzee! De senioren zijn wel erg drastisch gedraaid maar wellicht dat de terugkerende Peter Meijer daar iets aan kan doen. Maar ook LADA, ik kan me nog een foto in de Schager Courant herinneren van een natuur minnende Rob Ravensteijn met verrekijker en al. En die laat nu veelbelovende natuurontwikkelingen blokkeren! Het is bijna volksverlakkerij. De lokale partijen hebben hier gewoon moeten buigen voor VVD en CDA.

In dezelfde paragraaf wordt melding gemaakt van andere bestemmingen voor vrijkomende agrarische bebouwing. De PvdA vindt de ambitie daarin vermeld niet ver genoeg gaan. Het is zoals al eerder gemeld weinig lef, vernieuwend en buiten gebaande paden. Zo wordt het ‘zorgen voor elkaar’, de participerende samenleving, niet opgepakt en woongroepen in onze grote landelijke omgeving niet of nauwelijks besproken. Met het oog op de veranderingen in de ouderenzorg (langer zelfstandig in eigen omgeving blijven wonen) is dat toch echt noodzakelijk. Ook hier is breedband snel internet in de buitengebieden nodig met het oog op de toepassing van zogenoemde domotica in de zorg.

Verder krijgen de agrarische bedrijven alle ruimte en wordt regelgeving beperkt. Ook hier weer een draai van LADA en SHK en toegeven aan VVD en CDA. Bij de behandeling van de verklaring van geen bedenkingen Meerkip in september 2012 waren beide tegen deze verklaring. Nu geen woord over megastallen of beperken uitbreiden intensieve veehouderij. Dat had er wat ons betreft wel in gemoeten.

Voor woningbouw hebben wij bij de informateur aangedrongen op het invoeren van starterleningen en het mogelijk maken van mantelzorgwoningen. Dat laatste wordt onder uniforme regels hopelijk tot stand gebracht in maatwerkoplossingen. Van de starterleningen vinden we niets terug. De vorige raad heeft college gevraagd met een uitwerking te komen. Staat niet in coalitie programma. Vraag is of dat er nog van komt aangezien coalitiepartijen alleen gebonden zijn aan dit akkoord. En LADA en Senioren, u was toch ook voor?

Op het gebied van onderwijs kiest dit akkoord wat de PvdA betreft ook een realistische opstelling. Afhankelijk van locatie keuze in Slootdorp en Hippolytushoef is er extra budget nodig; de PvdA diende daarvoor al een motie in die door alle partijen werd verworpen, nu staat het in het coalitie akkoord. Ook voor VVE is wellicht meer budget nodig. Ook dat heeft onze instemming. En zoals we al hadden zien aankomen, het schoolzwemmen komt niet terug in dit akkoord zoals de Senioren tijdens de campagne nog beloofden.

Voorzitter, de Senioren hebben bij de begrotingsbehandelingen in 2012 en 2013 steeds weer aangedrongen op toepassen van cameratoezicht. Dat vinden we gelukkig niet terug in het stuk over veiligheid, net zomin als de bij de begroting 2014 door LADA voorgestelde bezuiniging van 248.000 euro op wegen en bruggen, nee, die moeten op huidig niveau onderhouden blijven. Van alleen kijken worden Groetweg en Frieseweg niet aangepast. Hier laten de senioren weer een puntje uit de verkiezingscampagne liggen. Openbaar vervoer in de gemeente is een provinciale aangelegenheid en betreft de reguliere buslijnen van Connexxion en de buurtbus. Wij leggen de zinnen in het akkoord over behoud openbaar vervoer maar uit als het blijven steunen van de Belbusvereniging, een vorm van vervoer op maat voor leden.

