Door Sylvia Buczynski op 24 november 2014

Kortzichtig standpunt College

Het college van Hollands Kroon overweegt om de aanvraag van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een omgevingsvergunning voor het visproject Wieringermeer af te wijzen omdat dit in strijd zou zijn met het gemeentelijk beleid.

 

 

Het college van Hollands Kroon overweegt om de aanvraag van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een omgevingsvergunning voor het visproject Wieringermeer af te wijzen omdat dit in strijd zou zijn met het gemeentelijk beleid.

Dit is het directe gevolg van een motie die door CDA en VVD, met instemming van LADA en Senioren aangenomen en in het coalitieakkoord opgenomen is en die er een stokje voor moet steken dat er in deze gemeente ‘natuur’ buiten de EHS (Ecologische hoofdstructuur) wordt aangelegd. De PvdA was en is van mening dat dit veel te ver gaat; je moet projecten beoordelen op nut, doel, omgeving, omstandigheden, e.d. Wij vragen ons in ernst af hoe dat moet met bijvoorbeeld de aanleg van ‘groen’ bij toekomstige bouwplannen. Een park of groenstrook zou zomaar onmogelijk gemaakt kunnen worden wanneer het beschouwd wordt als natuur.

Aanleiding en doelstelling van het ‘vissenproject’ zijn:

  • Vergroting van de ruimte voor water ter voorkoming van wateroverlast
  • Het verbeteren van de waterkwaliteit
  • Het vergroten van het paai- en overlevingsgebied van vissen die migreren van zoet naar zout milieu.

In het plan voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers worden drie doelstellingen verenigd.

Ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving omdat hierdoor wateroverlast wordt voorkomen, past in het streven naar een duurzaam perspectief. Niet alleen voor Hollands Kroon, maar ook voor de regio, voor Nederland en zelfs verder. Het komt uiteindelijk ook de visstand – en daarmee de visserij – ten goede.

De angst voor vermeende schade bij agrarische bedrijven is niet terecht. In het ontwerp zijn brede, onkruidvrije stroken, grenzend aan de akkers opgenomen, zodat van schade door overspringend zaad geen sprake kan zijn.

Door de steeds zwaarder wordende landbouwvoertuigen en de daaraan gepaard gaande ontwatering is de agrarische sector voor een groot deel verantwoordelijk voor bodemdaling. Juist de agrarische sector is als geen ander gebaat bij voldoende waterberging en een goede waterkwaliteit, ook op de lange termijn. Het wordt tijd dat de sector gaat inzien hoe belangrijk de schakel natuur – in de hele doorlopende keten – voor deze economie is.

Wat Hollands Kroon betreft is de ontwikkeling niet strijdig met het in de structuurvisie beschreven open en groene karakter van het gebied. Het past ook in de structuurvisie en gemaakte afspraken van de voormalige gemeente Wieringermeer.

De gemeente mag niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid; de PvdA roept het college op zich niet verschuilen achter een motie maar op te komen voor het algemeen belang, namelijk een in alle opzichten waterbestendige toekomst. We kunnen ons niet afsluiten voor de wereld buiten onze gemeentegrenzen.

Door niet in te stemmen met het plan en zich te beroepen op de motie die natuurontwikkeling onmogelijk maakt, geeft de gemeente er blijk van geen betrouwbare samenwerkingspartner te zijn voor medeoverheden. De grond is namelijk in januari 2014 door HHNK aangekocht, de motie van CDA en VVD volgde een paar maanden later.

De PvdA is van mening dat met het project ingestemd moet worden. Het hoofddoel is niet het ontwikkelen van natuur. Het betreft hier een goed onderbouwd en degelijk vormgegeven plan voor een met groen gestoffeerd waterbergingsproject met natuurlijke waterzuivering door planten en gunstig voor vissen.

Sylvia Buczynski

Dit stuk gaat over agendapunt 6 te vinden op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 27 november as,

 

Sylvia Buczynski

Sylvia Buczynski

Woordvoerder voor de portefeuilles: Verkeer, vervoer, waterstaat, Economische zaken Recreatie en toerisme Kunst en cultuur Op de middelbare school kwam ik er al achter dat de sociaaldemocratische beginselen mij het meest aanspraken en vanaf het moment dat ik mocht stemmen koos ik dan ook voor de PvdA. Na mijn opleiding aan de kunstacademie ben ik

Meer over Sylvia Buczynski