Ook op het gebied van duurzaamheid schiet het coalitieakkoord wat de PvdA betreft tekort. Er wordt vooral ingestoken op duurzaamheidmaatregelen bij particulieren maar wat kan de gemeente zelf nog doen aan haar gebouwen en activiteiten? Verder worden er weinig woorden vuil gemaakt aan verduurzaming van de landbouw, denk daarbij aan gebruik van pesticiden en kunstmest. De landbouw is een grote CO2 producent, naast de voordelen van de landbouw mogen deze nadelen ook wel eens genoemd worden. Een dierenwelzijnsbeleid ontbreekt in onze gemeente, jammer dat de nieuwe coalitie daar geen werk van maakt.

De Senioren waren tot voor kort tegen windenergie en windmolens op zee of op land – komt niet terug in het coalitie akkoord.

Bij de regionale samenwerking wordt alleen bijgedragen als dit de economische structuur versterkt of de dienstverlening aan burgers. Betekent dit nu dat de samenwerking bijvoorbeeld op gebied van beheer Waddenzee wordt beëindigd? Een reden voor de Senioren om de vorige coalitie niet te steunen en nu dus wel meedoen? En op cultureel gebied, doen we daar ook niets meer bijvoorbeeld rond de Omringdijk? Verlaten we het regionale archief en gaan we dat weer zelf doen? Werken we ook niet meer samen op gebied van woningbouw en bij onderwijs? Wat een kortzichtige benadering. Dat zal toch wel erg ruim geïnterpreteerd moeten worden! Bovendien wordt een vierde wethouder gemotiveerd met de rol van Hollands Kroon in regionale samenwerking.

Bij de vorige coalitie sprak de Senioren zich uit tegen het akkoord omdat er geen aparte wethouder ouderenbeleid was en er al helemaal geen apart senioren of ouderenbeleid in dat akkoord voorkwam. Dat specifieke ouderenbeleid is er nu ook niet en toch doen de senioren gewoon mee. Erg consequent is het allemaal niet.

Er staan een paar voornemens in het akkoord die extra geld gaan kosten. Het akkoord vermeldt ook dat amendementen en moties moeten voorzien zijn van een deugdelijke dekking. Dat is in dit akkoord voor de extra uitgaven zoals aan grasbetonblokken, aanjaagteam niet het geval.

Volgens Tommasso di Lampedusa in zijn boek De Tijgerkat moet alles veranderen opdat er niets verandert. Ik heb hier de verkiezingsbijlage van de Wieringer Courant van 18 maart met daarin een interview van twee leden van Senioren Hollands kroon. De strekking van hun bijdrage: het college heeft maar weinig goeds gedaan en luistert niet naar de burger. De beide heren beloven in dat krantenstukje wel te luisteren en ernaar te handelen. Daarom maar een vraagje vooraf. Kunnen zij drie besluiten noemen van het vorige college van B&W die worden teruggedraaid? Vooruit, ik zie dat het moeilijk is dat te beantwoorden, misschien twee besluiten? Eéntje dan? Dacht ik al. Zo zal ook het afgekeken plan uit Zwolle voor een Krasse Knarrenhof het wel niet halen, jammer voor de heren Statler en Waldorf van het interview.

Voorzitter, ondanks onze kritiek op enkele onderdelen zien we dat deze coalitie in hoofdzaak doorgaat op de ingeslagen weg en heel veel PvdA ideeën gaat uitvoeren. De heer Ravensteijn sprak bij de begrotingsbehandeling in oktober vorig jaar dat afscheid nemen van macht en regie moeilijk is. Zelden heb ik toetreden tot macht en invloed met zoveel soepelheid en inleververmogen zien plaats vinden. Hier is sprake van wel heel veel voortschrijdend inzicht. De combinatie VVD/CDA heeft gewoon de PvdA ingeruild voor LADA en SHK en gaat op de oude voet verder. Voor de missende elementen in dit akkoord belooft de coalitie dat zij met oppositie rekening gaat houden. Bij de eerste raadsvergadering in deze samenstelling bleek dat nog niet echt maar we geven deze coalitie het voordeel van de twijfel.

namens de PvdA fractie Fijko van der Laan.

Klik hier voor de woordvoering agendapunt 4

Klik hier voor de woordvoering agendapunt 5

Klik hier voor de woordvoering agendapunt 6